.RU

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка - 12

^

БОБИР ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

доцент, кандидат філологічних наукПравила хорошего тону в початковій школі // Національні та регіональні традиції в системі навчання та виховання студентів і школярів: Матеріали регіон. наук.-метод. конф., 22-23 жовтня 1996 р. – Чернігів, 1996. – С.76-78.
Література рідного краю для малят // Педагогічні і психологічні проблеми підготовки вчителів: Матеріали ювілейної наук. конф., присвяченої 80-річчю Черніг. держ. пед. ін-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1996. – С.186-189.
Факультет початкового навчання // Почат. шк. – 1996. - №9. – С.7-9.
Дорога сходження Петра Савицького // Сіверян. літопис. – 1997. - №4. – С.63-72.
Абетка спілкування (до питання про культуру поведінки молодших школярів) // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Психолого-педагогічні науки. – 1998. – Вип.1. – С.101-102. (Співавт.: Бобир С.Л.)
Дитячи роки К.Д.Ушинського на Сіверянській землі // Там само.- С.8-10.
Начало творческого пути П.Н.Савицкого // Література та культура Полісся . – Ніжин, 1998. – Вип.8. – С.182-184.
.
Роби не так, як Нетребяк: Культура поведінки молодших школярів. – Чернігів: Диво, 1998. – 72 с.
Жизнь прожить – не поле перейти // Зинченко Г.А. Жизнь одна… - К., 1998. – С. 5-7.
Факультету початкового навчання – 70. – Чернігів, 1998. – 21 с.
З історії факультету початкового навчання Чернігівського державного педагогічного уніврситету імені Т.Г. Шевченка // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету: Зб. матеріалів Ювілейної наук. конф., присвяченої 300-річчю Черніг. колегіуму і 85-річчю Черніг. держ. пед. ін-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2001. – С. 109-112.
Зарубіжна література: Навч.-метод. посіб. для вчителів та учнів серед. шк./ За ред. В.К.Сеніної. – Чернігів, 2002. – 207 с. (Співавт.: Сеніна В.К., Кадетова Л.І., Кудрявцева З.Ф.)
Використання прислівїв та приказок у навчанні мовленнєвого етикету молодших школярів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2002. – Вип.10. – С.80-82.
Роль історико-етнографічного вивчення етикету у процесі формування особистості вчителя початкових класів // Там само. – С.34-36.

^

БУДЕННИЙ ВАСИЛЬ ЙОСИПОВИЧ


старший викладач
Лірика // Пастухи квітів: Антологія інтимної лірики. – Чернігів, 1999. – С.12-16.
Шляхами осяяння: Поетичний зб. – Чернігів, 2001. – 32 с.
Просвітлення: Альманах. Вип.1 / Черніг. держ. пед. ун- т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – 56 с.
Життя у слові: Поетичний збірник. – Чернігів: Сіверян. думка, 2002. – 122 с.

^

ВАЛЕНТІЙ ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА


старший викладач, кандидат педагогічних наук
Питання мовного аналізу в працях сучасних учених // Педагогічні і психологічні проблеми підготовки вчителів: Матеріали ювілейної наук. конф., присвяченої 80-річчю Черніг. держ. пед. ін-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1996. – С.201-203.
Лінгводидактичні основи мовного аналізу в школі (5-7 кл.): Автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук: 13:00:02. – К., 1997. – 23 с.
Автопортрет Т.Г.Шевченка // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка. Сер.: Психолого-педагогічні науки. – 1998. – Вип.1. – С.97-98.
Психолого-педагогічні аспекти мовленнєвого аналізу в шкільному курсі вивчення мови // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2002. – Вип.10. – С.67-70.
^ ГАПОНЕНКО РЕГІНА ВІКТОРІВНА
старший викладач
Самостійна робота студентів педвузу з прислівями та приказками в процесі вивчення лексики рідної мови // Національні та регіональні традиції в системі навчання та виховання студентів і школярів: Матеріали регіон. наук.-метод. конф., 22 – 23 жовтня
1996 р. – Чернігів, 1996. – С.31-33.
Екзотичні українізми повістей М.Гоголя у процесі вивчення лексики російської мови // Педагогічні і психологічні проблеми підготовки вчителів: Матеріали ювілейної наук. конф., присвяченої 80-річчю Черніг. держ. пед. ін-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1996. – С.206-208.
Організація самостійної роботи студентів із тлумачним словником // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Психолого-педагогічні науки. – 1998. – Вип.1. – С.60-62.
О структурно-семантических особенностях сложно-сочиненного предложения в поэзии Зинаиды Гиппиус // Творчість Зінаїди Гіппіус в контексті культури Срібного віку: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 130-річчю від дня народження поетеси. – Дрогобич, 1999.- С.125-129. (Співавт.: Мамчич О., Калініна І., Гладіна Г.)
Пошукова робота учнів старших класів під час вивчення прислівїв та приказок // Профорієнтація та довузівська підготовка майбутніх спеціалістів: проблеми, досвід, перспективи: Матеріали наук.-практ. конф. – Чернігів, 1999. – С.154-156.
Внеклассные занятия по русскому языку в начальной школе // Вісник Чернігвського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2002. – Вип.10.- С.101-103.
^ ГЛАДІНА ГАННА ІВАНІВНА
старший викладач
Питання мовленнєвої культури та стилістики. – К.: Факт, 1997. – 160 с. (Співавт.: Сеніна В.К.)
Організація самостійної роботи студентів із тлумачним словником // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Психолого-педагогічні науки. – 1998. – Вип.1. – С.60-62. (Гапоненко Р.В.)
Збірник диктантів з української мови: Для учнів старших кл. серед. шк. і абітурієнтів. – Чернігів, 1999. – 112 с. ( Співавт.: Сенінв В.К., Кудрявцева З.Ф.,
Кривуляк О.В.)
О структурно-семантических особенностях сложно-сочиненного предложения в поэзии Зинаиды Гиппиус // Творчість Зінаїди Гіппіус в контексті культури Срібного віку: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 130-річчю від дні народження поетеси. – Дрогобич, 1999. – С.125-129. (Співавт.: Мамчич О., Калініна І., Гапоненко Р.)
Варіанти форми іменної частини складеного присудка // Профорієнтація та довузівська підготовка майбутніх спеціалістів: проблеми, досвід, перспективи: Матеріали наук.-практ. конф. – Чернігів, 1999. – С.156-158. (Спіавт.: Сеніна В.К.)
Актуальные вопросы культуры речи // Язык образования и образование языка: Материалы междунар. науч. конф. ( г.Великий Новгород, 11-13 июня 2000 г.). – Великий Новгород, 2000. – С.274-275. (Співавт.: Сенина В.К.)
У літературному сузірї Чернігвщини: до літературного портрету Василя Нефеліна // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету: Зб. матеріалів Ювілейної наук. конф., присвяченої 300-річчю Черніг. колегіуму і 85-річчю Черніг.держ. пед. ін-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2001. – С.106-109. (Співавт.: Сеніна В.К.)
Культура писемного мовлення та способи уникнення лексико-граматичних помилок (на прикладі курсових і дипломних робіт студентів фізико - математичного факультету) // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2001. – Вип.4. – С.191-194.
Емоційно забарвлена лексика як зображально-виражальний засіб у художній мові // Лінгвістичниі дослідження: Зб. наук. праць. – Харків, 2001. – Вип.6. – С.171-174. (Співавт.: Сеніна В.К.)
Формування мовленнєвого етикету учнів початкових класів під час вивчення української народної творчості: Метод. рек. для вчителів почат. шк. та студ. фак-тів почат. навчання вищих навч. закл. ІІІ-1У рівня акредитації. – Чернігів, 2002. – 51 с. (Співавт.: Сеніна В.К.)
Питання мовленнєвої культури та стилістики. Ч.2. – Чернігів, 2002. – 217 с. (Співавт.: Сеніна В.К.)
Ознайомлення студентів факультету початкового навчання зі складними випадками керування в українській мові (до питання формування комунікативних умінь студентів) // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2002. – Вип.10. – С.84-87. (Сеніна В.К.)
^ ЄВТУШЕНКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА
старший викладач
До народних джерел // Національні та регіональні традиції в системі навчання та виховання студентів і школярів: Матеріали регіон. наук.-метод. конф., 22 - 23 жовтня 1996 р. – Чернігів, 1996. – С.19-21. (Співавт.: Сеніна В.К., Кудрявцева З.Ф.)
Ознайомлення з антропонімами // Почат. шк. – 1996. - №9. – С.15-17. ( Співавт.: Сеніна В.К., Дирда О.А.)
Про виховання мислячого учителя // Педагогічні і психологічні проблеми підготовки вчителів: Матеріали ювілейної наук. конф., присвяченої 80-річчю Черніг. держ. пед. ін-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1996. – С.16-18. (Співавт.: Сеніна В.К.)
«Декаданс… был моей натуре чужд» // Творчість Ігоря Сіверяніна в контексті культури Срібного віку: Матеріали всеукраїнської наук. – теоретич. конф., присвяченої 110-літтю від дня народження І.Сіверяніна. – Дрогобич, 1997. – Ч.2. – С.68. (Співавт.: Сеніна В.К.)
Про засвоєння тюркізмів українською та російською мовами ( до питання порівняльної граматики) // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Психолого-педагогічні науки. – 1998. – Вип.1. – С.56-58. (Співавт.:Сеніна В.К.)
Несколько штрихов о ранней лирике Зинаиды Гиппиус // Творчість Зінаїди Гіппіус в контексті культури Срібного віку: Матеріали всеукраїнської наук.- практ. конф., присвяченої 130-річчю від дня народження поетеси. – Дрогобич, 1999. – С.64-67. (Співавт.: Сенінв В., Кудрявцева З.)
Привабливість життєрадісності Олександра Олеся // Олександр Олесь. Творча спадщина і сучасність: Зб. наук. праць. – Суми, 1999. – С.138-143. (Співавт.: Сеніна В.)
^ КАДЄТОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
старший викладач
Зарубіжна література: Навч.-метод. посіб. для вчителів та учнів серед. шк. - Чернігів, 2002. – 207 С. (Співавт.: Сеніна В.К., Бобир О.В., Кудрявцева З.Ф.)

^

КАЛІНІНА ІРИНА ПАВЛІВНА


старший викладач
Особливості синтаксису складносурядного речення у поезії В.Сосюри // Педагогічні і психологічні проблеми підготовки вчителів: Матеріали ювілейної наук. конф., присвяченої 80-річчю Черніг. держ. пед. ін-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1996. – С.203-205. (Співавт.: Мамчич О.Б.)
Стилістичний аналіз тексту на заняттях з мови // Почат. шк. – 1996. - №9. – С.17-18. (Співавт.: Мамчич О.Б.)
О структурно-семантических особенностях сложносочиненного предложения в поэзии Игоря Северянина // Творчість Ігоря Сіверяніна в контексті культури Срібного віку: Матеріали наук.-теоретич. конф., присвяченої 110-літтю від дня народження І. Сіверяніна. – Дрогобич, 1997. – Ч.2. – С.46-50. (Співавт.: Мамчич О.Б.)
Стилістичний аналіз тексту на заняттях з мови в початковій школі // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Психолого-педагогічні науки. – 1998. – Вип.1. – С.98-40. (Співавт.: Мамчич О.Б.)
Метрика и ритмика стиха А.Пушкина // Актуальные проблемы соременного пушкиноведения: Материалы междунар. науч. конф., посвященной 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина, 17-18 мая 1999 г. – Харьков, 1999. – С.19-21. ( Співавт.:
Мамчич О.Б.)
О структурно-семантических особенностях сложносочиненного предложения в поэзии Зинаиды Гиппиус // Творчість Зінаїди Гіппіус в контексті культури Срібного віку: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 130-річчю від дня народження поетеси. – Дрогобич, 1999. – С.125-129. ( Співавт.: Мамчич О.Б., Гапоненко Р.В.,
Гладіна Г.І.) 
Интонация как элемент культуры речи // Язык образования и образование языка: Материалы междунар. науч. конф. (г. Великий Новгород, 11-13 июня 2000г.). – Великий Новгород, 2000. – С.131-133. ( Соавт.: Мамчич Е.Б.)

^

КРИВУЛЯК ОЛЕНА ВОЛОДИМІРІВНА


асистент
Збірник диктантів з української мови: Для учнів старших класів серед. шк. і абітурієнтів. – Чернігів, 1999. – 112 с. (Співавт.: Сеніна В.К., Гладіна Г.І.,
Кудрявцева З.І.) 
До питання методики вивчення оглядових тем на уроках української літератури // Профорієнтація та довузівська підготовка майбутніх спеціалістів: проблеми, досвід, перспективи: Матеріали наук. – практ. конф. – Чернігів, 1999. – С.152-154.
Воплощение сказок А.С.Пушкина в музыке Н. Римского-Корсакова // Актуальные проблемы современного пушкиноведения: Материалы междунар. науч. конф., посвященной 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина, 17-18 мая 1999 г. – Харьков, 1999. – С.59-60.
^ КУДРЯВЦЕВА ЗОЯ ФЕЛІКСІВНА
старший викладач
До народних джерел // Національні та регіональні традиції в системі навчання та виховання студентів і школярів: Матеріали регіон. наук.-метод. конф., 22-23 жовтня 1996 р. – Чернігів, 1996. – С.19-21. (Співавт.: Сеніна В.К., Євтушенко Н.М.)
Шишацький-Ілліч О. Щоденник: (Фрагменти) / Підгот. до друку та комент. З. Кудрявцевої // Сіверян. літопис. – 1997. - №3. – С.106-115.
Гражданское мужество Адама Мицкевича // Адам Міцкевич і Україна: Матеріли Міжнар. конф., присвяченої 200-річчю від дня народження видатного польського поета. – Дрогобич, 1998. – С.9-14. ( Співавт.: Сеніна В.К.)
Фольклорна спадщина О.В.Шишацького-Ілліча (до питання про використання фольклорного матеріалу у навчанні молодших школярів ) // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету . Сер.: Психолого-педагогічні науки. – 1998. – Вип.1. – С.45-48.
Збірник диктантів з української мови: Для учнів старших кл. серед. шк. і абітурієнтів. – Чернігів, 1999. – 112 с. ( Співавт.: Сеніна В.К.,Гладіна Г.І., Кривуляк О.В.)
“Пушкин – величайший поэт современности…” // Актуальные проблемы современного пушкиноведения: Материалы междунар. науч. конф., посвященной 2000-летию со дня рождения А.С.Пушкина, 17-18 мая 1999 г. - Харьков, 1999. – С.8-9. (Співавт.: Сеніна В.К.)
Несколько штрихов о ранней лирике Зинаиды Гиппиус // Творчість Зінаїди Гіппіус в контексті культури Срібного віку: Матеріали Всеукраїнської наук. – практ. конф., присвяченої 130-річчю від дня народження поетеси. – Дрогобич, 1999. – С.64-67. (Співавт.: Сеніна В.К., Євтушенко Н.М.)
“Збірник малоросійських прислівїв та приказок” О.В. Шишацького-Ілліча як фактичний матеріал для вивчення рідної мови // Українська мова: навчально-методичні та виховні аспекти: Зб. матеріалів Всеукраїнської наук. конф. “Українська мова в освіті”. – Івано-Франківськ, 1999. – С.83-85.
Паремологічна спадщина Олександра Шишацького- Ілліча / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка; Державний обл. архів Черніг. обл. – Чернігів, 1999. – 120 с.
З фольклористичного доробку Олександра Шишацького-Ілліча: деякі спостереження над історичними переказами та піснями // Сіверян. літопис. – 2000. - №4. – С.142-149.
Родина Шишацьких в контексті освітньо-культурного розвитку Чернігівщини ХІХ ст. // Сіверян. літопис. – 2000. - №6. – С.112-115.
На допомогу куратору: Документи, матеріали, рек. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2001. – 50 с.
Зарубіжна література: Навч.-метод. посіб. для вчителів та учнів серед. шк. – Чернігів, 2002. – 207 с. ( Співавт.: Сеніна В.К., Бобир О.В., Кадєтова Л.І.)
Про регіональні особливості фольклорної культури Чернігівщини першої половини ХІХ століття ( за матеріалами О. Шишацького-Ілліча) // Сіверян. літопис. – 2002. - №4. – С.79-83.
Краєзнавчий матеріал як засіб виховання студентської молоді в любові до рідного слова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2002. –Вип.10. – С.82-84.

^

МАМЧИЧ ОЛЕНА БОРИСІВНА


старший викладач
Стилістичний аналіз тексту на заняттях з мови // Почат. шк. – 1996. - №9.-С.17-18. (Співавт.: Калініна І.П.)
О структурно-семантических особенностях сложносочиненного предложения в поэзии Игоря Северянина // Творчість Ігоря Сіверяніна в контексті культури Срібного віку: Матеріали всеукраїнської наук.-теоретич. конф., присвяченої 110-літтю від дня народження І. Сіверяніна. – Дрогобич, 1997. – Ч.2. – С.46-50. (Співавт.: Калініна І.П.)
Стилістичний аналіз тексту на заняттях з мови в початковій школі // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Психолого-педагогічні науки. – 1998. – Вип.1. – С.38-40. ( Співавт.: Калініна І.П.)
Метрика и ритмика стиха А.С.Пушкина // Актуальные проблемы современного пушкиноведения: Материалы междунар. науч. конф., посвященной 200-летию со дня рождения А,С.Пушкина, 17-18 мая 1999 г. – Харьков, 1999. – С.19-21.
(Співавт.: Калініна І.П.)
О структурно-семантических особенностях сложносочиненого предложения в поэзии Зинаиды Гиппиус // Творчість Зінаїди Гіппіус в контексті культури Срібного віку: Матеріали Всеукраїнської наук. – практ. конф., присвяченої 130-річчю від дня народження поетеси. – Дрогобич, 1999. – С.125-129. (Співавт.: Калініна І.П., Гапоненко Р.В.,
Гладіна Г.І.)
Стилістичний аналіз тексту на заняттях з мови у початковій школі // Українська мова: Навчально-методичні та виховні аспекти: Зб матеріалів Всеукраїнської наук. конф. “Українська мова в освіті”. – Івано-Франківськ, 1999. – С.16-18.
Интонация как элемент культуры речи // Язык образования и образование языка: Материалы междунар. науч. конф. (г. Великий Новгород, 11-13 июня 2000 г.). – Великий Новгород, 2000. – С.131-133. ( Співавт.: Калініна І.П.)
Лінгвістична компетентність як передумова розвитку особистості майбутнього вчителя // Проблемы преподавания и изучения русского языка в школе и вузе на современном этапе: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Нежин, 2001. – С.45-47, 49.
Вплив мовної компетентності на комунікативну культуру майбутнього педагога // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки.- 2002. – Вип.10. – С.74-80.

^

РАЙСЬКА ЛЮБОВ ГРИГОРІВНА


доцент, кандидат педагогічних наук
Зіставлення як принцип вивчення диференціюючих написань // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Психолого-педагогічні науки. – 1998. – Вип.1. – С.58-60.
Метафорічність поезії О.Олеся // Укр. мова і літ. в шк. – 1999. - №4. – С.60-61.
Удосконалення навичок правопису – не - (на матеріалі 10-11 класів) // Дивослово. – 2000. - №4. – С.38-40.
Мова поезії Василя Еллан-Блакитного // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету: Зб. матеріалів Ювілейної наук. конф., присвяченої 300-річчю Черніг. колегіуму і 85-річчю Черніг. держ. пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2001. – С.100-104.
Українській мові – унормованість // Укр. мова і літ. в шк. – 2002. - №4. – С.77-79.
Кількісно-іменні словосполучення у мові вчителя початкових класів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2002. – Вип.10. – С.70-73.
^ СЕНІНА ВІКТОРІЯ КУЗЬМІВНА
доцент, кандидат педагогічних наук
До народних джерел // Національні та регіональні традиції в системі навчання та виховання студентів і школярів: Матеріали регіон. наук.-метод. конф., 22-23 жовтня 1996 р. – Чернігів, 1996. – С.19-21. ( Співавт.: Кудрявцева З.Ф., Євтушенко Н.М.)
Про виховання мислячого учителя // Педагогічні і психологічні проблеми підготовки вчителів: Матеріали ювілейної наук. конф., присвяченої 80-річчю Черніг. пед. ін-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1996. – С.16-18. ( Євтушенко Н.М.)
Предупреждение речевых ошибок учащихся начальных классов: (Метод. рек.). – Чернигов, 1996. - 32с. (Соавт.: Мирко Ю.П., Шедько Е.И.)
Ознайомлення з антропонімами // Почат. шк. – 1996. - №9. – С.15-17. (Співавт.: Євтушенко Н.М., Дирда О.А.)
«Декаданс… был моей натуре… далек и чужд» // Творчість Ігоря Сіверяніна в контексті культури Срібного віку: Матеріали всеукраїнської наук. – теоретич. конф., присвяченої 110-літтю від дня народження І.Сіверяніна. – Дрогобич, 1997. – Ч.2. – С.68. (Співавт.: Євтушенко Н.М.)
Питання мовленнєвої культури та стилістики. – К.: Факт, 1997. – 160 с. ( Співавт.: Гладіна Г.І.)
Про засвоєння тюркізмів українською та російською мовами (до питання порівняльної тематики) // Вісник Чернігвського державного педагогічного університету. Сер.: Психолого-педагогічні науки. – 1998. – Вип.1. – С.56-58. ( Співавт.Євтушенко Н.М.)
Гражданское мужество Адама Мицкевича // Адам Міцкевич і Україна: Матеріали міжнар. конф., присвяченої 200-річчю від дня народження видатного польського поета. – Дрогобич, 1998. – С.9-14. ( Співавт.: Кудрявцева З.Ф.)
Привабливість життєрадісності Олександра Олеся // Олександр Олесь. Творча спадщина і сучасність: Зб. наук. праць. – Суми, 1999. – С.138-143. ( Співавт.:
Євтушенко Н.М.)
Варіанти форм іменної частини складеного присудка // Профорієнтація та довузівська підготовка майбутніх спеціалістів: проблеми, досвід, перспективи: Матеріали наук.- практ. конф. – Чернігів, 1999. – С.156-158. ( Співавт.: Гладіна Г.І.)
Несколько штрихов о ранней лирике Зинаиды Гиппиус // Творчість Зінаїди Гіппіус в контексті культури Срібного віку: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 130-річчю від дня народження поетеси. – Дрогобич, 1999. – С.64-67. (Співавт.: Кудрявцева З.Ф., Євтушенко Н.М.)
«Пушкин – величайший поэт современности…» // Актуальные проблемы современного пушкиноведения:: Материалы междунар. науч. конф., посвященной 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина, 17-18 мая 1999 г. – Харьков, 1999. – С.8-9.
Збірник диктантів з української мови: Для учнів старшик кл. серед. шк. і абітурієнтів. – Чернігів, 1999. – 112 с. ( Співавт.: Гладіна Г.І., Кудрявцева З.Ф.,
Кривуляк О.В.)
Актуальные вопросы культуры речи // Язык образования и образование языка: Материаля междунар. науч. конф. ( г. Великий Новгород, 11-13 июня 2000 г.). – Великий Новгород, 2000. – С.274-275. ( Співавт.: Гладіна Г.І.)
У літературному сузір”ї Чернігівщини: до літературного портрету Василя Нефеліна // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету: Зб. матеріалів наук. конф., присвяченої 300-річчю Черніг. колегіуму і 85-річчю Черніг. держ. пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2001. – С.106-109. (Співавт.: Гладіна Г.І.)
Культура писемного мовлення та способи уникнення лексико-граматичних помилок (на прикладі курсових та дипломних робіт студентів фізико-математичного факультету) // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2001. – Вип.4. – С.191-194.
Емоційно забарвлена лексика як зображально-виражальний засіб у художній мові // Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць. – Харків, 2001. – Вип.6. – С.171-174. ( Співавт.: Гладіна Г.І.)
Формування мовленнєвого етикету учнів початкових класів під час вивчення української усної народної творчості: Метод. рек. для вчителів почат. шк. та студ. фак-тів почат. навчання вищих навч. закл. ІІІ-ІУ рівня акредитації. – Чернігів, 2002. – 51 с. (Співавт.: Гладіна Г.І.)
Вступ до слов”янської філології. – Глухів: РВВ Глухів. держ. пед. ун-ту, 2002. – 111 с. ( Співавт.: Семеног О.М.)
Зарубіжна література: Навч.- метод. посіб. для вчителів та учнів почат. шк. – Чернігів, 2002. – 207 с. (Співавт.: Бобир О.В., Кадєтова Л.І., Кудрявцева З.Ф.)
Питання мовленнєвої культури та стилістики. Ч.2. – Чернігів: Б.В., 2002. – 217с. .(Співавт.: Гладіна Г.І.)
Ознайомлення студентів факультету початкового навчання зі складними випадками керування в українській мові (до питання формування комунікативних умінь студентів) // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка. Сер.: Педагогічні науки. – 2002. – Вип.10. – С.84-87.

2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.