.RU

Predlog za skrajšani postopek V točki dnevnega reda - старонка 10

Župan se

je z ugotovitvijo strinjal. Zadevo bomo sigurno preverili pred skupščino Komunalnega podjetja Ptuj, saj smo na nadzornem svetu razpravljali le o vodi.

Miroslav Letonja

je zanimalo, ali je 43 % v Komunalnem podjetju Ptuj lastništvo Mestne občine Ptuj, ali tudi drugih občin in kolikšna je plača direktorja? Ljudje so ga tudi že spraševali, kako lahko v Komunali ustvarjajo dobičke, in zakaj pozimi na nekaterih področjih ni posipano, vendar pa če ni posipano, jim nekaj sredstev ostane. Zadeva pa je vsako leto enaka!


Iz razprave izhaja, kot da zastopstvo naših dveh predstavnikov v NS Komunale ni vredno nič, s čimer pa se ne strinja, je ocenil

Konrad Rižner

. Po njegovi oceni naša predstavnika delata v dobro občine in v dobro nas vseh, saj je Milan Čuček dovolj jasno in dovolj nazorno prikazal zadeve, kako je bilo in kaj in kako lahko pričakujemo. Z našimi preprostimi in enostavnimi razpravami pa dejansko dajemo v nič delo naših dveh predstavnikov v nadzornem svetu, s čimer pa se ne strinja.


Na podlagi ocene razpravljalcev do predlogov v razpravi in Odbora za finance, da se predlog sklepa o odpisu amortizacije ne podpre, je

župan

svetu predlagal, da ne podpre predloga sklepa o odpisu amortizacije Komunalnemu podjetju Ptuj, d.d. za poslovno leto 2007 v znesku 773.729,93 EUR.


Marija Magdalec

je opozorila, če ne bomo sprejeli sklepa o odpisu amortizacije, ne bo možno, realizirati zahteve o povišanju cene, ker je ta sklep o odpisu treba posredovati ministrstvu ob prvem dvigu cene.


Ker druge razprave o poročilu ni bilo, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme na znanje Letno poročilo o poslovanju družbe Komunalno podjetje Ptuj, d.d, Puhova ulica 10, Ptuj.Mestni svet sprejema kot sprejemljive predloge sklepov za 12. redno sejo skupščine Komunalnega podjetja Ptuj, d.d., v predloženem besedilu.Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet

z večino glasov

(ZA-22, PROTI-1, od 23 navzočih) sprejel predlagani sklep.


Predsedujoči je dal na glasovanje še naslednji predlog

SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme odpis amortizacije Komunalnemu podjetju Ptuj, d.d. za poslovno leto 2007 v znesku 773.729,93 EUR, ki jo družba odpiše v breme obveznosti na dejavnostih, kjer cena ne zagotavlja pokritja tega stroška oz. v ceni storitve sploh ni zajet, in sicer na posameznih dejavnostih kot sledi:- Vodooskrba ……………………………. 281.980,00 EUR- Odvodnjavanje odplak …………………. 155.340,00 EUR- Čiščenje odplak …………………………. 100.450,00 EUR- Ogrevanje Ptuj…………………………… 67.805,00 EUR- Ogrevanje Kidričevo …………………… 21.615,00 EUR- Vzdrževanje …………………………….. 99.796,45 EUR- Pogrebne storitve ……………………… 11.466,70 EUR- Drugi (tržnica, plakatiranje) …………. 475,44 EUR- Parkirišča ……………………………….. 6.115,46 EUR- Javna razsvetljava …………………...... 28.685,88 EUR.Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet

z večino glasov

(ZA-16, PROTI-5, od 22 navzočih)

sprejel predlagani sklep.19. Predlog Sklepa o nakupu poslovnega deleža družbe Mestni kino Ptuj d.o.o.O gradivu so razpravljali Odbor za finance, Odbor za gospodarstvo in Statutarno pravna komisija. Pisna pozitivna stališča so bila navzočim na seji predložena na mizo.

Ker se v odprti razpravi o predlogu sklepa nihče ni priglasil k besedi, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o nakupu poslovnega deleža Mestni kino Ptuj d.o.o., Cvetkov trg 1, 2250 Ptuj v predloženem besedilu.Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet

z večino glasov

(ZA-20, PROTI-0, od 22 navzočih)

sprejel predlagani sklep.20. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 2008O gradivu so razpravljali Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarstvo, Odbor za finance in Statutarno pravna komisija. Pisna pozitivna stališča so bila navzočim na seji predložena na mizo.

Ker se v odprti razpravi o predlogu sklepa nihče ni priglasil k besedi, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 2008 v predloženem besedilu.Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet

z večino glasov

(ZA-21, PROTI-0, od 23 navzočih)

sprejel predlagani sklep.21. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem in predlog sklepa o prodaji nepremičnin v lasti Mestne občine Ptuj:a) poslovni prostor 4. E v poslovno stanovanjski stavbi, Slovenski trg 4 (parc. št. 1181 k.o. Ptuj)b) poslovni prostor 5. E v poslovno stanovanjski stavbi, Prešernova 25 (parc.št.1288 k.o. Ptuj)c) skladiščni prostor 1. E v poslovno stanovanjski stavbi, Miklošičeva 11 (parc. št. 1101/1 k.o. Ptuj)d) nepremičnina 404. E stanovanje št. 4 v stanovanjskem bloku, Ulica 5. prekomorske 11, Ptuj(parc. št. 566/3 k.o. Krčevina pri Ptuju)e) nepremičnina 5. E, stanovanje št. 5 v stanovanjskem bloku, Rimska pl. 1, (parc. št. 514/8 k.o.Ptuj)f) nepremičnina 4. E, stanovanje št. 4 v stanovanjskem bloku, Kraigherjeva 14 (parc. št. 200/1 k.o.Ptuj)O gradivu so razpravljali Odbor za okolje in prostor, Odbor za finance, Odbor za gospodarstvo in Statutarno pravna komisija. Pisna pozitivna stališča so bila navzočim na seji predložena na mizo.

Mestni svet ni nasprotoval predlogu župana, da se o vseh podtočkah od a - f vodi razprava in glasovanje v paketu.

Ker se v razpravi o predlogih za prodajo nepremičnih v podtočkah od 21/a do 21/f nihče ni priglasil k razpravi, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem in predlog sklepa o prodaji nepremičnin v lasti Mestne občine Ptuj v predloženem besedilu, in sicer:a) poslovni prostor 4. E v poslovno stanovanjski stavbi, Slovenski trg 4, (parc.št. 1181 k.o. Ptuj)b) poslovni prostor 5. E v poslovno stanovanjski stavbi, Prešernova 25, (parc. št. 1288 k.o. Ptuj)c) skladiščni prostor 1. E v poslovno stanovanjski stavbi, Miklošičeva 11, (parc. št. 1101/1 k.o. Ptuj)d) nepremičnina 404. E stanovanje št. 4 v stanovanjskem bloku, Ulica 5.prekomorske 11, Ptuj(parc. št. 566/3 k.o. Krčevina pri Ptuju)e) nepremičnina 5. E, stanovanje št. 5 v stanovanjskem bloku, Rimska pl. 1, (parc. št. 514/8 k.o.Ptuj)f) nepremičnina 4. E, stanovanje št. 4 v stanovanjskem bloku, Kraigherjeva 14, (parc.št. 200/1 k.o.Ptuj).Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet

z večino glasov

(ZA-20, PROTI-0, od 22 navzočih)

sprejel predlagani sklep.22. Volitve in imenovanja:Predlog sklepa o imenovanju predsednika in članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine PtujPredlog sklepa, ki ga je na podlagi 58. člena Poslovnika MS pripravila KVI, je prejemnikom gradiva bil posredovan z vabilom za sejo sveta.

Predhodno sta o njem razpravljala Odbor za splošne zadeve in Statutarno pravna komisija, katerih pisni pozitivni stališči sta bili navzočim na seji predloženi na mizo.

Ker se v odprti razpravi o predlogu sklepa nihče ni priglasil k besedi, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme Predlog sklepa o imenovanju predsednika in članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj v predloženem besedilu.Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet

z večino glasov

(ZA-17, PROTI-0, od 19 navzočih)

sprejel predlagani sklep.23. INFORMACIJEZ vabili za sejo 9.6.2008 so prejemniki gradiva v informacijo dobili:

Dokončna poročila Nadzornega odbora o izvedbi nadzora:Z ugotovitvami NO so se seznanili Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za finance in Odbor za okolje in prostor.

Na mizo so navzoči v informacijo dobili:

Na vprašanje

Lidije Majnik

, ki je vprašala, ali so stroški razstave 46.000 EUR ali 72.000 EUR in koliko plačamo letno za najem prostora v minoritskem samostanu, je

Peter Pribožič

pojasnil, da finančni del, ki se pokrije preko Kmetijsko gozdarske zbornice je 26.482 EUR in ni v teh 46.000 EUR. Celoten projekt je 109.000 EUR, velik delež pri projektu pa predstavlja vloženo delo Kmetijsko svetovalne službe, ki nikoli ni do ure plačano, zato je ta razlika; 26.482 EUR je dala Kmetijsko gozdarska zbornica, ostalo pa je prikazano v poročilu. Račun za najemnino v višini 5.900 EUR plus DDV pa je naslovljen na Kmetijsko gozdarsko zbornico.


Na seji pa je župan dal še naslednje informacije:-

Prisotne je povabil, da se v čim večjem številu udeležijo osrednje proslave ob

Dnevu državnosti,

ki bo na predvečer praznika, v TOREK, 24.6.2008, ob 20. uri, na dvorišču minoritskega samostana;


- naslednja,

20. redna seja sveta

bo predvidoma v drugi polovici julija (predvidoma v torek, 22.7.2008). Sejo bo zaradi njegove odsotnosti vodil podžupan.


SKLENITEV SEJE:Ker je bil dnevni red 19. seje sveta izčrpan, se je predsedujoči navzočim na seji zahvalil za udeležbo in sodelovanje na seji in sejo sklenil ob 16.40 uri.

Zapis pripravili:

Danica Frangež, Anica Paj

Strokovni sodelavec

:

Dr. Štefan ČELAN,


Milan KORŽE

župan Mestne občine Ptuj
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.