.RU

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) - старонка 8
Nazwa przedmiotuWielkie znużenie czyli problem nihilizmu

Kod ECTSwedług ustalonego wzoru

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiotInstytut Filozofii

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)Marcin Pietrzak

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzinLiczba punktów ECTS 8pktKonwersatorim 8x2h + 7x2h wykład = 30 godzin

Za udział w zajęciach student otrzymuje zatem 1 pkt ECTS

Lektura tekstów na ćwiczenia 14 godzin (8 tekstów x 3 godziny) oraz przygotowanie się do kolokwium 15 godzin, co daje 1 punkt

Razem 2 punktyA.

Formy zajęć

(wybrać)B.

Sposób realizacji

(wybrać)
C.

Liczba godzinStatus przedmiotu

Język wykładowypolski

Metody dydaktyczne

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjneB. Formy zaliczenia

na przykład:C. Podstawowe kryteria

Znajomość stanowisk oraz prezentacja argumentów i kontrargumentów

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymiNależy określić:

A.

Wymagania formalne,

B.

Wymagania wstępne,

Cele przedmiotuStudenci mają zrozumieć rolę jaką w dziejach kultury europejskiej odegrały ruchy dokonujące tego, co Fryderyk Nietzsche określił mianem „przewartościowania wszystkich wartości”. Uczestnicy kursu powinni być zdolni zrozumieć logikę przemian kulturowych prowadzących od owego przewartościowania do nihilizmu.

Treści programoweProblematyka konwersatorium:

Studenci mają się zapoznać z genezą i treścią pojęcia nihilizmu oraz powiązanych z nim pojęć przewartościowana wszystkich wartości, immoralizmu oraz resentymentu.

Wykaz literaturyA. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):A.1. wykorzystywana podczas zajęć: (1) Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów (fragmenty dotyczące cyników) (2) Lukian, Hermotimos (fragmenty) (3) Ewangelie synoptyczne (fragmenty) (4) Tertulian, O widowiskach (fragmenty) (5) Fryderyk Nietzsche, Z genealogii moralności (6) Martin Heidegger, Nietzsche (fragmenty), (7) Max Scheler, Resentyment a moralność (fragmenty) (8) Gorgiasz, O Naturze czyli o niebycie (fragmenty zrekonstruowane)

A.2. studiowana samodzielnie

przez studenta -

B. Literatura uzupełniająca ---WiedzaStudent ma uporządkowaną znajomość i rozumie argumenty formułowane w ramach procesu przewartościowania wszystkich wartości a także potrafi wskazać na strukturę perswazyjną

zna i rozumie historyczny charakter pojawiania się rewolucji kulturowych oraz kzształtowania się zjawiska nihilizmu

zna idee i argumenty zawarte w wybranych tekstach, których poznanie jest kluczowe dla zrozumienia zjawiska nihilizmu

Umiejętności– poprawnie stosuje poznaną terminologię filozofii polityki związaną z problematyką nihilizmu.

Kompetencje społeczne (postawy)– jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów

– na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania

Kontaktmpietrzak@uni.opole.pl
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.