.RU

Рудаков, Дмитро Як вода крізь мембрану: Інтерв'ю // Українська технічна газета. 2012. N 12. С. 10


27

Рудаков, Дмитро Як вода крізь мембрану: Інтерв'ю // Українська технічна газета. -2012. -N 12. - С. 10Олександр ЛЯСКОВСЬКИИУкраїнські вчені разом з американськими колегами розвивають перспективну технологію опріснення мі­нералізованих шахтних водмембранну дистиляцію.2007 року в Національному гірничому університеті (НГУ, Дніпропетровськ) створений науково-освітній центр «Стійкість геотехнічних систем: процеси, явища, ризики». Закуплено й настроєно обладнання для проведення геофізичних досліджень, сформовані наукові колективи із залученням молодих фахівців. Учені НГУ активно інтегруються у світову наукову спільноту: доцент кафедри вищої математики Дмитро Бабець і асистент кафедри автоматизації та комп'ютерних систем Володимир Кириченко одержали гранти від Державного агентства України з питань науки, інновацій та ін­формації та протягом місяця працювали на базі університетів США в Мічигані та Іллінойсі, у компанії Аusenсо Р5І (Каліфорнія). Наприкінці минулого року наукове стажування в Мічиганському державному уні­верситеті (м. Лансінг, США) проходив Дмитро Рудаков, доктор технічних наук про­фесор кафедри гідрогеології та інженерної геології НГУ. Про спільні дослідження з американськими ученими він розповів кореспондентові «УТГ».

Дмитре, які враження від поїздки?
— На наших учених вели­ке враження справив висо­кий потенціал американ­ських наукових установ, розвинена сучасна експе­риментальна база, іннова­ційні підходи й методи до­сліджень. Крім спільних до­сліджень наші вчені мали можливість відвідати уні­кальні експериментальні лабораторії, а також шах­ту М-Glass-Mining— одне з найсучасніших вугільних підприємств США, взяти участь у спільних семінарах із провідними фахівцями у відповідних галузях науки і техніки.

Співробітники Національ­ного гірничого університету мали можливість не тільки «на інших подивитися, а й себе показати». Американським колегам були представлені наукові розробки нашого університету. Це серйозні дослідження в галузі математичного моделювання гідрогеологічних і геомеханічних процесів, екологічних технологій і гідротранспорту. Зараз розпочато процедуру підписання меморандуму про співробітництво між НГУ і Південно-Іллінойським університетом міста Карбондейл.

Що ви скажете про екс­периментальну базу нау­кових досліджень, у яких брали участь?— Експериментальна база наукових досліджень у США набагато випереджає українську. Саме тому практичні результати спіль­ної роботи такі цінні. Я працював над темою вдосконалення технології мембранної дистиляції, простіше кажучи, над проблемою опріснення води. Аналогічні нерозв'язані питання є в багатьох країнах світу. Опріснення води — це один із небагатьох ефективних способів їхнього розв'язання. З його допомогою вдається видалити з води зайві мі-

нерали й зробити її придатною для вжитку.

— Як ви оцінюєте ситуа­цію

з

питною водою у сві­ті й у нашому регіоні?— Сьогодні на Землі близько 60% населення по­терпає від нестачі чистої води. Це обумовлено насам­перед зростанням економічної активності, а також катастрофічним виснаженням водних ресурсів, тотальним забрудненням водних джерел. Ситуація в нашій країні ускладнюється великим обсягом скидання шахтних вод, що досягає в Донецькому регіоні приблизно 500 мільйонів кубометрів щорічно. Наразі обробка та зберігання цих мінералізованих вод здійснюються неналежним чином. А це, у свою чергу, призводить до деградації водних екосистем і нестачі питної води в густонаселених промисло­вих регіонах.

Що ви пропонуєте?— Сьогодні мембранна дистиляція розглядається як перспективний спосіб

одержання необхідної кіль­кості води високої якос­ті за доступною ціною. Ця передова технологія швид­ко розвивається в останні два десятиліття. Група вче­них та інженерів, яка до­сліджує мембрани на кафе­драх цивільної та екологіч­ної техніки й хімії Мічиган­ського державного універ­ситету, зараз розробляє нові мембранні матеріали для ефективної дистиляції. Тут проводяться наукові дослі­дження в галузі мембранних нанотехнологій, координу­ються зусилля фахівців сві­тового рівня з різних уні­верситетів і дослідних цен­трів США, Франції, Росії, Туреччини, України.

У рамках цього проекту проведені дослідження з ма­тематичного моделювання потоку пари в гідрофобних мембранах із різними влас­тивостями. Вірогідність ре­зультатів підтверджена екс­периментальними даними, отриманими в Мічигансько­му державному універси­теті. Ключовим моментом було встановлення ефектив­ності дистиляції за різних термодинамічних умов і різ­ного складу води.

Ми і надалі планує­мо спільні дослідження з американськими колегами. Вони будуть спрямовані на розробку рекомендацій з оптимального проектування та функціонування облад­нання з обробки води мето­дом мембранної дистиляції.

Довгострокова мета про­екту — розроблення сис­теми геомеханічного моні­торингу гірничих виробок

— інформаційної системи контролю, діагностики та прогнозу, призначеної для обґрунтування технічних та технологічних рішень і ви­бору необхідних рекомен­дацій.

Ці плідні контакти роз­виватимуться?— Звичайно. Подальші перспективи співробітни­цтва передбачають спіль­ні публікації результатів до­сліджень у провідних про­фесійних журналах світо­вого рівня, розширення науково-освітнього парт­нерства, а також залучен­ня до спільної роботи більш широких наукових кіл.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт 2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.