.RU

6.1989 – 1999 DEKÁDA PO SAMETOVÉ REVOLUCI - I. ÚVod

6.1989 – 1999 DEKÁDA PO SAMETOVÉ REVOLUCI  1. Odchod do důchoduFarářem a emeritním seniorem v Novém Městě byl Josef Batelka pro 2500 členů sboru až do poloviny září 1990, kdy odešel do důchodu.200 Neodešel však na „zasloužený odpočinek“. O službu v největším sboru v církvi mladí faráři příliš nestáli. Práce zde bylo opravdu nad hlavu. Novým kazatelem byl zvolen Daniel Ženatý, dosud farář ve Valašském Meziříčí. Instalován byl 30. září 1990.

S odchodem do důchodu se Josef srovnával velice těžko. Služba lidem pro něj bylo poslání i koníček v jednom. Prakticky nic jiného celý život nedělal! Celé tři roky si zvykal žít na „vedlejší koleji“, bez pravidelné přípravy nedělních kázání a dalších aktivit sboru. Do posledních let zůstal vzorným účastníkem bohoslužeb a biblických hodin. Novému faráři se do jeho práce nikdy nepletl a plně ho respektoval. Tento postoj později Daniel Ženatý ocenil. Josef ho velice rád při výjimečných příležitostech zastoupil při vysluhování bohoslužeb nebo na pohřbech.201

   1. Literární činnost

Josef Batelka neměl ambice zaznamenávat vzpomínky pro budoucí generace. Psal z čiré zábavy a okolí ho v tom podporovalo. Na sklonku života si pořídil z peněz za věznění v KTS nový počítač, který se naučil téměř v 80 letech obsluhovat. Ujal se přípravy příručky Na Každý den, obsahující krátké úvahy a kázáníčka pro každý den v roce 1998. Sám napsal asi 1/3 textu, zbytek rozdělil mezi své přátele. V roce 1999 přátelé vydali soubor jeho básnické tvorby pojmenovaný „…jen ozvěna Tvého Slova202“, ve spolupráci s nakladatelstvím Eman v Heršpicích. Vydání se bohužel Josef za svého života nedočkal. Nikdy se mu nepodařilo z farářského platu ušetřit dostatek prostředků, aby mohl podobný projekt sám financovat.

   1. Členství ve Svazu protifašistických bojovníků

Zůstával stále společensky činným a platným občanem. Po příchodu do Nového Města na Moravě se vrátil do Českého svazu protifašistických bojovníků, ze kterého na protest vystoupil v roce 1949. Byl zvolen do ústředního výboru svazu. Nejvíce se angažoval ve společenství bývalých vězňů „17. listopad“. Každý rok se společně scházeli v pražském Smíchovském pivovaru vždy v den výročí 17. listopadu. Vzpomínali spolu nejen na prožité útrapy v koncentračním táboře. Vedení pivovaru si tolik vážilo jejich návštěvy, že je zdarma hostilo. Za brněnskými spoluvězni, kteří patřili do jiné skupiny než ti pražští, společně s primářem Petrem Odehnalem vyrazili vždy první sobotu po 17. listopadu. Josefa muselo nepochybně těšit, že právě akce studentstva z listopadu 1939 dala podnět k manifestaci 17. listopadu 1989. Tehdy, i když po dlouhých padesáti letech, se vlastně naplnilo úsilí Josefa a jeho kolegů, za něž tvrdě zaplatili – hájit demokratické principy a svobodu jednotlivce.

   1. Odchod na věčnost

Josef Batelka zemřel necelé dva měsíce před dovršením osmdesáti let života, 30. května 1999 v Novém Městě na Moravě.203 Rakovina plic z nikotinu zasáhla celé jeho tělo. Do posledních dní si mohl číst v Bibli. Asi měsíc před smrtí napsal na malý útržek čistého papíru několik posledních přání. Stálo zde: „Prosím Vás, zařiďte to, ať mám klid, pokoj, trošku málo k jídlu a trochu lásky.“ V povědomí zdejších občanů však Josef stále žije, jak o tom svědčí úvaha o udělení ocenění „Píseň hor“204. V Opatovicích mají stále vyvěšenou jeho fotografii, i když tam po něm působilo spoustu dalších farářů.

II. ZÁVĚR


Na předchozích řádcích jsem se pokusil představit osudy a osobnost člověka, který by za jistých okolností mohl být chápán jako „hrdina“ své doby. Toto přirovnání ovšem není přesné. Existuje celá řada výjimečných lidí, kteří odmítali hrbit záda před jakýmkoli druhem útlaku. Má práce je o jednom z nich. O člověku, který ačkoli se narodil v nuzných poměrech, cílevědomostí, odhodláním a pokorou přešel přes všechny útrapy, které mu život a především společnost ve které žil, připravily. Dosáhl vysokého společenského postavení a svými blízkými a známými byl oceňován pro osobní a morální kvality. Ačkoli Josef Batelka nebyl kormidelníkem dějin a ani se do nich nezapsal nesmazatelným způsobem, představuje příklad výjimečného člověka, jehož osud kopíroval nejdůležitější události dvacátého století a jehož život byl těmito událostmi bezprostředně ovlivněn. Batelka a jemu podobní byli ti, kteří v těžkých dobách pomáhali obyčejným lidem ve svém okolí nalézt životní cestu či případně jen poskytovali potřebné slovo útěchy.

Jsem si vědom, že má práce nesplnila, a v tomto rozsahu ani nemohla splnit všechny cíle, které jsem si na jejím začátku vytyčil. I když se mi podařilo podrobně popsat životní osudy Josefa Batelky, během práce jsem zjistil, že pro opravdové pochopení jeho životní cesty je třeba daleko podrobněji zmapovat a aplikovat nejen politické dějiny 20. století, ale především dějiny evangelické církve a zásady, kterými se řídí. Tento úkol byl pro realizaci bakalářské diplomové práce pro její rozsahové hranice téměř nesplnitelný. Přišel jsem na to, že jeden člověk může výrazně měnit osudy lidí ve svém okolí, pokud se řídí správnými principy a zásadami bez ohledu na hrozící postih. Klíčové charakteristiky jeho osobnosti jsou nezištná obětavost a až neskutečná tvůrčí schopnost v několika oblastech, kterými se zabýval. Byl zapojený do celé řady činností, které měly celorepublikovou či regionální působnost. Zmínit na tomto místě můžeme odbojovou činnost za války, farářskou činnost nejen v rámci hranic svého sboru, přípravu evangelického zpěvníku a jeho dodnes ceněné překlady žalmů, příspěvky do tisku a mnoho dalšího.

Život Josefa Batelky jsem popsal v několika odstavcích, a tím jsem se nevyhnul jistému zjednodušení a možným nepřesnostem. Život člověka nelze vtlačit do několika málo řádků. Chápu tento svůj první pokus o představení neobyčejných osudů jednoho obyčejného člověka jako jakýsi pomyslný odrazový můstek ke studiím dalším. Na řadu by měl přijít především ještě detailnější a cílenější archivní průzkum, zaměřený jednak na Josefa Batelku, jednak na farnosti a města, ve kterých působil, a jednak na události, kterých byl bezprostředně účasten. Taktéž mezilidské vztahy a bohatý společenský život, které po celý svůj život udržoval a které o něm vypovídají mnohé, se pokusím ještě podrobněji zpracovat a především pochopit. Ačkoli se Josef sám politickým debatám raději vyhýbal, pokládám dále za nutné nalézt jeho místo v politickém životě regionálních obcí, ve kterých žil a které chtě nechtě musel ovlivnit. Dále je nutné důkladněji prostudovat rozsáhlou básnickou tvorbu a především překlady žalmů Josefa Batelky, kterými se zabýval celý život a zřejmě v nich nacházel posilu v těžkých obdobích života. Zde bych otázku řešil multidisciplinární spoluprací s literárním vědcem. Vhodné by bylo oboje podrobit detailnímu posouzení, které by dokázalo objektivně nahlížet jejich kvalitu a morální hloubku.

V úvodu práce jsem si vytkl za cíl ukázat, že osud Josefa Batelky více než osudy jiných lidí zobrazuje dějiny 20. století a že jeho osud byl dobou silně ovlivněn a směřován. Ačkoli chápu předchozí větu s jistou nadsázkou, pokusil jsem se své tvrzení v bakalářské práci obhájit. Jak je již čtenáři známo, použil jsem nahrávky získané z osobních rozhovorů s pamětníky a archivní materiály, které jsem se pokusil vetkat do dobových souvislostí. Pevně doufám, že se mi už kvůli Batelkovi samotnému toto alespoň zčásti zdařilo a že v budoucnu budu moci na tuto práci znovu navázat a dále ji rozšířit.


2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.