.RU

Зацвярджаю прарэктар па вучэбнай рабоце - старонка 5


12

Методыка знаемства дзяцей са складам ліку

1.Змест і дыдактычныя падыходы да вывучэнне з дзяцьмі складу ліку з адзінанак

2.Метадычныя падыходы да знаемства дзяцей са складам з двух меншых лікаў

0,5

-

-

6,5

13

Фарміраванне ў старэйшых дашкольнікаў вылічальнай дзеянняў1.Асаблівасці засваення дзецмі старэйшага дашкольнага ўзросту вылічальных і арыфме-тычных дзеянняў.

2.Задачы навучання дзяцей вылічальнай дзейнасці.

3.Методыка навучання рашэнню задач, з наёмства з арыфметычнымі знакамі

1

1

-

5

Набор лічбаў і арыфмет.

знакаў

[1, 2, 3, 4,

7]

залік

VФарміраванне ў дашкольнікаў уяўленняў аб велічыні прадметаў, яе вымярэнні
14

Генэзіс уяўленняў аб велічыні ў дзяцей ранняга і дашкольнага ўзросту1.Асаблівасці ўспрымання і пазнання велічынь дзяцьмі ранняга і дашкольнага ўзросту

-

-

-

5

1

2

3

4

5

6

7

8

92.Роля розных аналізатараў у працэсе ацэнкі велічыні. Асаблівасці разлічэння дзяцьмі трохмернасці аб’емных прадметаў

3.Асаблівасці працэсу параўнання велічынь, устанаўлення размерных адносін.

4.Асаблівасці дзенасці вымярэнняў дзяцей дашкольнага ўзросту

5.Магчымасці ўспрымання, разумення і засва-ення дзецмі старэйшага дашкольнага ўзросту просцейшых функцыянальных залежнасцей


Набор геаметрыч-ных фігур


[3, 4,

6,

7]


Абарон.справаз.па лб.

15

Метадычныя падыходы да фарміравання ўяўленняў аб адносных велічынях і спосабах іх параўнання1.Навучанне вызначэнню, абследаванню і па-раўнанню параметраў велічыні і ўстанаўленню паміж імі адносін па велічыні ў цэлым, з дапамогай дзеянняў накладання, прыкладання, выкарыстання меркі-пасрэдніка

2.Навучанне пабудове серыяцыйных радоў. Вызначэнне словамі транзітыўных адносін паміж велічынвмі серыяцыйных радоў

3.Развіцце вокамера

0,5

0,5

-

12

16

Методыка навучання дзяцей вымярэнню велічынь з дапамогай умоўнай меркі1.Пазнанне эталонных велічынь: магчымасці і асаблівасці выкарыстання ўмоўных і агульна прынытых мер вымярэння ў дашкольным узросце

0,5

0,5

-

6

1

2

3

4

5

6

7

8

92.Навучанне вымярэнню

3.Метадычныя падыходы да фарміравання ў старэйшых дашкольнікаў ўспрымання і разумення простых функцыянальных залежнасцей: паміж вымяраемым аб'ектам, мерай і вынікам вымярэння і інш.


VIЗмест і методыка фарміравання ў дзяцей уяўленняў аб геаметрычных фігурах і форме прадметаў
17

Асаблівасці ўспрыняцця геаметрычных фігур і формы прадметаў дзецьмі ранняга і дашкольнага ўзросту1.Фізіялагічныя механізмы ўпрымання формы прадметаў і геаметрычных фігур

2.Этапы развіцця ўмення вызначаць форму акаляючых прадметаў

2.Роля даследчых дзеянняў і слоў у пазнанні формы. Асаблівасці ўспрымання і ўмення вызначаць геаметрычныя фігуры

0,5

-

-

4,5

Набор геаметрыч-ных фігур

[3, 4, 5,

6,

7]

Абарон.справаз.па лб.

18

Сучасные метадычныя падыходы да фармі-равання ў дашкольнікаў элементарных геаметрычных ўяўленняў1.Навучанне ўменню адрозніваць і называць геаметрычныя фігуры, параўноўваць і група- ваць іх па розных прыкметах.

2.Знаёмства з трансфігурацыяй, выкладаннем фігур з палачак.

0,5

0,5

2

12

VIIЗмест і методыка фарміравання прастора -


1

2

3

4

5

6

7

8

9вых уяўленняў і арыенціровак у дзяцей дашкольнага ўзросту
19

Генэзіс прасторавага ўспрымання і прасторавых уяўленняў у дзяцей ранняга і дашкольнага ўзросту1.Этапы засваення прасторы

2.Пачуццевыя і моўныя асновы прасторавых

арыенціровак

3.Асаблівасці засваення спосабаў прасторавай арыентацыі па схеме ўласнага цела, па схеме размяшчэння прадметаў, па напрамках прасторы

0,5

-

-

4,5

20

Методыка фарміравання ў дашкольнікаў умення арыентавацца ў прасторы1.Адрозненне дзецьмі асноўных кірункаў ад сябе ў статыцы і пры рухах.

2.Развіццё ўмення арыентавацца ў прасторы ад сябе і ад аб’ектаў, вызначэнне палажэння прадметаў у адносінах друг да друга.

3.Методыка развіццё ўмення арыентавацца ў двухмернай прасторы.

4.Метадычныя падыходы да фарміравання і развіцця ў дзяцей уменняў да прасторавага мадэлявання.

0,5

0,5

-

8


Набор геаметрыч-ных фігур

[3, 4,

6,

7]
VIIIФарміраванне ў дашкольнікаў ўяўленняў аб часе
21

Асаблівасці успрымання часу дзяцьмі ран-0,5

-

-

4,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9няга і дашкольнага ўзросту1.Асаблівасці ўспрымання і разумення часу дзецьмі ранняга і дашкольнага ўзросту.

2.Развіцце часовых уяўленняў, іх адносін, пачуцця часу ў дашкольнікаў

Набор малюнкаў

[3, 4,

6,

7]
22

Метадычныя падыходы да фарміравання ў дашкольнікаў разумення часу і ўмення арыентавацца ў часе1.Навучанне дзяцей рознага ўзросту адрознен-ню частак сутак, уменню вызначаць іх паслядоўнасць. Паяцце суткі

2.Засваенне значэння слоў “учора”, “сёння”, “заўтра”

3.Азнаямленне з вымярэннем часу. Прыборы вымярэння часу.

4.Паняцце“тыдзень”,“пара года”,“месяц”, “год”

5.Развіццё пачуцця часу.

0,5

0,5

-

8

IXПедагагічныя ўмовы ажыцяўлення пераем-насці перадматэматычнай падрыхтоўкі дзі-цяці ў дашкольнай установе і школы, узаемадзеяння з сям’ей
23

Канцэпцыя зместу і методыкі работы па матэматыцы з шасцігадовымі дзецьмі1.Сучасныя патрабаванні да навучання дзяцей шасцігадовага ўзросту.

2.Змястоўная характарыстыка адукацыйных праграм пачатковай школы і дашкольнай установы.

0,5

-

-

6,5
[1, 2, 3, 4, 5,

6,

7]
1

2

3

4

5

6

7

8

93.Адукацыйныя задачы па розных разделах праграмы выхавання і навучання дзяцей.

24

Тэналогія рэалізацыі пераемнасці перад-матэматычнай падрыхтоўкі дзіцяці ў даш-кольнай установе і школы, узаемадзеяння з сям’ей1.Спецыфіка арганізацыі і методыкі навучання дзяцей

2.Шляхі рэалізацыі пераемнасці. Пераемнасць у формах і метадах наувчання

3.Узаемадзеянне з сям’ей у працэсе прадматэ-матычнага развіцця дзяцей

-

0,5

-

4,5

XАрганізацыя працэсу

фарміравання і раз-віцця

элементарных матэматычных уяўлен-няў у дзяцей у дашкольнай установе
25
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.