.RU

Przełożył Adam Szymanowski - старонка 5


- Posłuchaj - rzekł mu Belbo tego samego dnia - nie odwio­dłeś mnie od niczego, przeciwnie - dodałeś mi otuchy. Mam więc w rękach na moje rozkazy osobistego Abulafię, tak samo jak twoi przyjaciele mieli Golema. Nazwę go Abulafia, Abu dla przyjaciół. I mój Abulafia będzie przezorniejszy i bardziej wypełniony szacun­kiem niż twój. Skromniejszy. Czyż problem nie polega na tym, żeby znaleźć wszystkie kombinacje imienia Boga? Dobrze więc, zerknij do tego podręcznika, mam tu mały program w języku basie, służący do permutowania czterech znaków. Jak się zdaje, pasuje do IHVH. Oto on, chcesz, bym go uruchomił? - I pokazał mu program, pro­gram, a jakże, kabalistyczny dla Diotalleviego:

10 REM anagram 1

20 INPUT L$(1), L$(2), L$(3), L$(4)

30 PRINT

40 FOR 11=1 TO 4

50 FOR )2= 1 TO 4

60 IF 12 = 11 THEN 130

70 FOR 13=1 TO 4

80 IF 13 = 11 THEN 120

90 IFI3 = I2THEN 120 100 LETI4=10-(I1+I2+I3) 110 LPRINTL$(I1); L$(I2); L$(I3); L$(I4) 120 NEXTI3 130 NEXTI2 140 NEXTI1 150 END

- Spróbuj, napisz I,H,V,H, kiedy pokaże się input, i uruchom program. Może nie wypadnie to najlepiej: chodzi jedynie o dwa­dzieścia cztery możliwe permutacje.

- Święci Serafini. I cóż ci przyjdzie z dwudziestu czterech imion Boga? Myślisz, że nasi mędrcy nie wykonali już tego rachunku?

Przeczytaj sobie Sefer Jesirah, szesnasty ustęp z czwartego rozdzia­łu. A nie mieli kalkulatorów. „Z dwóch Kamieni buduje się dwa Domy. Z trzech Kamieni buduje się sześć Domów. Z czterech Ka­mieni buduje się dwadzieścia cztery Domy. Z pięciu Kamieni budu­je się sto dwadzieścia Domów. Z sześciu Kamieni buduje się sie­demset dwadzieścia Domów. Z siedmiu Kamieni buduje się pięć ty­sięcy czterdzieści Domów. Postępuj dalej i myśl o tym, czego wargi nie mogą wypowiedzieć, a uszy usłyszeć." Wiesz, jak to się dzisiaj nazywa. Silnia. I czy wiesz, dlaczego Tradycja ostrzega cię, że dalej lepiej nie iść? Dlatego, że gdyby imię Boga miało osiem liter, per-mutacji byłoby czterdzieści tysięcy, a jeśli miałoby ich dziesięć - trzy miliony sześćset tysięcy, permutacji zaś twojego marnego na­zwiska jest prawie czterdzieści milionów, i dziękuj Bogu, że nie masz middle initial jak Amerykanie, bo doszedłbyś do ponad cztery­stu milionów. A gdyby imię Boga miało dwadzieścia siedem liter, jako że alfabet hebrajski nie ma samogłosek, lecz dwadzieścia dwie spółgłoski plus pięć wariantów - wszystkie jego możliwe imiona sięgnęłyby liczby dwudziestodziewięciocyfrowej. Musisz jednak uwzględnić także powtórzenia, gdyż imieniem Boga może być alef powtórzone dwadzieścia siedem razy, a wtedy silnia już by nie wy­starczyła i musiałbyś obliczyć dwadzieścia siedem do dwudziestej siódmej potęgi; uzyskałbyś, wydaje mi się, 444 miliardy miliardów miliardów miliardów możliwości albo coś w tym rodzaju, w każdym razie liczbę trzydziestodziewięciocyfrową.

- Kręcisz, bo chcesz mi zaimponować. Czytałem twój Sefer Jesi­rah. Podstawowych liter jest dwadzieścia dwie i tylko nimi się posłu­gując Bóg dokonał całego dzieła stworzenia.

- Nie upoważnia cię to do tworzenia sofizmatów, jeśli bowiem osiągniesz ten rząd wielkości, jeśli zamiast dwudziestu siedmiu do dwudziestej siódmej weźmiesz dwadzieścia dwa do dwudziestej dru­giej, i tak otrzymasz z grubsza trzysta czterdzieści miliardów miliar­dów miliardów. Cóż to za różnica dla ludzkiej miary? Wiedz jed­nak, że gdybyś miał liczyć raz dwa trzy i tak dalej, co sekundę wy­mieniając jedną liczbę, aby dojść do miliarda, do marnego miliarda, potrzebowałbyś prawie trzydziestu dwóch lat? Ale rzecz jest bar­dziej złożona niż ci się wydaje i Kabała to nie tylko Sefer Jesirah. I wyjaśniam ci, dlaczego porządna permutacja Tory powinna użyć wszystkich dwudziestu siedmiu liter. To prawda, że pięć ostatnich, jeślibyś w trakcie permutowania trafił na słowo, przeobraziłoby się w swój zwykły równoważnik. Ale nie zawsze tak jest. U Izajasza

dziewięć sześć siedem słowo LMRBH, Lemarbah - które przypad­kiem ma oznaczać: mnożyć - zostało zapisane z końcowym mem w środku.

- Czemu?

- Bo każda litera odpowiada pewnej liczbie i zwykłe mem ma przypisaną wartość czterdzieści, podczas gdy mem końcowe - sześć­set. W grę wchodzi nie Temura, która uczy cię permutowania, lecz Gematria, która wynajduje subtelne pokrewieństwa między słowa­mi a ich wartością liczbową. Z mem końcowym słowo LMRBH ma wartość nie 277, ale 837 i jest równoważne dzięki temu „ThThZL, Thath Żal", co oznacza „ten, który daje w obfitości". Widzisz więc, że trzeba uwzględnić wszystkie dwadzieścia siedem liter, liczy się bowiem nie tylko dźwięk, ale także liczba. Wracamy więc do moje­go rachunku: permutacji jest ponad czterysta miliardów miliardów miliardów miliardów. I wiesz, ile czasu byłoby ci trzeba, by wypró­bować je wszystkie z szybkością jedna na sekundę, założywszy na­wet, że jakaś maszyna, a już z pewnością nie ta twoja, mała i nędz­na, mogłaby to zrobić? Przy jednej kombinacji na sekundę zużyłbyś siedem miliardów miliardów miliardów miliardów minut, sto dwa­dzieścia trzy miliony miliardów miliardów miliardów godzin, trochę ponad pięć milionów miliardów miliardów miliardów dni, czternaś­cie tysięcy miliardów miliardów miliardów lat, sto czterdzieści mi­liardów miliardów miliardów wieków, czternaście miliardów miliar­dów miliardów tysiącleci. Gdybyś zaś miał kalkulator zdolny wypró-bowywać milion kombinacji na sekundę, pomyśl tylko, ile czasu byś zaoszczędził, to twoje elektroniczne liczydło uporałoby się z tym w ciągu czternastu tysięcy miliardów miliardów tysiącleci! Ale w rze­czywistości prawdziwe imię Boga, to imię sekretne, jest długie jak Tora i nie ma na świecie takiej maszyny, która zdołałaby wyczerpać wszystkie permutacje, albowiem Tora sama z siebie jest wynikiem pewnej permutacji z powtórzeniami dwudziestu siedmiu liter, a sztuka Tory nie mówi ci, że masz permutować dwadzieścia siedem liter alfabetu, lecz wszystkie znaki Tory, w której każdy znak ma tę samą wartość co osobna litera, nawet jeśli pojawia się nieskończenie wiele razy na innych stronach; to jakby powiedzieć, że dwa hau z imienia IHVH są warte tyle co dwie litery. Z tego względu, gdybyś chciał przeliczyć możliwe permutacje wszystkich znaków z całej Tory, nie wystarczyłoby ci zer na całym świecie. Próbuj sobie, pró­buj z tą swoją maszynką dla księgowych. Maszyna istnieje, to pew­ne, ale nie została wyprodukowana w twojej dolinie sylikonowej,

jest nią bowiem Święta Kabała i Tradycja, rabini zaś od wieków czynią to, czego żadna maszyna nie może zrobić i, miejmy nadzieję, nigdy nie zrobi. Kiedy bowiem wszystkie kombinacje zostałyby wy­czerpane, wynik i tak musiałby pozostać tajemnicą, a w każdym ra­zie wszechświat przerwałby swój cykl - my zaś zabłysnęlibyśmy niepamiętni w chwale wielkiego Metatronu. - Amen - powiedział Jacopo Belbo.

Ale na te właśnie zawrotne wysokości Diotallevi pchał go od tam­tego czasu i musiałem wziąć to pod uwagę. Ileż to razy widziałem, jak Belbo po godzinach pracy próbował programów, które pozwoli­łyby sprawdzać obliczenia Diotalleviego, by wykazać mu, że przy­najmniej jego Abu mówi prawdę w ciągu kilku sekund, bez potrze­by obliczeń z ołówkiem w ręku na pożółkłych pergaminach, z uży­ciem przedpotopowych układów liczbowych, nie znających nawet zera? Daremnie, także Abu odpowiadał, jak daleko mógi sięgnąć w zapisie wykładniczym i Belbo nie zdołał upokorzyć Diotalleviego ekranem, który zapełniał się w nieskończoność zerami - blada na­oczna imitacja mnożenia się kombinatorycznych wszechświatów i eksplozji wszystkich możliwych światów...

Jednak po wszystkim, co się stało, mając przed oczyma tę rycinę ró-żokrzyżowców, Belbo w poszukiwaniu password musiał sięgnąć raz je­szcze do tych kombinacji z imieniem Boga. Ale musiał zarazem wyko­rzystać liczby takie jak trzydzieści sześć albo sto dwadzieścia, jeśli nie myliłem się w moich domysłach, i rzeczywiście te liczby stanowiły jego obsesję. Tak zatem nie mógł przestawiać czterech hebrajskich liter, wie­dział bowiem, że cztery Kamienie to tylko dwadzieścia cztery Domy.

Mógł posłużyć się transkrypcją włoską, zyskując w ten sposób dwie samogłoski. Przy sześciu literach miał do dyspozycji siedemset dwadzieścia permutacji. Dawało to możliwość wybrania trzydziestej szóstej albo sto dwudziestej.

Przyszedłem tu koło jedenastej, teraz była pierwsza. Musiałem ułożyć program na anagramy z sześciu liter i wystarczyło w tym celu zmodyfikować gotowy już program dla przypadku czterech.

Zapragnąłem zaczerpnąć łyk świeżego powietrza. Wyszedłem na ulicę, kupiłem coś do jedzenia i kolejną butelkę whisky.

Wróciłem na górę, odłożyłem bułki, a zabrałem się od razu do whisky; wsunąłem dyskietkę w języku basie, ułożyłem program na sześć liter - jak zwykle z błędami, więc zabrało mi to dobre pół godzi­ny - ale mniej więcej o pół do trzeciej program działał i na ekranie monitora poczęło się przesuwać siedemset dwadzieścia imion Boga.

ialweh

iahvhe

iahevh

iahehy

iahhve

iahhev

iavheh

iavhhe

iavehh

iavehh

iavhhe

iavheh

iaehvh

iaehlw

iaevhh

iaevhh

iaehhv

iaelwh

iahhve

iahhev

iahvhe

iahveh

iahehv

iahevh

ihaveh

ihavhe

ihaevh

ihaehv

ihahve

ihahev

ihvaeh

ihvahe

ihveah

ihveha

ihvhae

ihvhea

iheavh

iheahv

ihevah

ihevha

ihehav

ihehva

ihhave

ihhaev

ihhvae

ihhvea

ihheav

ihheva

ivaheh

ivahhe

ivaehh

ivaehh

ivahhe

ivaheh

ivhaeh

ivhahe

ivheah

ivheha

ivhhae

ivhhea

iveahh

iveahh

ivehah

ivehha

ivehah

ivehha

ivhahe

ivhaeh

ivhhae

ivhhea

ivheah

ivheha

ieahvh

ieahhv

ieavhh

ieavhh

ieahhv

ieahvh

iehavh

iehahv

iehvah

iehvha

iehhav

iehhva

ievahh

ievahh

ievhah

ievhha

ievhah

ievhha

iehahv

iehavh

iehhav

iehhva

iehvah

iehvha

ihahve

ihahev

ihavhe

ihaveh

ihaehv

ihaevh

ihhave

ihhaev

ihhvae

ihhvea

ihheav

ihheva

ihvahe

ihvaeh

ihvhae

ihvhea

ihveah

ihveha

iheahv

iheavh

ihehav

ihehva

ihevah

ihevha

aihveh

aiłwhe

aihevh

aihehv

aihhve

aihhev

aivheh

aivhhe

aivehh

aivehh

aivhhe

aivheh

aiehvh

aiehhv

aievhh

aievhh

aiehhv

aiehvh

aihhve

aihhev

aihvhe

aihveh

aihehv

aihevh

ahiveh

ahivhe

ahievh

ahiehv

ahihve

ahihev

ałwieh

ahvihe

alweih

ahvehi

ahvhie

ahvhei

aheivh

aheihv

ahevih

ahevhi

ahehiv

ahelwi

ahhive

ahhiev

ahhvie

ahhvei

ahheiv

ahhevi

aviheh

avihhe

aviehh

aviehh

avihhe

aviheh

avhieh

avhihe

avheih

avhehi

avhhie

avhhei

aveihh

aveihh

avehih

avehhi

avehih

avehhi

avhihe

avhieh

avhhie

avhhei

avheih

avhehi

aeilwh

aeihhv

aeivhh

aeivhh

aeihhv

aeihvh

aehivh

aehihv

aehvih

aehvhi

aehhiv

aehhvi

aevihh

aevihh

aevhih

aevhhi

aevhih

aevhhi

aehihv

aehivh

aehhiv

aehhvi

aehvih

aehvhi

ahihve

ahihev

ahivhe

ahiveh

ahiehv

ahievh

ahhive

ahhiev

ahhvie

ahhvei

ahheiv

ahhevi

ahvihe

ahvieh

ahvhie

ahvhei

alweih

ahvehi

aheihv

aheivh

ahehiv

ahehvi

ahevih

ahevhi

hiaveh

hiavhe

hiaevh

hiaehv

hiahve

hiahve

hivaeh

hivahe

hiveah

hiveha

hivhae

hivhea

hieavh

hieahv

hievah

hievha

hiehav

hiehva

hihave

hihaev

hihvae

hihvea

hiheav

hiheva

haiveh

haivhe

haievh

haiehv

haihve

haihev

havieh

havihe

haveih

havehi

havhie

havhei

haeivh

haeihv

haevih

haevhi

haehiv

haehvi

hahive

hahiev

hahvie

hahvei

haheiv

hahevi

hviaeh

hviahe

hvieah

hvieha

hvihae

hvihea

hvaieh

hvaihe

hvaeih

hvaehi

hvahie

hvahei

hveiah

hveiha

hveaih

hveahi

Iwehia

hvehai

hvhiae

hvhiea

hvhaie

hvhaei

hvheia

hvheai

heiavh

heiahv

heivah

heivha

heihav

heihva

heaivh

heaihv

heavih

heavhi

heahiv

heahvi

heviah

heviha

hevaih

hevahi

hevhia

hevhai

hehiav

hehiva

hehaiv

hehavi

hehvia

hehvai

hhiave

hhiaev

hhivae

hhivea

hhieav

hhieva

hhaive

hhaiev
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.