.RU

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка - 16

^

КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ І ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ


ВІННІЧЕНКО ЄВГЕН ФЕДОРОВИЧ
старший викладач
Про вивчення локальних мереж в курсі інформатики // Нові інформаційні технології навчання в учбових закладах України: Зб. статей по доп. Пятої укр. наук. – метод. конф. (м.Одеса, 2-4 липня 1997 р.). – Одеса, 1997. – Ч.1. – С.265-266. (Співавт.: Пеньков А.В.)
Деякі практичні рекомендації щодо використання обчислюваних полів у звітах на СУБД PARADOX для DOS // Компютерно – орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. – К., 1998. – С.136-141.
Про вивчення мережевих застосувань офісних продуктів // Нові інформаційні технології навчання в учбових закладах України: Зб. статей по доп. Шостої української наук. – метод. конф. (м. Одеса, 8 – 10 вересня 1998р.). – Одеса, 1998. – С.240-241. (Співавт.: Пеньков А.В.)
До питання про мінімальний рівень знань з інформатики студентів педагогічних вузів // Нові інформаційні технології навчання в учбових закладах України: Зб. статей по доп. Шостої української наук.- метод. конф. (м.Одеса, 8 – 10 вересня 1998р.). – Одеса, 1999. – Ч.2. – С.220-222. (Співавт.: Горошко Ю.В., Пеньков А.В.)
Адаптація студентів-першокурсників педвузів при вивченні інформатики шляхом диференційованого підходу // Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України. – Одеса, 2001. – Вип.8. – С.102-105.
Розвязування олімпіадних задач за допомогою компютера // Математика в шк. – 2001. - №6. – С.5-7.
Створення контекстно-залежної системи допомогою до прикладних програм // Компютерно-орієнтовані системи навчання. - К., 2002. – Вип.5. – С.124-132.
НІТН математики і активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів // Компютерно-орієнтовані системи навчання. – К., 2002. – Вип.5. – С.11-20. (Співавт.: Ігнатенко М.Я., Пеньков А.В., Горошко Ю.В.)
^ ГОРОШКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
доцент, кандидат педагогічних наук
Вивчення основ проектування і опрацювання баз даних як галузі теоретичної інформатики // Нові інформаційні технології навчання в учбових закладах України: Зб. статей по доп. Пятої укр. наук.- метод. конф. ( м.Одеса, 2 – 4 липня 1997 р.). – Одеса, 1997. – Ч.1. – С.19-21. ( Цибко Г.Ю.)
Про альтернативний підхід до вивчення непроцедурних мов програмування // Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі: Зб. наук. праць. – К., 1997. – С.101-103. ( Співавт.: Пеньков А.В.)
Компютер і елементи стохастики в шкільному курсі математики // Компютер у шк. та сімї. – 1998. - №4. – С.22-25. ( Співавт.: Жалдак М.І.)
Закінчення. Почат. див. №3 за 1998р.
Про вивчення програмних засобів підготовки текстів та документів // Компютерно- орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. – К., 1998. – С.90-95. (Співавт.: Пеньков А.В.)
Концептуальні питання створення інформаційної мережі вищого навчального закладу // Компютерно- орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. – К., 2000. – Вип.2. – С.73-76. (Співавт.: Пеньков А.В.)
До питання про мінімальний рівень знань з інформатики студентів педагогічних вузів // Нові інформаційні технології навчання в учбових закладах України: Зб. статей по доп. Шостої української наук.-метод. конф. (м.Одеса, 8-10 вересня 1998р.). – Одеса, 1999. – Ч.2. – С.220-222. (Співавт.: Вінниченко Є.Ф., Пеньков А.В.)
Програма Gran 1 для Windows // Компютерно- оршєнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. – К., 2001. – Вип.3. – С.83-89.
Опрацювання статистичної інформації у програмі Gran 1 // Компютер у шк. і сімї. – 2001. - №4. – С.22-25.
Вивчення пакету MS Office у курсі математики для студентів фізико-математичного факультету // Компютерно-орієнтовані системи навчання. – К., 2002. – Вип.5. – С.62-68.
НІТН математики і активізація навчально-пізнавальної дяльності учнів // Там само. – С.11-20. (Співавт.: Ігнатенко М.Я., Пеньков А.В., Вінниченко Є.Ф.)
^ ЛУКАШ ІРИНА МИКОЛАЇВНА
ассистент
Особливосі використання методів розвитку наукового мислення учнів на уроках інформатики в старших класах // Педагогічні і психологічні проблеми підготовки вчителів: Матеріали ювілейної наук. конф., присвяченої 80-річчю Черніг. держ. пед ін-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1996. – С.88-90.
Реалізація методики розвиваючого навчання в процесі вивчення інформатики // Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі. – К., 1997. – С.215-223.
Формування інтелектуальних якостей майбутнього вчителя на уроках інформатики // Профорієнтація та довузівська підготовка майбутніх спеціалістів: проблеми, досвід, перспективи: Матеріали наук. – практ. конф. – Чернігів, 1999. – С.113-117.
Розвязування задач як засіб розвитку інтелектуальних умінь учнів на уроках інформатики // Компютерно-орієнтовані системи навчання. – К., 2000. – Вип.2. – С.213-224.
Формування інтелектуальних умінь в контексті розвитку особистісної культури: Зб. наук. праць. – К., 1999. – Ч.2. – С.23-30. (Співавт.: Настенко Л.Г.)
Середовище візуального програмування DELPHI як засіб формування інтелектуальних умінь учнів при навчанні інформатики // Педагогіка математики і природознавства: ІУ Всеукраїнські читання, присвячені памяті М.В.Остроградського (4-5 жовтня 2000р.). – Полтава, 2000. – С.124-126.
Формування прийомів продуктивного мислення на уроках інформатики // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету . Сер.: Педагогічні науки. – 2001. – Вип.4. – С.27-29.
Порівняльний аналіз при поданні навчального матеріалу як засіб інтелектуального розвитку учнів (на прикладі порівняння обєктних моделей Turbo Pascal 7.0 i Delphi) // Компютерно-орієнтовані системи навчання. – К., 2001. – Вип.3. – С.236-247.
Обєктно-орієнтована технологія створення програмних проектів як засіб розвитку інтелектуальних умінь учнів // Інформатика та компютерно-орієнтовані технології навчання: Зб. наук. праць Всеукраїнської наук.-практ. конф. (16-18 травня 2001 р., м. Хмельницький). – К., 2001. – С.110-112.
Застосування Delphi для реалізації методу проектів при навчанні інформатики // Компютерно-орієнтовані системи навчання. – К., 2002. – Вип.5. – С.313-322.
Методика навчання основ обєктно-орієнтованого програмування. Обєктно-орієнтований аналіз // Компютер у шк. і сімї. – 2003. - №1. – С.3-9. (Співавт.: Рамський Ю.С.) Закінчення. Почат. див. №1 – 6 за 2002р.
^ МОШЕЛЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
професор, доктор технічних наук
Новые критерии дефектности диэлектрических пленок (метод нематических жидких кристаллов) // Фізичні методи та засоби контролю матеріалів та виробів “Леотест- 97”: Матеріали наук. – техн. конф. (17-21 лютого 1997 року, м.Славське Львівської обл.) – К., 1997. – С.3-6. ( Співавт.: Гриценко М.І.)
Пат. Україна, Н 01 L 21/ 66. Спосіб атестації діелектричної плівки. - № 94086507; Заявлено 04.08.94; Опубл. 27.12.97. – 4 с. (Співавт.: Гриценко М.І., Клименко А.С.)
Пат. Україна, GOIR 31/22. Спосіб визначення електричних потенціалів елементів інтегральних схем. - № 94086504; Заявлено 4.08.94; Опубл. 27.12.97. – 5 с. (Співавт.: Гриценко М.І., Клименко А.С.)
Пат. Україна, Н 01 L 21/66. Спосіб контролю товщини діелектричних плівок. - № 94086506; Заявлено 4.08. 94; Опубл. 27.12.97. – 4 с.(Співавт.: Гриценко М.І., Кучеєв С.І.)
Нематические жидкие кристаллы в неразрушающем контроле пленочных многослойных структур // Фізичні методи та засоби контролю матеріалів та виробів “Леотест - 98”: Матеріали наук.- практ. конф., (22-27 лютого 1998р., м.Славське Львівської обл.) – К., 1998. – С.90-93. ( Співавт.: Гриценко М.І., Кучеєв С.І.)
Influense of transport and charoe acumulation in metal – dielektric- nematicmetal structures on electrooptic effects // Electronic processes in organic materials, Europhisics Conference: Abstracts. - K., 1998. – Vol. 228. – P.95. (Співавт.: Гриценко М.І., Кучеєв С.І.)
Геометрія принципу відносності Галілея в сучасній фізико-математичній освіті // Дидактичні проблеми фізичної освіти в Україні: Матеріали конф. – Чернігів, 1998. – С.113-114. (Співавт.: Мурач М.М., Нак М.М.)
Методы НЖК в анализе областей легирования полупроводниковых кристаллов // Проблемы физической и биомедицинской электроники: В 3-х ч.: Тематический вып. науч.-техн. сб. «Электроника и связь» по материалам Междунар.. науч. –техн. конф., 28-30 мая 1998 г., Украина, г. Киев – К.,1998. – Вып. 4. – С.530-533. (Співавт.: Гриценко Н.И., Клименко А.С., Кучеев С.И.)
Підготовка студентів до науково-дослідної діяльності в процесі навчання фізики в вузі // Матеріали науково-практичнної конференції “Проблеми науково-технічної творчості молоді”. – Ніжин, 1998. – С.51-53.
Influence charge transport and accumulation in metal- dielectric – nemftic structures on electrooptic effects // Functional Materials. – 1998. - Vol.5, №3. - P.423-425. (Співавт.: Гриценко М.І., Кучеєв С.І.)
Техногенні впливи на водний баланс і режими поверхневих вод // Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини. – Чернігів, 1999. – Вип.4. – С.41-43.
Фізика навколишнього середовища. – Чернігів, 1999. – 152с. (Співавт.:
Цибко Г.Ю.)
Зошит для лабораторних робіт з основ цифрової електроніки і автоматики. – Чернігів, 2000. – 84 с. (Співавт.: Савонов О.В., Рогоза О.В.)
Elektrical properties of liquid crystals as model bioequivalent systems // Electronic processes in organic materials: Abstracts conf. “ISECOM-3” (Kharciv, May, 22-28 2000 ). – P.115-116. ( Співавт.: Лисецький Л.Н., Сідлецький О.Т., Маліков В.Ю., Стадник П.Є.)
Dielectrometry and conductivity studies liquid crystalline bioequivalent materials mechanisvs of charge transfer in orbered structures formed by biological mtmbranes components // Electronic processes in organic materials: Abstracts conf. “ISECOM-3” ( Kharciv, May, 22-28 2000 ). – K., 2000. – P. 117. ( Співавт.: Сідлецький О.Т., Маліков В.Ю.)
Mechanisms of charge transfer in orbered structures formed by biological membranes components // Там само. – Р. 116-117. ( Співавт.: Лисецький Л.Н., Сідлецький О.Т.)
Методичні вказівки до лабораторного практикуму з основ цифрової електроніки і автоматики / Черніг. держ. пед ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2000. – 24 с.
Моделювання генераторів прямокутних імпульсів при вивченні основ електронної техніки // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2000. – Вип.3. – С.249-252.
Система неперервної компютерної освіти в педагогічному вузі // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – К., 2000. – С.398-400. (Співавт.: Цибко Г.Ю.)
Dielectrometry Studies of intermolecular interactions in Cyanobiphery1-Azomethine Mixtures Forming induced Smectic-B Phase // Proceedings of the 111 international conferenc on elektronic processesin organic materials (May, 22-28 2000, Kharkov ). - Kharkov, 2000. – P.184-186. (Співавт.: Лисецький Л., Сідлецький О., Маліков В., Стадник Р.)
Електрофізичні властивості рідкокристалічних систем на основі речовин синтетичного і біологічного походження // Укр. фіз. журн. – 2001. – Т.46, №1. – С.65-70.
Внесок М.В.Остроградського в розвиток математичної фізики // М.В.Остроградський – видатний математик, механік і педагог: Матеріали міжвузівської наук.-практ.конф., присвяченої 200-річчю від дня народження М.В.Остроградського. – Чернігів, 2001. – С.13-14.
Intermolecular Interactions in liquid crestal-stearic and Mixtureshase // Рrogram of XXY International Shool- Seminar “Spectroscopy of Molecules and Crystals” ( June, 23-30 2001, Chernigov). – K., 2001. – P.188. (Співавт.: Лисецький Л.М., Сідлецький О.Т., Маліков В.Ю., Стадник В.М.)
Dielectrometry Stadies of Intermolecular Interactions in Smectic-D Phase // Molecular crystals and liquid crystals. - 2001. – Vol. 361. – P.181-186. ( Співавт.: Лисецький Л.М., Сідлецький О.Т., Маліков В.Ю.)
Рухливість носіїв заряду в рідких кристалах // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки.– 2001. – Вип.4. – С.137-138. (Співавт.: Рогоза О.В.)
Принципи побудови лабораторного практикуму з основ обчислювальної техніки й автоматики // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2001. – Вип.4. – С.103-106.

^

ПЕНЬКОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ


доцент, кандидат педагогічних наук
Про вивчення локальних мереж в курсі інформатики // Нові інформаційні технології навчання в учбових закладах України: Зб. статей по доп. Пятої укр. наук.-метод. конф. ( 2-4 липня 1997 р., м.Одеса ). – Одеса, 1997. – Ч.1. – С.265-266. (Співавт.: Вінниченко Є.Ф.)
Про альтернативний підхід до вивчення непроцедурних мов програмування // Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі. – К., 1997. – С.101-103. (Співавт.: Горошко Ю.В.)
Про вивчення мережевих застосувань офісних продуктів // Нові інфомаційні технології навчання в учбових закладах України: Зб. статей по доп. Шостої укр. наук. – метод. конф. ( 8-10 вересня 1998 р.). – Одеса, 1998. – С.240-241.
Про вивчення програмних засобів підготовки текстів та документів // Компютерно-орієнтовані системи навчання. – К., 1998. – С.90-95. ( Співавт.:
Горошко Ю.В.)
До питання про мінімальний рівень знань з інформатики студентів педагогічних вузів // Нові інформаційні технології навчання в учбових закладах України: Зб. статей по доп. Шостої укр. наук.-метод. конф. ( 8-10 вересня 1998р., м.Одеса). – Одеса, 1999. – Ч.2. – С.220-222. ( Співавт.: Вінніченко Є.Ф., Горошко Ю.В.)
Про сукупність програмних засобів для компютерного супроводу викладання курсу математики // Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини. – Чернігів, 1999. – Вип.4. – С.88-90. (Співавт.: Малишенко І.П.)
Концептуальні питання створення інформаційної мережі вищого навчального закладу // Компютерно-орієнтовані системи навчання. – К., 2000. – Вип.2. – С.73-76. (Співавт.: Горошко Ю.В.)
НІТН математики і активізауія навчально-пізнавальної діяльності учнів // Компютерно-орієнтовані системи навчання. – К., 2002. – Вип.5. – С.11-20. (Співавт.: Ігнатенко М.Я., Горошко Ю.В., Вінніченко Є.Ф.)
^ ФАРМАГЕЙ ОЛЕНА ПАВЛІВНА
ассистент
Похідна і одна нерівність Коші // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2001. – Вип.4. – С.13-16. (Співавт.: Багмет І.М., Островецький Л.А.)
^ ЦИБКО ГАННА ЮХИМІВНА
старший викладач, кандидат педагогічних наук
Вивчення основ проектування і опрацювання баз даних як галузі теоретичної інформатики // Нові інформаційні технологіх навчання в учбових закладах України: Зб. статей по доп. П’ятої укр. наук. – метод. конф. ( 2-4 липня 1997 р., м.Одеса). – Одеса, 1997. – Ч.1. – С.19-21. ( Співавт.: Горошко Ю.В.)
Проектування і опрацювання баз даних. – К., 1998. – 84 с. (Співавт.: Рамський Ю.С.)
Про різні підходи до вивчення деяких питань теоретичної інформатики в педагогічному вузі // Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі. – К., 1997. – С.239-244.
Компоненти методичної системи вивчення теоретичних основ проектування і опрацювання баз даних // Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі. – К., 1998. – С.210-215.
Про різні підходи до навчання основ інформатики // Там само. – С.122-131.
Фізика навколишнього середовища. – Чернігів, 1999. – 152 с. (Співавт.:
Мошель М.В.)
Система неперервної комп”ютерної освіти в педагогічному вузі // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – К., 2000. – С.398-400. (Співавт.: Мошель М.В.)
Роль і місце поняття “база даних” у теоретичній і прикладній інформатиці // Комп”ютерно-орієнтовані системи навчання. – К., 2000. – Вип.2. – С.98-104.
Нові навчальні плани з інформатики: проблеми і досвід впровадження // Нові інформаційні технології навчання в учбових закладах України. – Одеса, 2001. – Вип.8. – С.19-21.
Вивчення курсу “Інформатика та програмування” на індустріально-педагогічному факультеті ЧДПУ // Комп”ютерно- орієнтовані системи навчання. – К., 2002. – Вип.5. – С.74-83.
^ ЦИБУЛЯ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
старший викладач
Використання польового транзистора для вивчення амплітудної модуляції // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. -–2000. – Вип.3. – С.190-195. ( Співавт.: Бачурний В.Є.)
Формування професійних якостей в майбутніх вчителів трудового навчання при виконанні лабораторних робіт з радіоелектроніки // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2001. – Вип.6. – С.19-20.
Про використання методу аналогій на уроках фізики // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2001. – Вип.4. – С.173-176.
Методичні принципи побудови лабораторного практикуму з радіоелектроніки // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2002. – Вип.13, т.2. – С. 253.

2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.