.RU

Кыргыз республикасынын салык кодекси - старонка 34


370-берене. Контракт боюнча салыктык милдеттенмелердин суммасын

эсептөө

Контракт боюнча салыктык милдеттенмелердин суммасы жыйырма беш пайыздан кем эмес өлчөмдө мурунку үч жыл үчүн салыктык милдеттенмелердин эң чоң суммасынан ашкан өлчөмдө кабыл алынат.

371-берене. Контракт боюнча салыктык милдеттенмелерди аткаруу жана

салыктык отчет берүү

Контракт боюнча салыктык милдеттенмелерди аткаруу контракттын шарттарында белгиленген өлчөмдөрдө ар бир айдын 15ине чейин ай сайын жүргүзүлөт.

Контракт түзгөн салык төлөөчүлөр бирдиктүү салыктык декларацияны, анын ичинде милдеттенмелерди аткаруу контракттын негизинде жүргүзүлүүчү иштер боюнча да, берүүгө милдеттүү.

57-глава

Эркин экономикалык зоналардагы салык режими

372-берене. Жалпы жоболор

1. Ушул главада каралган салык режими Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында коюлган талаптарга ылайык обочолонгон жана атайын тосулган, ЭЭЗ деп таанылуучу аймакта, чарбалык жана тышкы экономикалык иш-аракетти, анын ичинде акциздик товарларды өндүрүүнү жана сатууну кошпогондо, товарларды (жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү) өндүрүү жана сатуу боюнча ЭЭЗ субъектилеринин ишине карата гана колдонулат.

2. ЭЭЗ субъектилеринин ишине карата Кыргыз Республикасынын калган аймагында жана анын чегинен сыртта жалпы салык режими колдонулат.

(КР 2009-жылдын 28-мартындагы N 89 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

373-берене. ЭЭЗ субъекти

ЭЭЗ субъекти болуп ЭЭЗдин башкы дирекциясында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык катталган уюмдар эсептелет.

374-берене. Салыктык каттоо

ЭЭЗ субъекти ушул Кодексте каралган тартипте салыктык катталуудан өтүүгө милдеттүү.

375-берене. ЭЭЗ субъектилерине салык салуунун өзгөчөлүгү

1. Эгерде ушул главада жана "Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында башкача каралбаса, ЭЭЗдин ушул Кодекстин 372-беренесинин 1-бөлүгүнүн талаптарына жооп берген субъекттеринин иш-аракети салыктын бардык түрлөрүнөн бошотулат.

2. ЭЭЗдин субъектиси болуп эсептелбеген субъекттин товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү Кыргыз Республикасынын аймагынан ЭЭЗ субъектисине берүүсүнөн ушул Кодекске ылайык КНС алынат.

3. Ушул Кодекстин 372-беренесинин жана "Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына жооп бербеген ЭЭЗ субъектисинин ишмердигине жалпы салык режимине ылайык салык салынат.

Товарларды ЭЭЗ аймагынан Кыргыз Республикасынын калган аймагына берүү үчүн алып чыгууда, анын ичинде аларды ЭЭЗ субъекттери болуп эсептелбеген жактардын пайдасына ээликтен ажыратууда товарларга жалпы салык режимине ылайык салык салынат.

4. Товарларды ЭЭЗ чегарасы аркылуу алып өтүүдө алынуучу салыктарды администрациялоо Кыргыз Республикасынын бажы мыйзамдарына жана эркин экономикалык зоналар жөнүндө мыйзамдарга ылайык жүргүзүлөт.

5. Кыргыз Республикасынын ички рыногунда керектөө үчүн ЭЭЗ субъекттери көрсөткөн кызматтарга, жумуштарга жалпы салык режимине ылайык салык салынат. Кыргыз Республикасынын ички рыногунда керектөө үчүн ЭЭЗ субъекттери көрсөткөн кызматтар, жумуштар болуп эркин экономикалык зоналардын аймактарында жана Кыргыз Республикасынын калган аймактарында ЭЭЗ субъектилери эмес - каалаган уюмдар жана жеке адамдар тарабынан сатылып алынуучу кызмат көрсөтүүлөр, жумуштар эсептелет.

6. Кирешелерди төлөө булагында эсептелүүгө, кармалууга жана төлөнүүгө тийиш болгон кирешелерге ушул Кодекске ылайык салык салынат.

7. (КР 2009-жылдын 28-мартындагы N 89 Мыйзамына ылайык аланып салынды)

8. (КР 2009-жылдын 28-мартындагы N 89 Мыйзамына ылайык аланып салынды)

9. Эгер ЭЭЗ субъектиси ЭЭЗдин аймагында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын калган аймактарында жана анын чегинен сыртта ишмердик жүргүзсө, анда мындай ЭЭЗ субъектиси ушул Кодекске ылайык өзүнчө эсеп жүргүзүүгө милдеттүү.

(КР 2009-жылдын 28-мартындагы N 89, 2009-жылдын 16-июлундагы N 222 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык

376-берене. Салыктык отчеттуулук

ЭЭЗ субъектиси ушул Кодекске ылайык салык кызматы органдарына салыктык отчет берет.

ЭЭЗ субъектиси бирдиктүү салык декларациясын берүүгө милдеттүү.

58-глава

Атайын каражаттарга салык

377-берене. Жалпы жоболор

1. Атайын каражаттар деп Кыргыз Республикасынын колдонулуудагы ченемдик укуктук актыларына ылайык берилген уруксаттар болгон учурда товарларды сатуудан, жумуштарды аткаруудан, кызмат көрсөтүүдөн жана/же ишмердиктин башка түрлөрүн жүргүзүүдөн алынуучу, мамлекеттик бюджеттен каржылануучу бюджеттик мекемелердин жана уюмдардын кирешелери эсептелет.

2. Салык салуу максатында атайын каражаттарга демөөрчүлүк жана гуманитардык жардам, ошондой эле тартылган гранттар киргизилбейт.

378-берене. Салык төлөөчү

Атайын каражаттарга салыктын салык төлөөчүлөрү болуп (мындан ары ушул главада - салык төлөөчү) мамлекеттик бюджеттен каржылануучу жана атайын каражаттары бар, мектепке чейинки билим берүү уюмдарын кошпогондо, бюджеттик мекемелер жана уюмдар эсептелет.

(КР 2009-жылдын 27-июлундагы N 255 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

379-берене. Салыктык каттоо

Салык төлөөчү ушул Кодексте каралган тартипте салыктык каттоодон өтүүгө милдеттүү.

380-берене. Салык салуу өзгөчөлүгү

1. Салык төлөөчү салыктын төмөнкү түрлөрүн эске албаганда ушул Кодексте белгиленген салыктарды төлөйт:

1) кирешеге салык;

2) берүүгө салынган КНС;

3) сатууга салык.

2. Ушул берененин 1-бөлүгүндө саналып өткөн салыктын ордуна салык төлөөчү атайын каражатка (ушул главада мындан ары - салык) салык төлөйт.

381-берене. Салыктык база

Салык салуу базасы болуп салык төлөөчүдөн алынган атайын каражат эсептелет.

382-берене. Салыктын ставкасы

Салыктын ставкасы 20 пайыз өлчөмүндө белгиленет.

383-берене. Салыктык мезгил

Салык үчүн салыктык мезгил болуп бир календарлык квартал эсептелет.

384-берене. Салыкты эсептөөнүн тартиби

Салык төлөөчү ушул Кодекстин 37-беренесинде белгиленген тартипке ылайык салыкты өз алдынча эсептейт.

385-берене. Салыктык отчет берүүнүн жана салык төлөөнүн мөөнөтү

1. Салык төлөөчү ай сайын салыктык отчет берүүгө жана кийинки айдын 15инен кечиктирбестен ай сайын төлөм жүргүзүүгө милдеттүү.

2. Салык төлөөчү бирдиктүү салыктык декларацияны берүүдөн бошотулбайт.

(КР 2009-жылдын 27-июлундагы N 255 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

59-глава

Жогорку технологиялар паркындагы салык режими

(Глава КР 2011-жылдын 8-июлундагы N 87 Мыйзамынын

редакциясына ылайык)

386-берене. Жалпы жоболор

Ушул главада каралган салык режими Жогорку технологиялар паркы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык шарттарда чарбалык же тышкы экономикалык иштерди жүзөгө ашырган Жогорку технологиялар паркынын резиденттерине карата гана колдонулат.

(КР 2011-жылдын 8-июлундагы N 87 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

387-берене. Салыктык каттоо

Жогорку технологиялар паркынын резиденти катталган жери боюнча тиешелүү салык органына Жогорку технологиялар паркынын резиденти катары нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн каттоо документинин көчүрмөсү тиркелген арызын көрсөтүү менен Жогорку технологиялар паркы катталган күндөн тартып жумушчу 5 күндүн ичинде салыктык каттоодон өтүүгө милдеттүү.

Эсептик каттоо субъекттин каттоо жөнүндө арыз берген айынан кийинки айдын биринчи күнүнөн тартып күчүнө кирет.

(КР 2011-жылдын 8-июлундагы N 87 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

388-берене. Жогорку технологиялар паркынын субъекттеринин салык

төлөө өзгөчөлүгү

1. Эгер ушул главада башкача каралбаган болсо, ушул Кодекстин 386-берененин талаптарына жооп берген Жогорку технологиялар паркынын резидентинин иши Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныкталган мөөнөткө төмөнкү салыктардан бошотулат: түшкөн пайдадан алынган салыктан, сатуудан алынган салыктан, кошумча нарктан алынган салыктан. Жогорку технологиялар паркынын резиденттеринин салык төлөөдөгү колдонуу мөөнөтүн ушул главага ылайык Жогорку технологиялар паркынын режиминин колдонуу мөөнөтүнөн кандай гана учурда болбосун жогорулатууга болбойт.

2. Жогорку технологиялар паркынын резидентинин кызматкерлери, Жогорку технологиялар паркынын резиденттери - жеке ишкерлер, анын дирекциясы (имараттарды, жайларды, жер аянттарын тейлеген жана кайтарган кызматкерлерден башкасы) үчүн жеке киреше салыгынын ставкасы 5 пайыз өлчөмүндө белгиленет.

Ушул кодекске ылайык Кыргыз Республикасындагы булактардан кирешеден алынуучу салыкты эсептеп чыгуу жана төлөө салык алууга жатат.

3. Эгер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкача каралбаса, Жогорку технологиялар паркынын резиденти статусунан ажыраганда, статусунан ажырагандыгы тууралуу чечим кабыл алынган учурдан баштап ушул Кодекстин жалпы негизинде салык салуу жүргүзүлөт.

(КР 2011-жылдын 8-июлундагы N 87 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

389-берене. Салыктык отчеттуулук

Жогорку технологиялар паркынын резиденти ушул Кодекске ылайык салык кызматы органдарына салык отчетун берип турат.

(КР 2011-жылдын 8-июлундагы N 87 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Президенти К.Бакиев

2008-жылдын 2-октябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку

Кеңеши тарабынан кабыл алынган 2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.