.RU

Tavi XIXmSvidobiT, ignozi! - Inglisuridan Targmna vaxtang WeliZem


Tavi XIXmSvidobiT, ignozi!aTiode dRem ganvlo mas Semdeg, rac miwisqveSa sapyrobiles Tavi davaRwieT. axla kvlav luuSi, Cvens qoxSi viyaviT. ucnauria, magram Cveni sazareli Tavgadasavlis Semdeg movikeTeT kidec, mxolod Cemi jagara Tma erTianad gamiTeTrda. gudi ki fulatas sikvdilis Semdeg Zalian gamoicvala. me, rogorc xanSi Sesuli kaci, bevrs vfiqrobdi imaze, rac Tavs gadagvxda da mivedi daskvnamde, rom yvelaferi kargad dasrulda. fulata rom ar daRupuliyo, gamouvali mdgomareoba Seiqneboda. sacodavi ubralo qals rodi hgavda, saocrad lamazi, mediduri da sakmaod gonebagaxsnili iyo. miuxedavad amisa, mainc ar iqneboda sasurveli, guds Tavisi bedi misTvis daekavSirebina. sabralom aki Tavad Tqva: rogorc mzes ar SeuZlia wyvdiadTan SeerTeba, ise TeTrkanians SavkanianTan SeuRlebao.

Tqma ar unda, solomon mefis saganZurSi Sesvla aRar gvicdia. roca gons movediT yvela im saSinelebis Semdeg, risi gadatanac am ormocdarva saaTSi mogvixda, kvlav CaveSviT sabadoSi im imediT, rom vnaxavdiT soros, romlis meoxebiT tyveobas Tavi davaRwieT, magram amaod daveZebdiT mas. jer erTi, gaavdrda da wvimam Cveni kvali gadarecxa. garda amisa, sabados ferdobebi mTlad daserili iyo WianWvelaWamiasa da sxva cxovelebis soroebiT, amitom SeuZlebeli iyo garkveva, romeli iyo maTSi Cveni mxsneli. vidre luuSi gavbrundebodiT, erTxel kidev davaTvaliereT stalaqtitebiani mRvimis sakvirvelebani, raRac ucnauri mRelvarebiT Sepyrobilebma erTxel kidev movinaxuleT mkvdarTa savane, TeTri sikvdilis SemarTuli Subis qveS gavZveriT da didxans SevyurebdiT qvis kedels, romelmac im dRes gza Cagviketa da gadarCenis imedi mogvispo. SevcqerodiT grZnobiT, romlis gadmocemac CemTvis Znelia. am wuTebSi samiveni vfiqrobdiT auracxel simdidreze, ucnaur beber kudianze da mSvenier fulataze, visi akldamis karic samudamod iyo daxSuli yvelasTvis.

me mogaxseneT, kedels SvcqerodiT-meTqi. imi­tom rom, Tumca bevri veZebeT, asawevi karis niSan­wyalic ki versad vnaxeT da, rasakvirvelia, ver gavigeT im meqanizmis saidumloc, romelic am kars amoZravebda. ase rom, is kari yvelasTvis samudamod dakargulia. bolos da bolos gabrazebulebma SevwyviteT Zebna. es uzarmazari qva Cven Tvalwin marTla rom aweuliyo, gambedaoba arc ki gveyofoda, gadagvebijebina gagulas dasaxiCrebuli gvamisaTvis da saganZurSi SevsuliyaviT. ara, ara, rom kidec daverwmunebineT vinmes, im almasebs xelSi CaigdebTo, mainc ver gadavdgamdiT am nabijs. miuxedavad amisa, javriT lamis avtirdi, roca gavifiqre, ra uTvalavi simdire rCeboda am kedels iqiT. es iyo albaT udidesi ganZi, romelic ki adamianis xels odesme daegrovebina, magram ra unda gveRona? mxolod dinamits SeeZlo CvenTvis gza gaekafa xuTi futis sisqis kldeSi. ase rom, davtoveT es sazareli adgili. iqneb Soreul momavalSi, sxva, ukeTes saukuneSi, Cvenze ufro bednierma mkvlevarma SemTxveviT miagnos karis saidumlos, warmoTqvas jado sityva `sezam, gaiRe!" da msoflios bazrebi Zvirfasi qvebiT aavsos. magram mainc mgonia, rom xis sam yuTSi Cayrili is Zvirfasi Tvlebi verasodes Seamkoben ulamazes asulTa da mandilosanTa TeTr yels da, vidre samyaro irsebebs, is ganZic iseve xeluxleblad ideba bnel daranSi fulatas ZvlebTan erTad.

gawbilebulebma davtoveT iqauroba da meore dRes luusken mimaval gzas davadeqiT. unda vTqva, Cveni mxriv umaduroba iyo, ase guldawyvetilebi rom mivdiodiT. albaT gaxsovs, mkiTxvelo, vidre sapyrobiles samudamod mivatovebdiT, me yoveli SemTxvevisaTvis qurTukis jibeebi almasebiT avivse. bevri Zvirfasi qva dakarguliyo, roca ferdobze davgordi, maT Soris is msxvili almasebic, zemodan rom davayare, magram, miuxedavad amisa, mainc blomad damrCa: Tvrameti msxvili qvis CaTvliT, romelTagan TiToeuli ocdaaTidan as karatamde iwonida. diax, Cemi Zveli qurTukis jibeebSi kidev imdeni Zvirfaseuloba iyo, rom Cven yvelani milionerebi Tu ara, Zalze mdidari adamianebi mainc viyaviT. amasTan, mTels evropaSi almasebis aseTi koleqcia aravis eqneboda. ase rom, sawuwuno da bedis samduravi araferi gvqonda

luuSi rom mivediT, ignozi sixaruliT Semogvegeba. mSvenivrad gamoiyureboda, Tumca saqme Tav­sayreli hqonda. taxti unda ganemtkicebina da gardaeqmna polkebi, romelTac TualasTan brZolaSi Zalze didi danaklisi ganicades.

mefem didi yuradRebiT moismina Cveni Tavgadasavali. gagulas sazareli sikvdili rom gaigo, dafiqrda.

_ modi aq! _ ixmo man moxuci indunu (uxucesi) daaxloebul pirTa ricxvidan, romlebic moSorebiT isxdnen da Cveni saubari ar esmodaT.

moxuci wamodga. mefes eaxla, mowiwebiT daukra Tavi da dajda.

_ Sen karga didi xnis kaci iqnebi, _ uTxra ignozim.

_ diax, Cemo mbrZanebelo, Seni mamis mama da me erT dResa varT dabadebulni.

_ miTxari, bavSvobaSi icnobdi gagulas?

_ diax, Cemo mbrZanebelo.

_ im dros gagulac bavSvi iqneboda, ara?

_ ara, Cemo batono, axla rom aris, zustad aseTi iyo, is ki ara, papaCemis ymawvilkacobaSic swored aseTive saxedaRaruli, maxinji, mixrwnili da boro­tebiT savse yofila.

_ gagula aRar aris, gagula mokvda.

_ mesmis, hoi mefeo. Tu asea, odindeli wyevla moexsneba Cvens qveyanas.

_ kargi, wadi!

_ mivdivar, Savo lekvo, beberi ZaRlis mkvlelo.

_ xom xedavT, Zmebo, _ gviTxra ignozim, _ gagula Zalian ucnauri qali iyo da me kmayofili var, rom mokvda. im bnel mRvimeSi Tqveni cocxlad damarxva ewada, Semdeg iqneb rame xerxi eRona da mec movekali, rogorc erT dros mokla mamaCemi da taxtze Tuala aiyvana. Tuala xom Zalian uyvarda. axla ki gTxovT, ganagrZoT Tqveni Tavgadasavali, romlis msgavsi jer aravis gadaxdenia.

me vuambe ignozis Cveni gadarCenis ambavi, amasTan, visargeble SemTxveviT da vuTxari, Tqveni qveynidan unda wavideT-meTqi. me, ser henrim da gudma amaze winaswar moviTaTbireT.

_ axla ki, ignozi, Cveni gamoTxovebis Jami dadga. Cven kvlav unda gavuyveT grZel gzas samSoblosaken. mismine, ignozi, Sen CvenTan erTad moxvedi aq Rarib-Rataki da uTvistomo, Cveni msaxuri iyavi, axla ki Zlevamosili mefe xar. Tu Cvendami madlobis grZnoba giRvivis gulSi, nu daiviwyeb, rac gviTxari, moiqeci ise, rogorc amas gvpirdebodi; marTe qveyana samarTlianad, pativi dasde kanons, nuravis moklav umizezod, icode, mxolod maSin iqnebi bednieri, Tu Seasruleb, rac giTxari. xval gariJraJze ki gamogvayole meomrebi, rom mTebze gadasvlaSi dagvexmaron. rad daRondi, mefeo, uaris Tqmas xom ar apireb?

ignozim Tvalebze xelebi aifara da erTxans xma ar gauRia.

_ guli metkina, _ Tqva bolos, _ Tqvenma sityvebma guli orad gamipo. ra dagiSaveT, inkubu, makumazan da bugvan, ratom gindaT momayenoT aseTi mwuxareba, rad unda damtovoT?! Tqven xom brZolaSi gverdiT medeqiT, nuTu damtovebT gamarjvebis Jams, roca irgvliv sruli simSvidea? ra gnebavT? colebi? airCieT, vinc ki mogewonebaT; sacxovrebeli adgili? mTeli qveyana Tqvens gankargulebaSia; iseTi saxlebi gnebavT, TeTrkanianebi rom cxov­roben? aswavleT Cvens xalxs, rogor aagon da saxlebic geqnebaT; saqoneli gindaT, rZe an xorci? _ yoveli Cemi daojaxebuli mamakaci moggvriT xars an Zroxas. nadirobas moiwadinebT? gana irmebi Cems tyeebSi ar daexetebian an behemotebs lelianebSi ar sZinavT? iqneb gulSi brZolis Jini giRviviT? Cemi jarebi Tqvens gankargulebas elian. Tu garda imisa, rac axla CamovTvale, ramis boZeba, an raime Txovnis Sesruleba kidev SemiZlian, miTxariT da arc imas daviSureb.

_ ara, ignozi, _ vuTxari. _ Cven araferi gvinda, garda imisa, rom samSobloSi davbrundeT da sakuTari kera moviZioT.

_ maS ase, _ mwared Tqva ignozim da TvalebSi naperwklebma gauelva. _ Tqven eg brWyviala qvebi Cemze, Tqvens Zvel megobarze metad giyvarT. axla qvebi xelT igdeT, natalSi dabrundebiT, gadaseravT Sav mRvrie wyals, rom gayidoT isini da mdidrebi SeiqnaT. es aris yoveli TeTri adamianis survili da miswrafeba. wyeulimc iyos eg qvebi, wyeulimc iyos, vinc maT eZebs, sikvdili imas, vinc fexs Seadgams mkvdarTa savaneSi simdidris saZebnelad. me vTqvi! SegiZliaT wabrZandeT, TeTrkanianebo!

_ ignozi, _ vuTxari da xeli xelze Sevaxe. _ mipasuxe, Sen rom zulusebis qveyanaSi mogzaurobdi, mere ki natalSi TeTrkanianebs emsaxurebodi, gana guli ar geweoda qveynisaken, romelzedac dedaSeni imden rames giambobda? gana ar genatreboda mSobliuri mxare, sadac pirvelad agexila Tvali, sadac TamaSobdi; gana guli samSoblosken ar migiwevda?

_ diax, makumazan.

_ ai, aseve gvenatreba Cvenc Cveni samSoblo.

Camovarda siCume.

_ mesmis, rasac niSnavs eg sityvebi, makumazan, _ daarRvia dumili ignozim; xmaSecvlili laparakobda. _ rogorc yovelTvis, axlac brZnulad msjelob. frenas SeCveuls miwaze forTxva ar ZaluZs. TeTrkanians ar SeuZlia zangiviT icxovros. diax, Tqven unda waxvideT. unda waxvideT, magram Cemi guli sevdiT aris savse, imitom rom iqidan, sadac Tqven iqnebiT, Tqvens ambavs veravin momawvdis. magram, mismineT. da, dae, Cemi sityva gaigos yvelam! dReidan gza im mTebze yvela TeTrkanianisaTvis daketilia, maSinac ki, Tu vinme SeZlebs aqamde moaRwios. me Cems qveyanaSi ar SemovuSveb TofebiTa da romiT movaWreebs, Cemi Tanamemamuleni momavalSic mxolod SubebiT ibrZoleben da wyurvilsac, msgavsad maTi winaprebisa, mxolod da mxolod wyliT moiklaven. me ar davuSveb, rom misionerebma Cems xalxs sikvdilis SiSi Caunergon gulSi, rom ufro advilad aamxedron mefis winaaRmdeg da amiT gza gaukafon TeTrkanianebs, maT mudam ukan rom miyvebian. Tu romelime TeTrkaniani moadgeba Cems qveyanas, me mas ukanve gavabruneb. asi TeTrkaniani rom movides, ukan davaxevineb. Tu jari momadgeba, mec Cems jars Sevagebeb da ucxoelebs gamarjveba ar eRirsebaT. verc erTi adamiani fexs veRar Semodgams aq brWyviala qvebisTvis. adamiani ki ara, jaric ver SemoaRwevs! magram, Tu vinicobaa, movidnen, gavgzavni Cems meomrebs, rom qvebiT amoavson maRaro, daamsxvrion TeTri svetebi da milew-molewon iqauroba ise, rom im karTan miaxlovebac veravin SeZlos. Tqven samisaTvis ki _ inkubu, makumazan da bugvan _ Cemi qveynis kari mudam Ria iqneba, imitom, rom mokvdavTa Soris Cems guls Tqvenze Zvirfasi da maxlobeli aravin hyavs. axla ki nebas gaZlevT waxvideT aqedan. infadusi, Cemi mamis Zma xels CagkidebT da ise gagiyvanT aqedan. mcvelad misi polki wamogyvebaT. me Sevityve, rom im mTebSi sxva gzac gadis, Cemi meomrebi swored im gziT wagiyvanen. axla ki mSvidobiT, Zmebo, mamaco TeTro adamianebo. CemTan Sexvedras amis metad nuRar ecdebiT, imitom, rom guli mets veRar aitans. momismineT, me gamovcem brZanebas, romelsac erTi mTidan meoreze gadaZaxiliT Seatyobineben mTels qveyanas. dReidan Cemi qveynis xalxi Tqvens saxelebs moixseniebs iseTive pativiT, rogorc Tavis gardacvlil mefeTa saxelebs da sikvdili ar ascdeba mas, visi bagec maT warmoTqvams. amgvarad, Tqveni xsovna mudam icocxlebs Cvens xalxSi. wadiT-meTqi, wadiT, vidre Cems Tvalebs, msgavsad qalisa, cremli ar daufrqvevia. odesme, roca moxucdebiT da gasaTbobad cecxlis piras dasxdebiT, radgan maSin mzis siTbo ukve sakmarisi aRar iqneba TqvenTvis, gaixseneT, rogor videqiT mxar­damxar did brZolaSi, romlis dasasruli Sen­ma brZnulma sityvebma imTaviTve gadawyvita, makumazan. gaixseneT, bugvani wvetiani rqis msgavsad rom SeiWra mtris jarSi, inkubu ki idga, ruxebiT garSemortymuli, da misi najaxiT mocelili adamianebi ise ecemodnen, rogorc TavTavi Tibvisas. moigoneT, rogor Semusra inkubum gareuli kameCis, Tualas, Zliereba, da rogor gaaswora miwasTan misi siamaye. mSvidobiT, mSvidobiT, samudamod, inkubu, makumazan da bugvan, Cemo Zvirfaso megobrebo da mbrZaneblebo!

am sityvebiT ignozi wamodga, ramdenime wuTs mdumared, Rrmad Cafiqrebuli gvicqeroda, Semdeg mosasxamis kalTa Tavze gadaifara, TiTqos imisTvis, rom misi saxe aRar dagvenaxa.

Cven xmaamouRebliv gavediT qoxidan.

meore dRes riJraJze davtoveT luu. Tan mogvyveboda kameCebis polki da Cveni megobari infadusi, romelic Zalian naRvlobda CvenTan ganSorebas. am dilaadrian qalaqis mTavari quCa xalxiT iyo gaWedili. roca polkis TanxlebiT gverdze CavuareT, isini mogvesalmnen SeZaxilebiT _ `kuum! kuum!" qalebi ki yvavilebs gvesrodnen da gvlocavdnen imisaTvis, rom maTi qveyana Tualas batonobisagan gavaTavisufleT. yvelaferi es Zalze amaRelvebeli iyo da sulac ar hgavda velurebTan gamoTxovebis suraTs.

magram Zalian sasacilo incindentis gareSe saqme mainc ar damTavrebula.

is iyo, qalaqis sazRvars unda gavcdenodiT, rom xalxis jgufidan gamoqanda lamazi axalgazrda qali; xelSi ramdenime SroSani eWira. yvavilebi guds gauwoda (ratomRac guds qalTa Soris didi warmateba hqonda, vfiqrob, monokli da cali bakenbardi am nazi arsebebis TvalSi mas raRac gansakuTrebul romantikul elfers aniWebda) da uTxra, SenTan didi saTxovari maqvso.

_ Tqvi!

_ Cemma mbrZanebelma uCvenos mis monasa da mxe­vals Tavisi mSvenieri TeTri fexebi, rom SemeZlos erTxel kidev movkra maT Tvali da mere Cems Svilebs vuambo yvelaferi. Tqveni mona oTxi dRe modioda, raTa enaxa isini.

_ eSmakma wamiRos, Tu ase moviqce! _ aRelvebiT wamoiZaxa gudma.

_ kmara, kmara, Zvirfaso, _ daamSvida ser henrim. _ rogor SeiZleba ledi gaawbiloT da Txovnaze uari uTxraT?

_ ara, ara, _ jiutad gaimeora gudma, _ es saSineli uzrdeloba iqneboda. _ magram bolos da bolos mainc daTanxmda, aekarwaxebina Sarvali da TeTri wvivebi gamoeCina.

gaisma aRfrTovanebuli SeZaxilebi. yvelaze aRtacebuli is axalgazrda ledi Canda.

gudi ase Sarvalakapiwebuli modioda, vidre qalaqis karibWes ar gavcdiT. vSiSob, Cveni kapitnis fexebi aw arasodes iqneba esodeni aRtacebis sagani. misi moZravi kbilebi da, ase gasinjeT, gamWvirvale Tvalic ki, sakmaod mobezrdaT kukuanelebs. `mSvenier TeTr fexebze" ki msgavss verafers vityviT.

gzaSi infadusma gviTxra, im qedis CrdiloeTiT, romlis gagrZelebas solomon mefis didi gza warmoadgens, sxva gadasasvlelic arsebobs, an ukeT rom vTqvaT, aris adgili, saidanac SeiZleba kldovan qeds dabla dahyveo. es qedi kukuanelTa qveyanas didi udabnosagan hyofs, mis zemoT ki aRmarTulia dedofal sabias ori mTa. am oriode wlis winaT kukuaneli meomrebi siraqlemebs gasdevnebian da im gziT udabnoSi Casulan. siraqlemas frTebs am qveyanaSi xom didi gasavali aqvT. maT meomarTa jiRebisaTvis iyeneben. monadireebi, cota ar iyos, Sors SeWrilan udabnoSi da Zalze moswyurebiaT. Sors raRac xeebis msgavsi daulandavT, iqiTken wasulan da amwvanebul, wyaluxv oaziss ki wadgomian. oazisi ramdenime milze yofila gadaWimuli. infadusis TqmiT, Cven swored iqiTken unda wavsuliyaviT.

moxuci meomris rCeva WkuaSi dagvijda, radgan es gza agvaSorebda mTebis Zneladsaval bili­kebs. garda amisa, oazisamde migvacilebda ramdenime monadire, romelTac igi aRmoaCines. monadireebi amtkicebdnen, udabnoSi sxva oazisic davinaxeTo. Cven auCqareblad miviwevdiT win da meoTxe dRes, saRamo xans, kvlav kldovan qedze aRmovCndiT. udabno dedofal sabias mTebis CrdiloeTiT, daaxloebiT ocdaxuT milze, iqneboda gadaSlili. misi qviSis talRebi zed Cven ferxTiT adi-Cadioda.

mexuTe dRes, ganTiadze Cvenma gamyolebma migviyvanes im adgilamde, sadac iwyeboda cicabo daRmarTi udabnosaken. Cven axla ori aTas xuTasi futis simaRleze mainc vimyofebodiT.

aq gamoveTxoveT Cvens guliTad megobars, Zvel meomars infaduss. man warmateba da bednieri mgzavroba gvisurva. Tan mwuxarebisagan cremls Zlivs imagrebda.

_ Cemi Tvalebi veRarasodes ixilavs TqvenisTana adamianebs, Cemo mbrZaneblebo. rogor celavda inkubu brZolaSi mters! ra sanaxavi iyo, erTi dartymiT Tualas Tavi rom mohkveTa!.. aseT dartymas Cems sicocxleSi veRar vixilav, rasakvirvelia, Tu ZilSi ar mesizmra.

Cven Zalian gveZneleboda infadusTan ganSoreba. guds ise auCuyda guli, rom moxuc meomars Tavisi monoklic ki aCuqa (Semdeg aRmovaCineT, rom erTi monokli kidev hqonoda Semonaxuli).

infadusi aRtacebuli iyo. winaswar icoda, rom am nivTis patroni saocrad amaRldeboda xalxis TvalSi. cotaodeni wvalebis Semdeg man mainc SeZlo monokli Tvalze miedga. marTali rom mogaxsenoT, es sulac ar exameboda Zveli meomris leopardis wamosasxams da siraqlemas frTebis jiRas.

roca davrwmundiT, rom Cvens gamcileblebs Tan sakmarisi wyali da sanovage wamoeRoT da roca grgvin­vasaviT gaisma kameCebis gamosaTxovari sityvebi, samivem magrad CamovarTviT xeli infaduss da qedidan dabla daveSviT. es arc Tu ise advili iyo, magram avad Tu kargad, imave dRes, saRamos, mSvidobianad mivaRwieT dablobs.

_ iciT, _ Tqva ser henrim, roca RamiT kocons vusxediT da Cvens Tavze wamoyudebul frialo kldeebs SevscqerodiT, _ vfiqrob, dedamiwis zurgze mravlis umravlesi qveyanaa kukuanelTa mxareze uaresi. iyo dro, roca Tavs gacilebiT uaresad vgrZnobdi, vidre am ukanaskneli ori Tvis ganmavlobaSi, Tumca unda giTxraT, rom aseTi saocari ambebi Tavs arasodes gadamxdenia. Tqven ras ityviT, megobrebo?

_ me mgoni, TiTqmis vnanob kidec, rom im qveynidan wamovediT, _ oxvriT miugo gudma.

me ki gulSi gavifiqre, yvelaferi kargia, rac kargad mTavrdeba-meTqi. Cemi cxovrebis manZilze, romelic, rogorc mogexsenebaT, savse iyo faTerakebiT, arasodes vyofilvar ise axlos sikvdil­Tan, rogorc am ukanasknel xanebSi viyavi. marto brZola rom momagondeboda xolme, TaviT fexebamde Jruanteli damivlida, rom aRaraferi vTqva imaze, rac im dawyevlil ganZsacavSi gadavitaneT.

meore dRes davadeqiT udabnos Znelad saval gzas. Cvens xuT gamyols blomad mohqonda wyali. Rame cis qveS gavaTieT, meore dRes, riJraJze ki isev ganvagrZeT gza. mesame dRes, SuadRisas davinaxeT xeebi, _ Cven win oazisi iyo. mzis Casvlisas ki ukve maRal balaxSi davabijebdiT da wylis rakraks yurs vugdebdiT.
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.