.RU

Ii (B) opis poszczególnych przedmiotóW - старонка 39
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓWII B 1.Nazwa przedmiotu(course title)

Polityka regionalna Unii Europejskiej - wykład.

II B 2.Kod przedmiotu(course code)

Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania

przedmiotów.

II B 3.Typ przedmiotu(type of course)

Obowiązkowy

II B 4.Poziom przedmiotu(level of course)

Podstawowy

II B 5.Rok studiów, semestr(year of study,

semester/trimester)

I MUZ, sem II, studia niestacjonarne.

II B 6.Liczba punktów(number of credits)II B 7.Metody nauczania(teaching methods)

Wykłady 10h, konsultacje regularne: wtorki: 12.40 – 13.00, WNS pok 205, oraz niedziele zgodne z planem zajęć 14.30 – 15.00

II B 8.Język wykładowy(language of course)

Język polski.

II B 9.Imię i nazwiskowykładowcy(name of lecturer)

Dr Katarzyna Forst.

II B 10.Wymagania wstępne(prerequisites)

System polityczny RP, Integracja europejska, Geografia polityczna.

II B 11.Cele przedmiotu(wskazane jest

określenie celów jako

efektów kształcenia i

kompetencji)

(objectives of the

course, preferably

expressed in terms of

learning outcomes and competences)

Celem tego przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi definicjami regionu, rodzajami regionów, a w szczególności wskazanie na zasady europejskiej polityki regionalnej z uwzględnieniem polityki regionalnej Polski.

II B 12.Treści merytoryczneprzedmiotu(course contents)

 1. Podstawy teoretyczne i definicja polityki regionalnej

 2. Rozwój europejskiej polityki regionalnej

- geneza

- Europejski Fundusz Rozoju Regionalnego

- Reformy Funduszy Strukturalnych

 1. Zasady europejskiej polityki regionalnej

- zasady generalne

- zasady organizacji polityki regionalnej

- zasady finansowania polityki rozwoju regionalnego

- zasady oceny realizacji programów

 1. Rodzaje regionów w państwach członkowskich

 2. Polska polityka regionalna

II B 13.Metody oceny(assessment methods)

Egzamin ustny po realizacji programu nauczania z zakresu przedmiotu, termin ustalony ze studentami w letniej sesji egzaminacyjnej .

II B 14.Spis zalecanychlektur(recommended

reading)

II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓWII B 1.Nazwa przedmiotu(course title)

Polityka rodzinna - ćwiczeniaII B 2.Kod przedmiotu(course code)II B 3.Typ przedmiotu(type of course)

obowiązkowy

II B 4.Poziom przedmiotu(level of course)

podstawowy

II B 5.Rok studiów, semestr(year of study,

semester/trimester)

II rok semestr 4studia stacjonarneII B 6.Liczba punktów(number of credits)

2

II B 7.Metody nauczania(teaching methods)

II B 8.Język wykładowy(language of course)

język polski

II B 9.Imię i nazwiskowykładowcy(name of lecturer)

Bożena Zasępa, drII B 10.Wymagania wstępne(prerequisites)II B 11.Cele przedmiotu(wskazane jest

określenie celów jako

efektów kształcenia i

kompetencji)

(objectives of the

course, preferably

expressed in terms of

learning outcomes and competences)

-poznanie aparatu pojęciowego umożliwiającego analizę rozwiązań w obszarze polityki rodzinnej,

-zapoznanie z historycznym rozwojem polityki rodzinnej,

-zdobycie wiedzy na temat rozwiązań modelowych w zakresie polityki rodzinnej w Europie (analiza porównawcza) oraz na temat działań podejmowanych w tej dziedzinie na obszarze UE,

-nabycie umiejętności krytycznej oceny funkcjonujących rozwiązań,

-nabycie umiejętności interpretacji zapisów prawnych i ich praktycznego wykorzystania, poprzez analizę aktów prawnych i dokumentów strategicznych,

-kształtowanie postawy otwartości na problemy związane z \polityką rodzinną w kontekście zmian demograficznych, społecznych i ekonomicznych,

II B 12.Treści merytoryczneprzedmiotu(course contents)

-pojęcie polityki rodzinnej, cele i zasady polityki rodzinnej, uwarunkowania polityki rodzinnej, podmioty polityki rodzinnej i ich zadania,

-funkcje rodziny, modele rodziny, fazy funkcjonowania rodzin,

-geneza i ewolucja polityki rodzinnej, modele polityk rodzinnych w Europie,

-polityka rodzinna w Polsce,

-sytuacja rodzin w Polsce, przemiany rodzin i ich funkcji w okresie transformacji,

-instrumenty polityki rodzinnej-analiza skuteczności,

-dokumenty strategiczne i akty prawne w obszarze polityki rodzinnej (kontekst międzynarodowy i krajowy),

-problemy współczesnych rodzin (przemoc w rodzinie, uzależnienia, ingerencja we władzę rodzicielską, niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży, ubóstwo),

-wydatki publiczne na transfery bezpośrednie dla rodzin w Polsce-dynamika i struktura,

-wyzwania dla polityki rodzinnej: zmiana roli państwa w sferze społecznej, starzenie społeczeństw, alternatywne formy życia rodzinnego, aktywizacja i emancypacja kobiet, zmiana modelu rodziny,

II B 13.Metody oceny(assessment methods)

Ocena pracy:

możliwe 2 nieobecności w trakcie kursu (nieobecności ponad wyznaczony limit wymagają zaliczenia w ramach konsultacji). Ocena końcowa uwzględnia aktywność studenta, która jest odnotowywana po każdych ćwiczeniach. Dla osób bez aktywności w ciągu semestru podstawą zaliczenia jest kolokwium z całości materiału, które odbędzie się na ostatnich zajęciach dydaktycznych w czerwcu.

II B 14.Spis zalecanychlektur(recommended

reading)

 1. ANDRZEJEWSKI M.: Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej (dziecko-rodzina-państwo), Kraków 2003.

 2. BALCERZAK-PARADOWSKA B.: Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, Warszawa 2004.

 3. Formy opieki, wychowania i wsparcie w zreformowanym systemie pomocy społecznej, pod red. J. BRĄGIEL, S. BADORY, Opole 2005.

 4. ŁUCZYŃSKI A., Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych, Lublin 2008.

 5. Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą - od form instytucjonalnych do rodzinnych, red. M. RACŁAW-MARKOWSKA, S. LEGAT, Warszawa 2004.

 6. Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym. Debata o nowym systemie, pod red.
  M. RACŁAW-MARKOWSKIEJ, Warszawa 2005.

 7. Rodzina i formy jej wspomagania, S. BADORA, B. CZEREDRECKA, D. MARZEC, Kraków 2001.

 8. Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim. Pod red. W. WARZYWODY-KRUSZYŃSKIEJ I P. SZUKALSKIEGO, Łódź 2004.

 9. System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie, red. S. Badora, D. Marzec, Kraków 2002.

 10. Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, pod red. D. GRANIEWSKIEJ, Warszawa 2004.

 11. Sytuacja rodziny i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, red. B. Balcerzak-Paradowska, Warszawa 2009.

 12. SZYSZKA M., Polityka rodzinna w Polsce 1990-2004, Lublin 2008.

 13. Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość, pod red. A. KWAK, Warszawa 2006.
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.