.RU

Тэма 6. Палітычная і прававая думка перыяду Контррэфармацыі і Брэсцкай царкоўнай уніі


Тэма 6. Палітычная і прававая думка перыяду Контррэфармацыі і Брэсцкай царкоўнай уніі.Першакрынiцы:

 1. Skarga Piotr. Kazania sejmowe i wzywanie do pokuty obywatelów Korony Polskiej i WKsL. / Wstęp, oprac. tekstu i przypisy M. Korolko. Wyd. 2. Warszawa, 1999.

 2. Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005. – 1015 с.

 3. Гісторыя Беларусі ў дакументах і матэрыялах. Мн., 1936. Т.1 (ІX–XVIII стст.).

 4. Клирик Острозький. Відпис на листа в Бозі превелебного отця Іпатія... 1598 р.; [Відповідь] на другого листа велебного отця Іпатія... 1599 р. // Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. К., 2001. Т. 2–3.

 5. Ліставанне Л. Сапегі і Я. Кунцэвіча // Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005.

 6. Олизаровский А. О политической общности людей // Памятники философской мысли Белоруссии XVII – первой половины XVIII века. Мн., 1991.

 7. Пацей Іпаці [Адам]. Прадмова да «Уніі»; Ліст да кн. К. Астрожскага; Адказ клірыку Астрожскаму, Парэнетыка аднаго да сваёй Русі // Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005.

 8. Сматрыцкі Мялеці. Фрынас // Хрэстаматыя па старажытнай беларускай літаратуры. / Склаў А.Ф. Коршунаў. Мн., 1959; тое ж. Трэнас; Казанне на пахаванне Лявонція Кароповіча // Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005.

 9. Філіповіч Афанасій. Дыярыуш // Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005; тое ж. – Афанасий Филиппович. Диариуш. // Памятники полемической литературы в Западной Руси. Кн. 1, СПб., 1878. Стб. 49–156. – http://starbel.narod.ru/razn/fil_diar.htm

Лiтаратура:

 1. Augustyniak U. Koncepcje narodu i społeczeństwa w literaturze plebejskiej od końca XVI do końca XVII w. W., 1989.

 2. Абламейка С. Хай будуць усе адно // Беларуская мінуўшчына. 1994. № 4.

 3. Алізароўскі А. Пра палітычную супольнасць людзей // Мысліцелі і асветнікі Беларусі Х–ХІХ ст. Энцыклапедычны даведнік. Мн., 1995.

 4. Бартусявичус А. А., Мишкинас П. Н. Развитие политико-правовой мысли в Вильнюсском университете (1579–1979) // Советское государство и право. 1980. № 1.

 5. Бирало А.А. Философская и общественная мысль в Белоруссии и Литве в конце XVII – середине XVIII века. Мн., 1971.

 6. Бохан, Ю. Да пытання аб ідэалагічных перадумовах Брэсцкай царкоўнай уніі 1596 года / Ю.Бохан // З гісторыі ўніяцтва на Беларусі (да 400-годдзя Брэсцкай царкоўнай уніі) / Інстытут гісторыі АН Беларусі; Пад рэд. М.В.Біча і П.А.Лойкі. – Мн.: НКФ «Экаперспектыва», 1996. – с.22-40.

 7. Вішнеўская І.У. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі: дапамож. для студэнтаў вышэйш.навуч.устаноў/ І.У.Вішнеўская. – Мн.: Тэсей, 2004. – 272с.

 8. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі / В.Ф.Шалькевіч. – Мн.: Маладзежнае навуковае супрацоўніцтва, 2002.- 248с.

 9. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі XVI-XVIIІ ст.ст.: хрэстаматыя / Аўт.-склад. Т.І.Доўнар, Ю.П.Доўнар, Л.Л.Голубева; Пад рэд. Т.І.Доўнар. – Мн.: БДУ, 2004.- 206с.

 10. Горбач В.І., Горцаў B.M. Сімеон Полацкі // Весці АН БССР. 1955. № 4.

 11. Грыцкевіч, А. Уніяцкія тэндэнцыі і ўніяцкая царква на Беларусі ў XV-XVIII стагоддзях / А.Грыцкевіч // Хрысціянская думка. – 1993. - №1. – с.163-172.

 12. Дмитриев, М.В. Между Римом и Царьградом. Генезис Брестской унии 1595–1596 гг. М., 2003.

 13. Жлутка, А. Наступнікі айца Ігнацыя / А.Жлутка // Хрысціянская думка. – 1993. - №2. – с.99-123.

 14. Кароткі У.Г. Палемічная літаратура // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. Т. 4. Мн., 1987.

 15. Католицизм в Белоруссии: традиционализм и приспособление. Мн., 1987.

 16. Короткий В.П. Творческий путь Мелетия Смотрицкого. Мн., 1987.

 17. Коршунов А. Афанасий Филипович. Жизнь и творчество. Мн., 1965.

 18. Коршунов А. Церковно-полемическая публицистика // История белорусской дооктябрьской литературы. Мн., 1977.

 19. Кутузава Н.А. Праблема ўлады ў рэлігійнай палеміцы Беларусі ў першай палове XVII ст. // Весці АН Беларусі. Серыя грамадскіх навук. 1994. № 1.

 20. Кутузова Н.А. Нация, религия и государственность в полемической литературе Беларуси конца XVI – первой половине XVII вв.: учебное пособие. Мн., 1998.

 21. Лаўрык Ю. Іпацій Пацей // Спадчына. 1992. № 2.

 22. Падокшын С.А. Іпацій Пацей: царкоўны дзеяч, мысліцель, пісьменнік. Мн., 2001.

 23. Падокшын С.А. Праблема рэлігійнага выбару ў грамадскім жыцці Беларусі XVI–XVII стст. (Вопыт гісторыяфіласофскага аналізу) // Наш Радавод. Кн. 4. Ч. 2.

 24. Падокшын, С.А. Унія. Дзяржаўнасць. Культура (Філасофска-гістарычны аналіз) / С.А.Падокшын. – Мн.: Беларуская навука, 1998. – 111с.

 25. Падокшын, С.А. Этычная думка ў культуры Беларусі XVI-XVII ст.ст. / С.А.Падокшын; Навук. рэд. А.С.Майхровіч. – Мн.: Бел.навука, 2004. – 151 с.

 26. Падокшын, С.А., Сокал, С.Ф. Палітычная і прававая думка Беларусі XVI-XVII ст.ст. / С.А.Падокшын, С.Ф.Сокал / Серыя: «Гісторыя Бацькаўшчыны», дадатак да часопіса «Права і эканоміка». – Мн., 2000. – 120 с.

 27. Саверчанка I. Аurea mediocritas. Кніжна-пісьмовая культура Беларусі: Адраджэнне і Ранняе барока. Мн., 1998.

 28. Саверчанка I. Апостал яднання і веры: Язеп Руцкі. Мн., 1994.

 29. Саверчанка, І. Апостал яднання і веры: Язэп Руцкі / І.Саверчанка. – Мн.: Навука і тэхніка, 1994. – 67 с.

 30. Шаставец, У. Брэсцкая унія: перадгісторыя, падрыхтоўка і заключэнне / У.Шаставец // З гісторыі ўніяцтва на Беларусі (да 400-годдзя Брэсцкай царкоўнай уніі) / Інстытут гісторыі АН Беларусі; Пад рэд. М.В.Біча і П.А.Лойкі. – Мн.: НКФ «Экаперспектыва», 1996. – с.40-54.


Тэма 7-8. Палітычная і прававая думка перыяду крызісу феадальна-прыгонніцкіх адносін у Рэчы Паспалітай (сяр. XVII-сяр. XVIII стст.). Палітычная і прававая думка Беларусі ў эпоху Асветы.Першакрыніцы:

 1. Diariusze sejmów 1764 i 1793 rr. – www.bkpan.poznan.pl

 2. Volumina legum Regni Poloniae et Magni ducatus Lithuaniae… Wyd. 2-e. / Ed. J. Ohryzko. Petersburg, 1859–1860. W., 1732–1782. T. І–VIII.; T.ІX (1782–1792). Kr., 1889; Poznań, 1952. T.X (1793).

 3. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі XVI-XVIIІ ст.ст.: хрэстаматыя / Аўт.-склад. Т.І.Доўнар, Ю.П.Доўнар, Л.Л.Голубева; Пад рэд. Т.І.Доўнар. – Мн.: БДУ, 2004.- 206 с.

 4. Канстытуцыя Рэчы Паспалітай 3.V.1791 г. // Вішнеўскі А.Ф., Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах (Са старажытных часоў да нашых дзён). 1-е выд. Мн., 1998; 2-е выд. Мн., 2003; Васілевіч Р.А., Доўнар Т.І., Юхо І.А. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі. Мн., 2001.

 5. Коллонтай Г. Политическое право польской нации, или организация управления Речи Посполитой // Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей, М., 1956. Т. 1.

 6. Коллонтай Г. Состояние просвещения в Польше в последние годы правления Августа III // Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей, М., 1956. Т. 1.

 7. Конарский С.Г. Переходное состояние и окончательное устройство общества // Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей. М., 1956. Т. 2.

 8. Конисский Георгий. Рациональная философия, или логика. Похвала логике // Памятники философской мысли Беларуси XVII – первой половины XVIII в. Мн., 1991.

 9. Костюшко Т. Акт восстания граждан, жителей краковского воеводства (24 марта 1794 г.); Полонецкий универсал; Могут ли поляки добиться независмости; Завещание// Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей. М., 1956. Т. 1.

 10. Лыщинский Казимир. Фрагменты из трактата «О несуществовании Бога» // Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии. Избранные произведения XVI – начала XIX в. Мн., 1962; тое ж. Памятники философской мысли Беларуси XVII – первой половины XVIII в. Мн., 1991. – http://starbel.narod.ru/lyszcz/gal_lyszcz.htm

 11. Песня беларускіх жаўнераў 1794 г. («Возьмем косы ды янчаркі...»). // Анталогія беларускай паэзіі. Т.1. Мн., 1993. С.133–134. – http://starbel.narod.ru/razn/zawnery.htm

 12. Полацкі Сімяон. Стихи утешные к лицу единому, і інш. // Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005.

 13. Полоцкий С. Вертоград многоцветный: Псалтырь рифмотворная // Памятники литературы Древней Руси XVII в. Кн. 3. М., 1994. кн. 3.

 14. Полоцкий С. Вирши. Мн., 1990. – http://starbel.narod.ru/sp/sp.htm

 15. Полоцкий Симеон . Обед душевный // Памятники философской мысли Беларуси XVII – первой половины XVIII в. Мн., 1991.

 16. Храптовіч Іахім. Віншаванне // Анталогія беларускай паэзіі. Т. 1. Мн., 1993. С. 123–124. – http://starbel.narod.ru/razn/hrapt.htm

Лiтаратура:

 1. 210 год Канстытуцыі Рэчы Паспалітай. Гісторыя. Права. Традыцыі. Мн., 2002.

 2. Konstytucja 3 Maja [1791 roku] z perspektywy dwusetnej rocznicy (1791–1991). Wr., 1993. (Acta Universitatis Wratislaviensis. № 1502. Historia CX).

 3. Sejm Czteroletni i jego tradycje. W., 1991.

 4. Анішчанка Я. К. Інкарпарацыя: Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай. Мн., 2003; яго ж. Інкарпарацыя Беларусі ў Расейскую імперыю за Кацярынаю II // Спадчына. 1996. № 3; яго ж. Міжканфесійныя канфлікты ў Беларусі на пярэдадни першага падзелу Рэчы Паспалітай // Весці АН Беларусі. Серыя грамадскіх навук. 1995. № 3.

 5. Арлоў, У. Таямніцы Полацкай гісторыі / У.Арлоў. – Мн.: Полымя, 2000. – 464 с.

 6. Бардах Ю. Канстытуцыя 3 мая і „Узаемныя Заручыны Абодвух Народаў” 1791 г. // Бардах Ю. Штудыі з гісторыі Вялікага княства Літоўскага. Мн., 2002.

 7. Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования/ пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ: Издательская группа ИНФРА-М – НОРМА, 1998. – 624с.

 8. Бирало А.А. Философская и общественная мысль в Белоруссии и Литве в конце XVII – середине XVIII века. Мн., 1971.

 9. Бирало А.А. Философские проблемы в науке эпохи Просвещения в Белоруссии и Литве. Мн., 1979.

 10. Валлич Э.И. Из истории радикальной утопической мысли в России конца XVIII века // История социалистических учений. М.,1976.

 11. Васілевіч Р.А., Доўнар Т.І., Юхо І.А. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі. Мн., 2001.

 12. Вішнеўская І.У. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі: дапамож. для студэнтаў вышэйш.навуч.устаноў/ І.У.Вішнеўская. – Мн.: Тэсей, 2004. – 272 с.

 13. Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: вучэб. дап. / А.Ф. Вішнеўскі. – Мн.: Акад. МУС Рэспублікі Беларусь, 2003. – 319 с.

 14. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі / В.Ф.Шалькевіч. – Мн.: Маладзежнае навуковае супрацоўніцтва, 2002.- 248 с.

 15. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі XVI-XVIIІ ст.ст.: хрэстаматыя / Аўт.-склад. Т.І.Доўнар, Ю.П.Доўнар, Л.Л.Голубева; Пад рэд. Т.І.Доўнар. – Мн.: БДУ, 2004.- 206 с.

 16. Голенченко Г.Я. „Шляхетская демократия” в Великом Княжестве Литовском XVI – XVIII вв. // Белоруссия и Россия: общества и государства. М., 1998. С. 31–56.

 17. Груздоў Дз. А. Федэралізм Рэчы Паспалітай у перыяд прыняцця Канстытуцыі 3 мая 1791 г. // 210 год Канстытуцыі Рэчы Паспалітай. Гісторыя. Права. Традыцыі. Мн., 2002.

 18. Грыцкевіч А. Паўстанне 1794 года: перадумовы, ход, вынікі // БГЧ. 1994. № 1.

 19. Грыцкевіч А.П. Рэлігійнае пытанне і знешняя палітыка царызму перад падзеламі Рэчы Паспалітай // Весці АН БССР. Серыя грамадскіх навук. 1973. № 6.

 20. Грыцкевіч В. Два погляды на адну Канстытуцыю // Полымя. 1993. № 9.

 21. Дорошевич Э.К. Гуманизм в демократической и социал-утопической мысли // Идеи гуманизма в общественно-политической мысли Белоруссии (дооктябрьский период). Мн., 1977.

 22. Дорошевич Э.К. Философия эпохи Просвещения в Белоруссии. Мн., 1971.

 23. Дубровский В.В. Казимир Нарбут. Мн., 1979.

 24. Кашуба М.В. Георгий Конисский. Мн., 1979.

 25. Клибанов А.И. Народная социалистическая утопия в России. Период феодализма. М., 1977.

 26. Конон B.M. От Ренессанса к классицизму. Становление эстетической мысли Белоруссии в XVI–XVIII вв. Мн., 1978.

 27. Костомаров Н.И. Старый спор (Последние годы Речи Посполитой). Смоленск, 1994.

 28. Краткая история Польшы: С древнейших времен до наших дней. М., 1993.

 29. Лесьнодорский Б. Некоторые идейные мотивы в культуре польского Просвещения // Вопросы истории. 1977. № 12.

 30. Лойка П. А. Сфера палітычных інтарэсаў шляхты беларускіх зямель у апошняй трэці XVI – першай трэці XVII ст. // Веснік БДУ. Сер. 3. 2000. № 1

 31. Макарова Т.И. Изменения в конституционном праве Речи Посполитой накануне принятия Конституции 1791 г. // Советское государство и национальные отношения. Мн., 1989; яе ж. Утраченный шанс // Родник. 1991. № 5; яе ж. Присоединение Белоруссии к России в конце XVIII века: Государственно-правовой аспект. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Мн., 1992.

 32. Падокшын, С.А. Этычная думка ў культуры Беларусі XVI-XVII ст.ст. / С.А.Падокшын; Навук. рэд. А.С.Майхровіч. – Мн.: Бел.навука, 2004. – 151 с.

 33. Падокшын, С.А., Сокал, С.Ф. Палітычная і прававая думка Беларусі XVI-XVII ст.ст. / С.А.Падокшын, С.Ф.Сокал / Серыя: «Гісторыя Бацькаўшчыны», дадатак да часопіса «Права і эканоміка». – Мн., 2000. – 120 с.

 34. Пазднякоў, В. Паўлаўская рэспубліка / В.Пазднякоў // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6т. / пад рэд. Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мн.: БелЭн, 1999. - Т.5: М - Пуд. – с.438-439.

 35. Пазднякоў, В. Сарматызм / В.Пазднякоў // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя. У 2 т. Т.2: Кадэцкі корпус – Яцкевіч / Рэдкал.: Г.П.Пашкоў, [і інш.]. – Мн.: БелЭн, 2006. - с. 552-553.

 36. Пичета В.И. К истории восстания Костюшко 1794 года // Ученые записки института славяноведения АН СССР. 1953. № 7.

 37. Польша и Европа в XVIII веке. Международные и внутренние факторы разделов Речи Посполитой / Ред. Б. В. Носов., Г. В. Макарова, С. М. Фалькович. М., 2000.

 38. Прыбытка Г. «На всемирную пользу…». Жыццё і лёс І.Капіевіча. // Беларуская мінуўшчына. 1994. № 1. С. 52–56. – http://starbel.narod.ru/razn/kopiew.htm

 39. Пузікаў В.М. Новыя матэрыялы аб дзейнасці Сімяона Полацкага // Весці АН БССР. Серыя грамадскіх навук. 1957. № 4.

 40. Радаман, А. Сойм / А. Радаман // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6т. / пад рэд. Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мн.: БелЭн, 2001. - Т.6. Кн.1: Пузыны – Усая. – с. 375-382.

 41. Рошчына Т., Фурс А. Бібліятэка Храптовіча //Спадчына. 1992. № 3.

 42. Соніч А. «Вінаваты у абразе божай велічы...» // Беларуская мінуўшчына. 1994. № 2.

 43. Спірыдонаў М.Ф. Апошні канцлер Вялікага Вялікага Княства Літоўскага [Яўхім Храптовіч] // Спадчына. 2001. № 1–2.

 44. Філатава Л. Тры падзелы // Крыжовы шлях. Мн., 1993.

 45. Шалькевич В. Патриот, мыслитель, гуманист. К 350-летию со дня рождения Симеона Полоцкого // Коммунист Белоруссии. 1979. № 12.

 46. Шалькевіч В. Касцёр бессмяротнасці // Палымя. 1977. № 3.

 47. Шалькевіч В.Ф. Ацэнкі Канстытуцыі 3 Мая 1791 года у грамадска-палітычнай думцы XIX ст. // Веснік БДУ. Серыя 3. 1991. № 3.

 48. Шалькевіч В.Ф. Грамадская дзейнасць і палітычныя погляды Станіслава Канарскага // Конституционная и правовая реформа в Республике Беларусь (проблемы и перспективы). Мн., 1997.

 49. Юхо Я. Канстытуцыя Рэчы Паспалітай 3-га мая 1791 года і Беларусь // Веснік БДУ. Серыя 3. 1996. № 3.

 50. Юхо Я., Емельянчык У. «Нарадзіўся я ліцьвінам...» Тадэуш Касцюшка. Мн., 1994.

 51. Юхо Я.А. За вольнасць нашу і вашу: Тадэуш Касцюшка. Мн., 1989.

 52. Юхо, Я. Наш нацыянальны герой / Я.Юхо // Сыны і пасынкі Беларусі / С.В.Барыс, С.В.Тарасаў, Г.А.Ланеўскі і інш.; Уклад. Барыс С.В. – Мн.: Полымя, 1996. – с.95-134.

 53. Яковенко Н. Шляхетська правосвідомість у дзеркалі обігу правничої літератури на Волині й Наддніпрянщині // Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII ст. Київ, 2002.

2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.