.RU

Реферат ів по політології

ТЕМИ РЕФЕРАТ

ІВ по ПОЛІТОЛОГІЇ1.1. Об’єкт – предметні виміри політології у ХІХ, ХХ, ХХІ століттях : порівняльний аналіз

1.2. 150 років після Френсіса Лейбера : чи впізнав би він сучасну політологію?

1.3. Прогностична функція політології : особливості прояву в суспільствах стабільного та транзитивного типу

1.4. Завдання політології як науки та навчальної дисципліни в політичному розвитку сучасної України

1.5.Місце та роль політології у системі гуманітарних знань сучасної молодої людини

2.1.Наукові та буденні уявлення про політику : характерні ознаки й відмінності

2.2.Специфіка масової поведінки в політиці

2.3. Раціональне та ірраціональне в політиці. Політичні помилки

2.4. Співвідношення цілей і засобів в політиці

2.5. Чому політику називають «брудною справою»?

2.6.Призначення й спрямування державної політики в Україні

2.7. Особливості політики в сучасній Україні

3.1. Політичні ідеї Платона та Аристотеля (досвід сучасного прочитання)

3.2. Політична думка Китаю та України : реальність чи ілюзорність взаємозбагачення?

3.3. Політичні погляди Н.Макіавеллі : значення для сьогодення

3.4. Визначальні доктрини російської політичної думки

3.5. Європейська політологія початку ХХІ ст. : школи, теоретичні проблеми, перспективи

3.6. Сучасна українська політологія : теми, інститути, персоналії

4.1.Сучасні тенденції розвитку політичної влади

4.2. Проблеми ефективності державної влади в суспільстві

4.3.Теорія розподілу влад: історія та сучасність

4.4. Політична система й механізм влади

4.5.Авторитет влади та влада авторитету

4.6. Олігархія : причини виникнення й механізм формування

5.1.Політичні системи ХХ та ХХІ століть : порівняльний аналіз

5.2.Політичні системи перехідних країн

5.3. Ефективність політичної системи (на прикладі окремої країни)

5.4. Демократичні виміри політичної системи

5.5. Посттоталітарна трансформація політичної системи України

6.1.Держава й громадянське суспільство : проблеми співвідношення та взаємодії

6.2. Основні тенденції розвитку сучасної держави

6.3.Тоталітаризм і демократія як політичні антиподи (на прикладі конкретної країни)

6.4.ЄС як конфедерація. Євроінтеграційні перспективи України

6.5.НАТО як наддержавне військово-політичне об’єднання : значення для України

6.6. Українська держава 2010 і 2050 р. (спроба прогнозу)

7.1. Диктатура й демократія в історії та сучасному світі

7.2. Причини відтворення диктатур у сучасних умовах

7.3. Пряма й представницька форми демократії : переваги та недоліки

7.4. Парадигми й теорії демократії

7.5. Гібридні режими

8.1. Роль і місце політичних партій у політичній системі суспільства

8.2. Громадсько-політичні об’єднання та політичні партії : спільне й відмінне

8.3. Олігархізація політичних партій : плюси та мінуси

8.4. Партійний спектр сучасної демократичної країни

8.5. Правові обмеження діяльності політичних партій та громадських організацій

8.6. Міжнародні чинники діяльності політичних партій

9.1.Громадянське суспільство та зацікавлені групи

9.2. Правове регулювання діяльності зацікавлених груп

9.3. Політичні та неополітичні виміри лобізму

9.4. Корупція як негативне соціально-політичне явище

9.5. Фінансово-промислові (олігархічні) групи як лобістські структури

9.6. Лобізм в Україні : причини виникнення, сфери прояву, механізми протидії

10.1. Історичні типи політичної культури

10.2. Європейська політична культура (ідеали та реалії)

10.3. Історичні міфи як складники політичної культури

10.4. Проблеми спадкоємності поколінь у відтворенні та модернізації політичної культури

10.5. Політична культура регіонів України : спільне й відмінне

10.6. Зовнішні впливи на формування політичної культури України

11.1. Роль еліти в державному управлінні

11.2. Взаємозв'язок політичної та економічної еліти

11.3. Сучасна українська політична еліта

11.4. Політичні портрети сучасних українських лідерів

11.5. Проблеми трансформації політичних еліт під час переходу від авторитаризму до демократії

12.1. Лібералізм і неолібералізм як політичні течії

12.2. Політичні цінності консерватизму та неоконсерватизму

12.3. Ліві ідеології: історія й сучасність

12.4. Правий та лівий екстремізм: інноваційні чинники розвитку в ХХ ст.

12.5. Політико-релігійні концепції суспільного розвитку

12.6. Націоналізм як політична ідеологія

13.1. Особа як суб’єкт та об’єкт політики

13.2. Особливості політичної спеціалізації в сучасній Україні

13.3. Способи формування демократичної культури особистості

13.4. Подолання відчуження особистості від влади: теорія та практика

13.5. Дихотомія «людина-політика» у працях українських політичних теоретиків

14.1. «Постсоціалістичний», «посттоталітарний», «пост геноцидний» політичні процеси: сутнісні характеристики, особливості розвитку.

14.2. Демократія як ідеальне побажання та політична практика

14.3. Проблема обмеження демократії в «особливий період» функціонування держави

14.4. Демократичний потенціал України: традиції, проблеми, перспективи

14.5. Демократична культура особистості в сучасних Україні та РФ (компаративний аналіз)

15.1. Громадянське суспільство як резерв стійкості політичної системи

15.2. Глобальне громадянське суспільство : міф чи реальність

15.3. Економічні підвалини громадянського суспільства

15.4. Політичний режим і громадянське суспільство: проблеми та результати взаємодії

15.5. Західна модель громадянського суспільства : можливості та обмеження загальносвітового використання

15.6. Теорія громадянського суспільства в інтелектуальній спадщині України

15.7. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні

16.1. Конституційні основи та правові норми врегулювання конфліктів

16.2. Технології врегулювання конфліктів : історія та сучасність

16.3. Політичні конфлікти, економічні конфлікти : спільне та відмінне

16.4. Зброя як миротворець ( на прикладах миротворчої діяльності ООН)

16.5. Миротворчі можливості ОБСЄ

16.6. «Примус до миру» : релятивізм змісту в сучасних геополітичних умовах

16.7. Конфліктогенний потенціал України : стан, тенденції розвитку, можливості політичного врегулювання

17.1. Базові характеристики «органічної моделі» політичної модернізації

17.2. «Відображена модернізація» : сутність, спрямованість, масштаби застосування

17.3. Західний модернізаційний досвід : універсальні та локальні характеристики

17.4. Незахідна політична модернізація: міф чи реальність?

17.5. Кризовий синдром модернізації : випадковість чи фатальність історичного розвитку?

17.6. Модернізація в новітній історії України

18.1. Геополітичні зрушення в Європі (досвід 90-х років)

18.2. Багатополярний світ : погляд з Москви та Вашингтона

18.3. Геополітичне лідерство в сучасному світі

18.4.Стратегічне партнерство України : від кількісних характеристик до якісних перетворень

18.5. Україна в геополітичних стратегіях Заходу

18.6. Україна та Росія : геополітичні, геостратегічні та геокультурні відмінності

19.1. Національні інтереси України : змістовний і законодавчий дискурс

19.2. Національна безпека України в ідеальному та практичному вимірах

19.3. Економічна безпека : сутність, структура, механізми забезпечення

19.4.Соціальна безпека як мета державотворення

19.5. Глобальні впливи на національну безпеку України

19.6. Шляхи зміцнення національної безпеки України (внутрішній та зовнішній аспекти)

20.1. Державне управління : традиції та інновації

20.2.Моделі державного управління (порівняльний аналіз двох-трьох країн)

20.3. Ринок влади в умовах стабільної та нестабільної демократій (особливості прояву)

20.4. Типи виборчих систем та їх значення для України

20.5. Технології політичного менеджменту в суспільствах перехідного типу

20.6.Особливості формування іміджу глави держави (народного депутата)

20.7. Виборчі компанії в Україні та Росії : спільне та відмінне

20.8.Політична реклама та її різновиди в сучасних маркетингових технологіях

20.9. Політик – преса : діапазон взаємодії, тематика діалогуДадаць дакумент у свой блог ці на сайт 2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.