.RU

Общинска администрация белово главен регистър за - старонка 126


Категория на земята при неполивни условия - VІ (шеста)

25.90 лв.

Имотът се управлява от кмета на община Белово на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост
2290

2614

12.07.2012

2614

обл. Пазарджик, общ. Белово, землище с. Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, м.Иванкина сея, имот № 017018 по КВС.

Имот № 017018 (нула едно седем нула едно осем) с площ 1.817 дка (хиляда осемстотин и седемнадесет кв.м.)

Начин на трайно ползване - нива

Категория на земята при неполивни условия - ІХ (девета)

37.60 лв.

Имотът се управлява от кмета на община Белово на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост
2291

2615

12.07.2012

2615

обл. Пазарджик, общ. Белово, землище с. Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, м.Иванкина сея, имот № 017020 по КВС.

Имот № 017020 (нула едно седем нула две нула) с площ 1.645 дка (хиляда шестотин четиридесет и пет кв.м.)

Начин на трайно ползване - нива

Категория на земята при неполивни условия - ІХ (девета)

34.10 лв.

Имотът се управлява от кмета на община Белово на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост
2292

2616

12.07.2012

2616

обл. Пазарджик, общ. Белово, землище с. Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, м.Иванкина сея, имот № 017023 по КВС.

Имот № 017023 (нула едно седем нула две три) с площ 1.575 дка (хиляда петстотин седемдесет и пет кв.м.)

Начин на трайно ползване - ливада

Категория на земята при неполивни условия - ІХ (девета)

19.80 лв.

Имотът се управлява от кмета на община Белово на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост
2293

2617

12.07.2012

2617

обл. Пазарджик, общ. Белово, землище с. Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, м.Иванкина сея, имот № 017024 по КВС.

Имот № 017024 (нула едно седем нула две четири) с площ 1.277 дка (хиляда двеста седемдесет и седем кв.м.)

Начин на трайно ползване - нива

Категория на земята при неполивни условия - ІХ (девета)

26.40 лв.

Имотът се управлява от кмета на община Белово на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост
2294

2618

12.07.2012

2618

обл. Пазарджик, общ. Белово, землище с. Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, м.Иванкина сея, имот № 017025 по КВС.

Имот № 017025 (нула едно седем нула две пет) с площ 6.541 дка (шест хиляди петстотин четиридесет и един кв.м.)

Начин на трайно ползване - гора в зем.земи

Категория на земята при неполивни условия - ІХ (девета)

229.60 лв.

Имотът се управлява от кмета на община Белово на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост
2295

2619

12.07.2012

2619

обл. Пазарджик, общ. Белово, землище с. Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, м.Иванкина сея, имот № 017026 по КВС.

Имот № 017026 (нула едно седем нула две шест) с площ 2.286 дка (две хиляди двеста осемдесет и шест кв.м.)

Начин на трайно ползване - нива

Категория на земята при неполивни условия - ІХ (девета)

47.30 лв.

Имотът се управлява от кмета на община Белово на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост
2296

2620

12.07.2012

2620

обл. Пазарджик, общ. Белово, землище с. Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, м.Лага, имот № 017032 по КВС.

Имот № 017032 (нула едно седем нула три две) с площ 1.017 дка (хиляда и седемнадесет кв.м.)

Начин на трайно ползване - гора в зем.земи

Категория на земята при неполивни условия - ІХ (девета)

35.70 лв.

Имотът се управлява от кмета на община Белово на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост
2297

2621

12.07.2012

2621

обл. Пазарджик, общ. Белово, землище с. Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, м.Иванкина сея, имот № 017034 по КВС.

Имот № 017034 (нула едно седем нула три четири) с площ 2.694 дка (две хиляда шестотин деветдесет и четири кв.м.)

Начин на трайно ползване - нива

Категория на земята при неполивни условия - ІХ (девета)

55.80 лв.

Имотът се управлява от кмета на община Белово на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост
2298

2622

12.07.2012

2622

обл. Пазарджик, общ. Белово, землище с. Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, м.Иванкина сея, имот № 017035 по КВС.

Имот № 017035 (нула едно седем нула три пет) с площ 8.925 дка (осем хиляда деветстотин двадесет и пет кв.м.)

Начин на трайно ползване - нива

Категория на земята при неполивни условия - ІХ (девета)

205.30 лв.

Имотът се управлява от кмета на община Белово на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост
2299

2623

12.07.2012

2623

обл. Пазарджик, общ. Белово, землище с. Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, м.Песъка, имот № 017039 по КВС.

Имот № 017039 (нула едно седем нула три девет) с площ 2.632 дка (две хиляда шестотин тридесет и два кв.м.)

Начин на трайно ползване - гора в зем.земи

Категория на земята при неполивни условия - ІХ (девета)

92.40 лв.

Имотът се управлява от кмета на община Белово на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост
2300

2624

12.07.2012

2624

обл. Пазарджик, общ. Белово, землище с. Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, м.Песъка, имот № 017040 по КВС.

Имот № 017040 (нула едно седем нула четири нула) с площ 5.730 дка (пет хиляди седемстотин и тридесет кв.м.)

Начин на трайно ползване - гора в зем.земи

Категория на земята при неполивни условия - ІХ (девета)

201.10 лв.

Имотът се управлява от кмета на община Белово на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост
2301

2625

12.07.2012

2625

обл. Пазарджик, общ. Белово, землище с. Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, м.Лага, имот № 017041 по КВС.

Имот № 017041 (нула едно седем нула четири едно) с площ 0.499 дка (четиристотин деветдесет и девет кв.м.)

Начин на трайно ползване - гора в зем.земи

Категория на земята при неполивни условия - ІХ (девета)

17.50 лв.

Имотът се управлява от кмета на община Белово на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост
2302

2626

12.07.2012

2626

обл. Пазарджик, общ. Белово, землище с. Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, м.Лага, имот № 017043 по КВС.

Имот № 017043 (нула едно седем нула четири три) с площ 7.096 дка (четиристотин деветдесет и девет кв.м.)

Начин на трайно ползване - гора в зем.земи

Категория на земята при неполивни условия - ІХ (девета)

89.40 лв.

Имотът се управлява от кмета на община Белово на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост
2303

2627

12.07.2012

2627

обл. Пазарджик, общ. Белово, землище с. Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, м.Лага, имот № 017045 по КВС.

Имот № 017045 (нула едно седем нула четири пет) с площ 2.178 дка (две хиляди сто сдемдесет и осем кв.м.)

Начин на трайно ползване - гора в зем.земи

Категория на земята при неполивни условия - ІХ (девета)

76.40 лв.

Имотът се управлява от кмета на община Белово на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост
2304

2628

12.07.2012

2628

обл. Пазарджик, общ. Белово, землище с. Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, м.Лага, имот № 017046 по КВС.

Имот № 017046 (нула едно седем нула четири шест) с площ 2.064 дка (две хиляди шестедесет и четири кв.м.)

Начин на трайно ползване - гора в зем.земи

Категория на земята при неполивни условия - ІХ (девета)

72.40 лв.

Имотът се управлява от кмета на община Белово на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост
2305

2629

12.07.2012

2629

обл. Пазарджик, общ. Белово, землище с. Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, м.Лага, имот № 017050 по КВС.

Имот № 017050 (нула едно седем нула пет нула) с площ 9.572 дка (девет хиляди петстотин седемдесет и два кв.м.)

Начин на трайно ползване - ливада

Категория на земята при неполивни условия - ІХ (девета)

120.60 лв.

Имотът се управлява от кмета на община Белово на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост
2306

2630

12.07.2012

2630

обл. Пазарджик, общ. Белово, землище с. Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, м.Лага, имот № 017052 по КВС.

Имот № 017052 (нула едно седем нула пет две) с площ 0.278 дка (двеста седемдесет и осем кв.м.)

Начин на трайно ползване - гора в зем.земи

Категория на земята при неполивни условия - ІХ (девета)

9.80 лв.

Имотът се управлява от кмета на община Белово на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост
2307

2631

12.07.2012

2631

обл. Пазарджик, общ. Белово, землище с. Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, м.Лага, имот № 017053 по КВС.

Имот № 017053 (нула едно седем нула пет три) с площ 1.353 дка (хиляда триста петдесет и три кв.м.)

Начин на трайно ползване - гора в зем.земи

Категория на земята при неполивни условия - ІХ (девета)

47.50 лв.

Имотът се управлява от кмета на община Белово на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.