.RU

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЇ З РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ - О. Ю. Калініна бухгалтерський облік у б

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЇ З РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ


Зміст операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

1

Відрахування до резервного фонду

5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»

5021» Резервні фонди»

2

Відрахування до загального резерву

5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»

5020 «Загальні резерви»

3

Нарахування дивідендів акціонерам

5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»

3631 «Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами»

4

Виплата дивідендів акціонерам грошима

3631 «Кредиторська заборгованість перед акціонерами (учасниками) банку за дивідендами»

1001 «Банкноти та монета в касі банку» 1200 «Коррахунок у Національному банку України»

5

Облік підтвердженого прибутку, який призначено на капіталізацію, тобто на розширення,

банківського бізнесу

5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»

5030 «Результати минулих років»


У законі України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», який введено в дію 01.07.1997 р., закладено нову концепцію визначення прибутків суб’єктів господарювання. Згідно з цією концепцією, сума прибутку визначається як різниця між валовими доходами та валовими витратами. Однак інтерпретація доходу та видатків у межах цієї концепції має суттєві відмінності від методики визначення доходів і витрат з позицій міжнародних принципів і стандартів обліку.ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯПерелік тем рефератів (для домашньої письмової контрольної роботи студентів заочної форми навчання)Історія становлення банківської системи в Україні.

Види комерційних банків.

Кооперативні банки: питання створення та функціонування.

Лізингові операції банків.

Фінансовий лізинг.

Довірчі послуги юридичним особам.

Банківські об’єднання та питання їх створення в Україні.

Особливості ліцензування банківської діяльності.

Банки з іноземним капіталом та питання їх функціонування в Україні. Безготівкові розрахунки населення та проблеми їх розвитку в Україні. Пластикові картонки.

Касові операції банків.

Шляхи удосконалення безготівкових розрахунків в Україні. Міжбанківські розрахунки та їхнього розвиток в Україні Проблеми доступу іноземного капіталу в банківську систему України. Банківські ресурси та питання їх формування.

Проблема капіталізації банківської системи України.

Вкладні операції банків.

Депозити як головне джерело формування банківських ресурсів. Запозичення ресурсів на міжбанківському ринку.

Емісія банками власних цінних паперів.

Управління ресурсною базою банків.

Питання вексельного обігу в Україні.

Безготівкові розрахунки населення та проблеми їхнього розвитку в Україні.

Пластикові карточки.

Касові операції банків.

Обов’язкове резервування коштів банківською системою.

Прибутковість банку та шляхи її підвищення.

Економічні нормативи, що регулюють капітальну базу банків. Економічні нормативи, що регулюють ліквідність банку.

Шляхи удосконалення безготівкових розрахунків в Україні. Міжбанківські розрахунки та їхній розвиток в Україні.

Контроль за дотриманням касової дисципліни підприємствами. Питання вексельного обігу в Україні.

Кредитний договір — основа взаємовідносин банку з позичальником.

Споживче кредитування населення.

Іпотечний кредит.

Форми забезпечення кредитів.

Етапи процесу кредитування.

Кредитний ризик та способи його мінімізації.

Кредитування населення на придбання житла.

Плата за кредит та її диференціація.

Кредити під цінні папери.

Контроль банків за виконанням умов кредитного договору.

Кредитні лінії та їх види.

Консорціальні кредити.

Операції банків з цінними паперами.

Операції банків з галузі інвестиційної діяльності.

Емісійні операції банків з цінними паперами.

Управління портфелем цінних паперів банку.

Депозитарні послуги банків.

Довгострокове кредитування інвестиційних проектів.

Форми міжнародних розрахунків.

Кредити в іноземній валюті.

Лізингові операції банків.

Фінансовий лізинг.

Довірчі послуги юридичним особам.

Довірчі послуги фізичним особам.

Факторинг.

Форфейтинг.

Посередницькі операції банків.

Розвиток банківських послуг в Україні.

Фінансовий інжиніринг.

Операції банків з дорогоцінними металами.

Фінансова стійкість банку.

Ліквідність банку.

Платоспроможність банку.

Створення резервів під активні операції банків.

Економічні нормативи, що регулюють діяльність банків.

Реферат виконується на стандартних аркушах паперу. Робота може бути написана від руки або надрукована на друкарській машинці (принтері) через 1,5 інтервали.

Обсяг реферату 10—12 сторінок. Текст розміщується на одній стандартній сторінці паперу з полями: ліворуч, знизу і зверху — 20 мм, праворуч — 10 мм. Розмір шрифта — 14, інтервал — 1,5.

Титульна сторінка і вся робота оформлюється згідно з установленим порядком. На титульній сторінці потрібно вказати назву університету, спеціальність, дисципліну, тему, курс, прізвище та ініціали студента.

План реферату повинен складатися із вступу, пунктів основної частини, висновків, списку використаної літератури. У тексті кожний пункт плану необхідно виділити. Реферат не може бути написаний з використанням тільки одного літературного джерела.

Реферат студент підписує і проставляє дату виконання.

З відома керівника курсу студент може виконати реферат за темою, не передбаченою у запропонованому переліку.

Списані роботи і такі, що не відповідають вище визначеним вимогам, не зараховуються. У такому випадку студент зобов’язаний написати інший реферат з урахуванням усіх зауважень.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯЗавдання 1КБ «Аркада» провів емісію акцій номінальною вартістю 15 грн і загальною кількістю 500 тис. штук. Із загальної кількості емітованих акцій 80 тис. були реалізовані по ціні 12 грн за одну акцію.

Визначте розмір статутного фонду та емісійного доходу банку від емісії акцій.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 2Валові доходи комерційного банку за звітний рік становили 45 млн грн, а валові витрати — 37 млн грн. Податок на прибуток — 25 %. Відрахування до резервного фонду встановлені загальними зборами акціонерів у розмірі 4 %, а законодавством України — в розмірі 5 %.

Визначте розмір відрахувань до резервного фонду комерційного банку.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 3Підприємство 5 червня уклало депозитну угоду з банком на суму 26

 1. грн строком до 8 вересня з умовою нарахування 16 % річних. Визначте суму, виплачену власникові коштів після закінчення терміну дії депозитної угоди, враховуючи, що з 26 червня відсоткову ставку було збільшено на 2 %, а з 1 серпня — зменшено на 1 %. Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 4Громадянин вніс на депозитний рахунок у банку 4000 грн строком на 3 роки під 18 % за умови нарахування складних відсотків. Нарахування відсотків здійснюється щомісячно, а їх виплата — один раз на рік. Визначте розмір відсотків і загальної суми, сплаченої громадянину після закінчення терміну дії депозитної угоди. Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 5Банк приймає авансові вклади строком на 4 місяці під 16 % річних зі сплатою відсотків при укладанні угоди. 1 квітня банк залучив від клієнта кошти на депозит у розмірі 50 000 грн. Відповідно до умов угоди, у випадку дострокового вилучення, банк сплачує клієнту відсотки з розрахунка

 1. % річних.

Визначте:

а) суму відсотків, сплачених авансом клієнту;

б) суму, яку банк сплатить вкладнику, якщо 16 червня вкладник достроково вилучив депозит.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 6АКБ «Феміда» виконує операції із залучення грошових коштів підприємств та населення до вкладів. На 1 лютого залишки коштів на депозитних рахунках підприємств становили 500 тис. грн, а на рахунках громадян — 700 тис. грн 2 квітня обороти за надходженнями на депозитні рахунки становили 100 тис. грн, а за видатками — 300 тис. грн. Цього самого дня закінчився строк депозитної угоди на 100 тис. грн, і валюту депозиту разом з нарахованими відсотками, що становили 10 тис. грн, було перераховано через кореспондентський рахунок банку на поточний рахунок підприємства.

Визначте розмір депозитів, які можуть бути використані банком як ресурси.

Назвіть напрями використання банківських ресурсів.

Поясніть, які ресурси і в якому випадку вигідніші для банку.

Завдання 7КБ « Лада» протягом дня здійснив такі касові операції:

а) одержано з коррахунка на поповнення каси — 10 000 грн,

б) внесено засновниками в статутний фонд — 1 000 000 грн,

в) повернено невикористані підзвітні суми — 800 грн.

Зробіть бухгалтерські записи за господарськими операціями.

Завдання 8Доходи банку «Ліга» за звітний рік становили 1 000 000 тис. грн, витрати — 600 000 тис. грн. Відрахування до резервного фонду здійснено в мінімально допустимому розмірі. Частка прибутку, направлена на сплату дивідендів, затверджена зборами акціонерів на рівні 40 %. Визначте розмір нерозподіленого прибутку. Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 9Нижче наведено таку інформацію, тис. грн:

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ 1

ЗМІСТ 2

ВСТУП 2

ТЕМА 1 3

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ 3

1.Сутність банківської системи України 3

2.Порядок створення і ліцензування комерційного банку 5

1)актуальність; 7

2)надійність; 7

3)ефективність. 7

1.Характеристика аналітичного обліку 8

Формування номера аналітичного рахунка 8

2.Загальна характеристика синтетичного обліку 9

9

ТЕМА 2 9

ПЛАН РАХУНКІВ І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 9

1.Об’єкти бухгалтерського ОБЛІКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 9

2.План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України та основні принципи його побудови 11

3.Основні види фінансової звітності комерційних банків 14

3.1.Методика складання Балансу комерційних банків 14

3.2.Методика складання Звіту про фінансові результати 15

3.3.Методика складання Звіту про рух грошових коштів 17

3.4.Допоміжна фінансова звітність 18

ТЕМА 3 19

ОБЛІК РОЗРАХУНКОВО-КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 19

1.ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ КАСОВОЇ РОБОТИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 19

2.Касові операції у прибуткових касах 20

3.ОСНОВИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ВИДАТКОВИХ КАС 20

4.ІНКАСАЦІЯ ГРОШОВОЇ ВИРУЧКИ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ 21

5.Зберігання та облік цінностей І ДОКУМЕНТІВ У ГРОШОВИХ СХОВИЩАХ БАНКУ 22

6.Синтетичний облік касових операцій ТА ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 23

ОБЛІК ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 26

1.Визначення пасивних операцій банку, ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 26

2.Облік депозитних операцій 29

3.Облік довірчих операцій 31

ОБЛІК АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 31

1.ПОНЯТТЯ ПРО БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ ТА ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ 31

2.Загальні принципи бухгалтерського ОБЛІКУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ 35

2.4. Облік документарного акредитива 42

ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 50

1.Сутність валютних операцій комерційного банку 50

2.Принципи ведення банками рахунків КЛІЄНТІВ У ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 52

3.Неторговельні операції з валютними цінностями 54

4.Облік безготівкових міжнародних розрахунків 64

5.Облік експортно-імпортних операцій клієнтів 65

6.ІНШІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ 70

ОБЛІК СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 74

1.ПОНЯТТЯ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ 74

2.Система рахунків для обліку операцій З ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ 75

ОБЛІК ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 80

1.Види ПОДАТКІВ, ЯКІ СПЛАЧУЮТЬ КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ 80

2.Облік податку на прибуток банків 81

3.Облік податку на додану вартість 82

4.Облік місцевих податків і зборів 83

5.Звітність з основних видів податків, зборів та внесків 84

ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 85

1.Об’єкти обліку В СКЛАДІ ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКУ 85

2.Правила обліку доходів і витрат 86

3.Облік доходів і витрат банку 87

4. Облік фінансового результату і розподілу прибутку 90

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 93

Перелік тем рефератів (для домашньої письмової контрольної роботи студентів заочної форми навчання) 93

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 95

Завдання 1 95

Завдання 2 95

Завдання 3 95

Завдання 4 95

Завдання 5 95

Завдання 6 95

Завдання 7 95

Завдання 8 95

Завдання 9 95

Завдання 10 96

Завдання 12 96

Завдання 13 96

Завдання 14 96

Завдання 15 96

Завдання 16 96

Завдання 17 96

Завдання 18 96

Завдання 19 96

Завдання 20 96

Завдання 21 96

Завдання 22 97

Завдання 23 97

Завдання 24 97

Завдання 25 97

Завдання 26 97

Завдання 27 97

Завдання 28 97

Завдання 29 97

Завдання 30 97

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ словник 154

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 160

Законодавчі акти та нормативні документи НБУ: 162

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ 163

Визначте:

а) суму відсотків за кредит;

б) загальний розмір боргу клієнта перед банком:

в) зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 10КБ «Фокус» протягом дня здійснив такі касові операції:

а) видано аванс працівникові комерційного банку Антипову Л. В. на придбання канцтоварів — 1000 грн;

б) видано короткострокову позику — 5550 грн;

в) видано готівку за чеком — 800 грн.

Зробіть бухгалтерські записи за господарськими операціями.

Завдання 11Нижче наведено таку інформацію, тис. грн:


1800

5

20
Сума довгострокового кредиту Термін позички, років Річна відсоткова ставка Визначте:

а) величину відсотків за кредит;

б) загальну суму боргу клієнта перед банком Зробіть відповідні бухгалтерські проведення

Завдання 12Банк «Кредит» надав пану Солопчуку В. В. споживчий кредит на суму 34 000 грн строком на 2 роки під 18 % річних з умовою щоквартального погашення основної суми боргу та відсотків за позикою.

Визначте розмір щоквартальних погашень і загальну суму, сплачену позичальником банку.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 13Згідно з умовами кредитного договору, укладеного з паном Варламо- вим Д. Ю., ставка простих відсотків у першому місяці користування кредитом становила 15 % річних, а в кожному наступному місяці зростала на 10 %.

Визначте суму відсотків за кредит 500 тис. грн строком на 9 місяців. Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 14Нижче наведено таку інформацію, тис. грн:


900

10.11

29.09
Сума переказного векселя Термін погашення векселя Дата обліку векселя в банку Зробіть відповідні бухгалтерські проведення

Завдання 15Зареєстрований статутний фонд КБ «Каміон» з 900 000 акцій номіналом 80 грн. Сплачена акціонерами сума за цим фондом становить 6 000

 1. грн. Зробіть бухгалтерські проведення.
Завдання 16Зробіть бухгалтерські записи за операціями та вкажіть первинні документи, на підставі яких здійснені бухгалтерські записи:

Завдання 17Внесені акціонерами грошові кошти для формування зареєстрованого статутного капіталу банку «Кредит» у сумі — 65 000 грн, з них 4500 грн — готівкою.

Зробіть бухгалтерські записи за операціями.

Вкажіть первинні документи, на підставі яких здійснені бухгалтерські записи.

Завдання 18КБ «Фокус» протягом дня здійснив такі касові операції:

а) сплачено за грошовими чеками заводу «Кристал» (п/рах. 260033308) — 35 000 грн;

б) видано готівку Фаменку С. А. на господарські потреби — 250 грн;

в) прийнято в касу надлишок невикористаної підзвітної суми — 320 грн.

Зробіть бухгалтерські записи за господарськими операціями.

Вкажіть первинні документи, на підставі яких здійснено бухгалтерські записи.

Завдання 19У КБ «Факт» надійшла готівка

а) від ВАТ «Світ» (поточний рахунок 26008000044) виручка від реалізації — 6800 грн;

б) внески засновників для формування статутного капіталу — 10 000 грн.

Зробіть бухгалтерські записи за господарськими операціями.

Вкажіть первинні документи, на підставі яких здійснено бухгалтерські записи.

Завдання 20Нижче наведено таку інформацію:

а) зараховано на поточний рахунок клієнта торговельну виручку;

б) видано клієнту готівку на виплату заробітної плати;

в) видано з каси заробітну плату працівникам банку.

Зробіть бухгалтерські записи за господарськими операціями.

Вкажіть первинні документи, на підставі яких здійснено бухгалтерські

записи.

Завдання 21Нижче наведено таку інформацію:

а) нараховано відсотки за депозитним вкладом, залученим від фізичної особи;

б) видано короткостроковий кредит клієнту банку на поточні потреби:

в) нараховано відсотки за короткостроковим кредитом у поточну діяльність, який наданий клієнту банку.

Зробіть бухгалтерські записи за господарськими операціями.

Вкажіть первинні документи, на підставі яких здійснено бухгалтерські записи.

Завдання 22Нижче наведено таку інформацію:

а) оголошений статутний фонд банку з 1 000 000 акцій номіналом 5 грн;

б) отримано внесків за цим фондом 300 000 грн.

Зробіть бухгалтерські записи за господарськими операціями.

Вкажіть первинні документи, на підставі яких здійснено бухгалтерські записи.

Завдання 23Банк реалізував 1000 акцій власної емісії за ціною 20 грн за одну акцію. В обліку акції враховувались в портфелі банку на продаж за ціною 18 грн за одну акцію.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 24Зареєстрований статутний фонд КБ «Кредит» з 600 000 акцій номіналом 10 грн. Сплачена акціонерами сума за цим фондом становить 5 000 000 грн.

Зробіть бухгалтерські проведення.

Завдання 25Банк реалізував 2000 акцій власної емісії 20 грн за одну акцію. В обліку акції враховувались у портфелі банку на продаж за ціною 25 грн за одну акцію.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення і відобразіть у них економічний зміст господарської операції.

Завдання 26Банк продав 3000 акцій за ціною 16 грн за одну акцію. В обліку акції враховувались у портфелі банку на продаж за ціною 15 грн за одну акцію.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення і відобразіть у них економічний зміст господарської операції.

Завдання 27АКБ «Факт» виконує заявку клієнта на придбання 50 000 дол. США шляхом зарахування суми на його поточний рахунок за рахунок ліміту власної валютної позиції. Офіційний курс — 4,86. Курс угоди — 4,9. Комісійна винагорода банку — 0,3 %.

Відобразіть зміст здійсненої операції через потрібні бухгалтерські записи, що відповідають механізму розрахунків між обслуговуючим банком

і клієнтом.

Завдання 28ПП «Ранет» до каси банку здано виручку в іноземній валюті для зарахування на поточний валютний рахунок:

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 29Доходи банку «Форма» за звітний рік становили 600 000 тис. грн, витрати — 400 000 тис. грн. Відрахування до резервного фонду здійснено у мінімально допустимому розмірі. Інші відрахування до капіталу становили 50 тис. грн. Частка прибутку, направлена на сплату дивідендів, затверджена зборами акціонерів на рівні 30 %.

Визначте розмір нерозподіленого прибутку.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення

Завдання 30АБ «Надія» 1 лютого надав гарантію ВАТ «Ерго» в сумі 300 000 грн, строк дії якої становить 2 міс. 18 березня клієнт скористається гарантією, що надана банком.

Відобразіть операції в бухгалтерських проведеннях.


НОРМАТИВНА ЛІТЕРАТУРА


ЗАКОН УКРАЇНИ Про банки і банківську діяльністьІз змінами і доповненнями, внесеними

Законами України від 20 вересня 2001 року № 2740-Ш, від 28 листопада 2002 року № 249-ІУ, від 6 лютого 2003 року № 485-ІУ, від 22 травня 2003 року № 835-ІУ, від 5 червня 2003 року № 914-ІУ

РОЗДІЛ I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.