.RU

1 Ba?lang?зta Tanr? gц?ь ve yeri yaratt? - старонка 40


BЦLЬM 101 Yeru?alim Kral? Adoni-Sedek, Ye?u'nun Eriha'y? ele geзirip kral?n? ortadan kald?rd??? gibi, Ay Kenti'ni de ele geзirip tьmьyle y?kt???n?, kral?n? цldьrdь?ьnь, Givon halk?n?n da ?srailliler'le bir bar?? antla?mas? yap?p onlarla birlikte ya?ad???n? duyunca,
2 bьyьk korkuya kap?ld?. Зьnkь Givon, krallar?n ya?ad??? kentler gibi bьyьk bir kentti; Ay Kenti'nden de bьyьktь ve yi?it bir halk? vard?.
3 Bu yьzden Yeru?alim Kral? Adoni-Sedek, Hevron Kral? Hoham, Yarmut Kral? Piram, Laki? Kral? Yafia ve Eglon Kral? Devir'e ?u haberi gцnderdi:
4 ‹‹Gelin bana yard?m edin, Givon'a sald?ral?m. Зьnkь Givon halk? Ye?u ve ?srail halk?yla bir bar?? antla?mas? yapt?.››
5 Bцylece Amorlu be? kral -Yeru?alim, Hevron, Yarmut, Laki? ve Eglon krallar?- ordular?n? toplad?lar, hep birlikte gidip Givon'un kar??s?nda ordugah kurdular; sonra sald?r?ya geзtiler.
6 Givonlular Gilgal'da ordugahta bulunan Ye?u'ya ?u haberi gцnderdiler: ‹‹Biz kullar?n? yaln?z b?rakma. Elini зabuk tutup yard?m?m?za gel, bizi kurtar. Зьnkь da?l?k bцlgedeki bьtьn Amorlu krallar bize kar?? birle?ti.››
7 Bunun ьzerine Ye?u bьtьn sava?з?lar? ve yi?it adamlar?yla birlikte Gilgal'dan yola з?kt?.
8 Bu arada RAB Ye?u'ya, ‹‹Onlardan korkma›› dedi, ‹‹Onlar? eline teslim ediyorum. Hiзbiri sana kar?? koyamayacak.››
9 Gilgal'dan з?k?p bьtьn gece yol alan Ye?u, Amorlular'a ans?z?n sald?rd?.
10 RAB Amorlular'? ?srailliler'in цnьnde ?a?k?na зevirdi. ?srailliler de onlar? Givon'da bьyьk bir bozguna u?ratt?lar; Beythoron'a з?kan yol boyunca, Azeka ve Makkeda'ya dek kovalay?p цldьrdьler.
11 RAB ?srailliler'den kaзan Amorlular'?n ьzerine Beythoron'dan Azeka'ya inen yol boyunca gцkten iri iri dolu ya?d?rd?. Ya?an dolunun alt?nda can verenler, ?srailliler'in k?l?зla цldьrdьklerinden daha зoktu.
12 RAB'bin Amorlular'? ?srailliler'in kar??s?nda bozguna u?ratt??? gьn Ye?u halk?n цnьnde RAB'be ?цyle seslendi: ‹‹Dur, ey gьne?, Givon ьzerinde Ve ay, sen de Ayalon Vadisi'nde.››
13 Halk, dь?manlar?ndan цcьnь al?ncaya dek gьne? durdu, ay da yerinde kald?. Bu olay Ya?ar Kitab?'nda da yaz?l?d?r. Gьne?, yakla??k bir gьn boyunca gц?ьn ortas?nda durdu, batmakta gecikti.
14 Ne bundan цnce, ne de sonra RAB'bin bir insan?n dile?ini i?itti?i o gьnkь gibi bir gьn olmam??t?r. Зьnkь RAB ?srail'den yana sava?t?.
15 Ye?u bundan sonra ?srail halk?yla birlikte Gilgal'daki ordugaha dцndь.
16 Amorlu be? kral kaз?p Makkeda'daki bir ma?arada gizlenmi?lerdi.
17 Ye?u'ya, ‹‹Be? kral Makkeda'daki bir ma?arada gizlenirken bulundu›› diye haber verildi.
18 Ye?u, ‹‹Ma?aran?n a?z?na bьyьk ta?lar yuvarlay?n, oray? korumak iзin adamlar gцrevlendirin›› dedi,
19 ‹‹Ama siz durmay?n, dь?man? kovalay?n; arkadan sald?r?p kentlere ula?malar?na engel olun. Tanr?n?z RAB onlar? elinize teslim etmi?tir.››
20 Ye?u ve ?srailliler dь?man? зok a??r bir yenilgiye u?rat?p tamam?n? yok ettiler. Kurtulabilenler surlu kentlere s???nd?.
21 Sonra bьtьn halk gьvenlik iзinde Makkeda'daki ordugaha, Ye?u'nun yan?na dцndь. Hiз kimse a?z?n? aз?p ?srailliler'e kar?? bir ?ey sцyleyemedi.
22 Sonra Ye?u adamlar?na, ‹‹Ma?aran?n a?z?n? aз?n, be? kral? з?kar?p bana getirin›› dedi.
23 Onlar da be? kral? -Yeru?alim, Hevron, Yarmut, Laki? ve Eglon krallar?n?- ma?aradan з?kar?p Ye?u'ya getirdiler.
24 Krallar getirilince, Ye?u bьtьn ?srail halk?n? toplad?. Sava?ta kendisine e?lik etmi? olan komutanlara, ‹‹Yakla??n, ayaklar?n?z? bu krallar?n boyunlar? ьzerine koyun›› dedi. Komutanlar yakla??p ayaklar?n? krallar?n boyunlar? ьzerine koydular.
25 Ye?u onlara, ‹‹Korkmay?n, y?lmay?n; gьзlь ve yьrekli olun›› dedi, ‹‹RAB sava?aca??n?z dь?manlar?n hepsini bu duruma getirecek.››
26 Ard?ndan be? kral? vurup цldьrdь ve her birini bir a?aca ast?. Ak?ama dek цylece a?aзlara as?l? kald?lar.
27 Ye?u'nun buyru?u ьzerine gьn bat?m?nda krallar?n cesetlerini a?aзlardan indirdiler, gizlendikleri ma?araya at?p ma?aran?n a?z?n? bьyьk ta?larla kapad?lar. Bu ta?lar bugьn de orada duruyor.
28 Ye?u ayn? gьn Makkeda'y? ald?, kral?n? ve halk?n? k?l?зtan geзirdi. Kentte tek canl? b?rakmad?, hepsini цldьrdь. Makkeda Kral?'na da Eriha Kral?'na yapt???n?n ayn?s?n? yapt?.
29 Ye?u ?srail halk?yla birlikte Makkeda'dan Livna'n?n ьzerine yьrьyьp kente sald?rd?.
30 RAB kenti ve kral?n? ?srailliler'in eline teslim etti. Ye?u kentin bьtьn halk?n? k?l?зtan geзirdi. Tek canl? b?rakmad?. Kentin kral?na da Eriha Kral?'na yapt???n?n ayn?s?n? yapt?.
31 Bundan sonra Ye?u ?srail halk?yla birlikte Livna'dan Laki? ьzerine yьrьdь. Kentin kar??s?nda ordugah kurup sald?r?ya geзti.
32 RAB Laki?'i ?srailliler'in eline teslim etti. Ye?u ertesi gьn kenti ald?. Livna'da yapt??? gibi, halk? ve kentteki bьtьn canl?lar? k?l?зtan geзirdi.
33 Bu arada Gezer Kral? Horam Laki?'e yard?ma geldi. Ye?u onu ve ordusunu yenilgiye u?ratt?; kimseyi sa? b?rakmaks?z?n hepsini цldьrdь.
34 ?srail halk?yla birlikte Laki?'ten Eglon ьzerine yьrьyen Ye?u, kentin kar??s?nda ordugah kurup sald?r?ya geзti.
35 Kenti ayn? gьn ele geзirdiler. Laki?'te yapt??? gibi, halk? ve kentteki bьtьn canl?lar? o gьn k?l?зtan geзirip yok ettiler.
36 Ard?ndan Ye?u ?srail halk?yla birlikte Eglon'dan Hevron ьzerine yьrьyьp sald?r?ya geзti.
37 Kenti ald?lar, kral?n?, halk?n? ve kцylerindeki bьtьn canl?lar? k?l?зtan geзirdiler. Eglon'da yapt?klar? gibi, herkesi цldьrdьler; kimseyi sa? b?rakmad?lar.
38 Bundan sonra Ye?u ?srail halk?yla birlikte geri dцnьp Devir'e sald?rd?.
39 Kral?yla birlikte Devir'i ve kцylerini al?p bьtьn halk? k?l?зtan geзirdi; tek canl? b?rakmad?, hepsini цldьrdь. Hevron'a, Livna'ya ve kral?na ne yapt?ysa, Devir'e ve kral?na da ayn?s?n? yapt?.
40 Bцylece Ye?u da?l?k bцlge, Negev, ?efela ve da? yamaзlar? dahil, bьtьn ьlkeyi ele geзirip buralardaki krallar?n tьmьnь yenilgiye u?ratt?. Hiз kimseyi esirgemedi. ?srail'in Tanr?s? RAB'bin buyru?u uyar?nca kimseyi sa? b?rakmad?, hepsini цldьrdь.
41 Kade?-Barnea'dan Gazze'ye kadar, Givon'a kadar uzanan bьtьn Go?en bцlgesini egemenli?i alt?na ald?.
42 Bьtьn bu krallar? ve topraklar?n? tek bir sava?ta ele geзirdi. Зьnkь ?srail'in Tanr?s? RAB ?srail'den yana sava?m??t?.
43 Ard?ndan Ye?u ?srail halk?yla birlikte Gilgal'daki ordugaha dцndь.

BЦLЬM 111 Olup bitenleri duyan Hasor Kral? Yavin, Madon Kral? Yovav'a, ?imron ve Ak?af krallar?na,
2 da?l?k kuzey bцlgesinde, Kinneret Gцlь'nьn gьneyindeki Arava'da, ?efela'da ve bat?da Dor Kenti s?rtlar?ndaki krallara,
3 do?u ve bat? bцlgelerindeki Kenan, Amor, Hitit, Periz halklar?na ve da?l?k bцlgedeki Yevuslular'la Hermon Da??'n?n ete?indeki Mispa bцlgesinde ya?ayan Hivliler'e haber gцnderdi.
4 Bu krallar bьtьn ordular?yla, k?y?lar?n kumu kadar say?s?z askerleriyle, зok say?daki at ve sava? arabalar?yla yola з?kt?lar.
5 Bьtьn bu krallar ?srailliler'e kar?? sava?mak ьzere birle?erek Merom sular? k?y?s?na gelip hep birlikte ordugah kurdular.
6 Bu arada RAB Ye?u'ya, ‹‹Onlardan korkma›› diye seslendi, ‹‹Onlar?n hepsini yar?n bu saatlerde ?srail'in цnьnde yere serece?im. Atlar?n? sakatlay?p sava? arabalar?n? ate?e ver.››
7 Bцylece Ye?u bьtьn ordusuyla birlikte Merom sular? k?y?s?ndaki krallar?n ьzerine beklenmedik bir anda yьrьdь ve onlara sald?rd?.
8 RAB onlar? ?srailliler'in eline teslim etti. Onlar? bozguna u?ratan ?srailliler, kaзanlar? Bьyьk Sayda'ya, Misrefot-Mayim'e ve do?uda Mispe Vadisi'ne kadar kovalay?p цldьrdьler; kimseyi sa? b?rakmad?lar.
9 Ye?u, RAB'bin kendisine buyurdu?u gibi yapt?, atlar?n? sakatlad?, sava? arabalar?n? ate?e verdi.
10 Ye?u bundan sonra geri dцnьp Hasor'u ele geзirdi, Hasor Kral?'n? k?l?зla цldьrdь. Зьnkь Hasor eskiden bьtьn bu krall?klar?n ba??yd?.
11 ?srailliler kentteki bьtьn canl?lar? k?l?зtan geзirip yok ettiler. Soluk alan bir tek ki?iyi esirgemediler. Ard?ndan Ye?u Hasor'u ate?e verdi.
12 Bцylece bьtьn bu kentlerle krallar?n? ele geзirdi. RAB'bin kulu Musa'n?n buyru?u uyar?nca hepsini k?l?зtan geзirip yok etti.
13 Ancak, ?srailliler, Ye?u'nun ate?e verdi?i Hasor d???nda, tepe ьzerinde kurulu kentlerden hiзbirini ate?e vermediler.
14 Bu kentlerdeki bьtьn mal ve hayvanlar? ganimet olarak ald?lar, insanlar?n tьmьnь ise k?l?зtan geзirip цldьrdьler; soluk alan bir tek ki?iyi esirgemediler.
15 RAB'bin kulu Musa RAB'den ald??? buyruklar? Ye?u'ya aktarm??t?. Ye?u bunlara uydu ve RAB'bin Musa'ya buyurduklar?n? eksiksiz yerine getirdi.
16-17 Bцylece Ye?u, da?l?k bцlge, bьtьn Negev ve Go?en bцlgesi, ?efela, Arava ve ?srail da?lar?yla bu da?lar?n etekleri, Seir yцnьnde yьkselen Halak Da??'ndan Hermon Da??'n?n alt?ndaki Lьbnan Vadisi'nde bulunan Baal-Gat'a var?ncaya dek bьtьn topraklar? ele geзirdi. Buralar?n krallar?n? yakalay?p цldьrdь.
18 Ye?u bu krallarla uzun sьre sava?t?.
19 Givon'da ya?ayan Hivliler d???nda, ?srailliler'le bar?? antla?mas? yapan bir kent olmad?. ?srailliler цbьr kentlerin hepsini sava?arak ald?lar.
20 Зьnkь onlar? ?srail'e kar?? sava?maya kararl? yapan RAB'bin kendisiydi. Bцylece RAB'bin Musa'ya buyurdu?u gibi, ?srailliler onlara ac?mad?, hepsini цldьrьp yok ettiler.
21 Ye?u bundan sonra Anakl?lar'?n ьzerine yьrьdь. Onlar? da?l?k bцlgeden, Hevron, Devir ve Anav'dan, Yahuda ve ?srail'in bьtьn da?l?k bцlgelerinden sцkьp att?. Kentleriyle birlikte onlar? tьmьyle yok etti.
22 ?srailliler'in elindeki topraklarda hiз Anakl? kalmad?. Yaln?z Gazze, Gat ve A?dot'ta sa? kalanlar oldu.
23 RAB'bin Musa'ya sцyledi?i gibi, Ye?u bьtьn ьlkeyi ele geзirdi ve ?srail oymaklar? aras?nda mьlk olarak bцlь?tьrdь. Bцylece sava? sona erdi, ьlke bar??a kavu?tu.

BЦLЬM 121 ?srailliler'in bozguna u?ratt???, ?eria Irma??'n?n do?usunda, Arava'n?n bьtьn do?usu ile Arnon Vadisi'nden Hermon Da??'na kadar topraklar?n? ele geзirdi?i krallar ?unlard?r:
2-3 He?bon'da oturan Amorlular'?n Kral? Sihon: Krall??? Arnon Vadisi k?y?s?ndaki Aroer'den -vadinin ortas?ndan- ba?l?yor, Ammonlular'?n s?n?r? olan Yabbuk Irma??'na dek uzan?yor, Gilat'?n yar?s?n? iзine al?yordu. Arava bцlgesinin do?usu da ona aitti. Buras? Kinneret Gцlь'nden Arava -Lut- Gцlь'ne uzan?yor, do?uda Beytye?imot'a, gьneyde de Pisga Da??'n?n yamaзlar?na var?yordu.
4 Sa? kalan Refal?lar'dan, A?tarot ve Edrei'de oturan Ba?an Kral? Og:
5 Kral Og, Hermon Da??, Salka, Ge?urlular'la Maakal?lar'?n s?n?r?na kadar bьtьn Ba?an'? ve He?bon Kral? Sihon'un s?n?r?na kadar uzanan Gilat'?n yar?s?n? yцnetiyordu.
6 RAB'bin kulu Musa'n?n ve ?srailliler'in yenilgiye u?ratt??? krallar bunlard?. RAB'bin kulu Musa bunlar?n topraklar?n? Ruben ve Gad oymaklar?yla Mana??e oyma??n?n yar?s?na mьlk olarak verdi.
7-8 Lьbnan Vadisi'ndeki Baal-Gat'tan, Seir yцnьnde yьkselen Halak Da??'na kadar ?eria Irma??'n?n bat?s?nda bulunan topraklar?n krallar? -Ye?u ve ?srailliler'in yenilgiye u?ratt??? krallar?- ?unlard?r: -Ye?u, Hitit, Amor, Kenan, Periz, Hiv ve Yevus halklar?na ait da?l?k bцlgeyi, ?efela'y?, Arava bцlgesini, da? yamaзlar?n?, зцlь ve Negev'i ?srail oymaklar? aras?nda mьlk olarak bцlь?tьrdь.-
9 Eriha Kral?, Beytel yak?n?ndaki Ay Kenti'nin Kral?,
10 Yeru?alim Kral?, Hevron Kral?,
11 Yarmut Kral?, Laki? Kral?,
12 Eglon Kral?, Gezer Kral?,
13 Devir Kral?, Geder Kral?,
14 Horma Kral?, Arat Kral?,
15 Livna Kral?, Adullam Kral?,
16 Makkeda Kral?, Beytel Kral?,
17 Tappuah Kral?, Hefer Kral?,
18 Afek Kral?, ?aron Kral?,
19 Madon Kral?, Hasor Kral?,
20 ?imron-Meron Kral?, Ak?af Kral?,
21 Taanak Kral?, Megiddo Kral?,
22 Kede? Kral?, Karmel'deki Yokneam Kral?,
23 Dor s?rtlar?ndaki Dor Kral?, Gilgal'daki Goyim Kral?
24 ve Tirsa Kral?. Toplam otuz bir kral.

BЦLЬM 131 Ye?u kocam??, ya?? hayli ilerlemi?ti. RAB ona, ‹‹Art?k ya?land?n, ya??n hayli ilerledi›› dedi, ‹‹Ama mьlk olarak al?nacak daha зok toprak var.
2 ‹‹Al?nacak topraklar ?unlard?r: Bьtьn Filist ve Ge?ur bцlgeleri;
3 -M?s?r'?n do?usundaki ?ihor Irma??'ndan, kuzeyde Ekron s?n?rlar?na kadar uzanan bцlge Kenanl?lar'a ait say?l?rd?.- Gazze, A?dot, A?kelon, Gat ve Ekron adl? be? Filist beyli?i ve Avl?lar'?n topraklar?;
4 gьneyde bьtьn Kenan topraklar?; Afek'e, yani Amor s?n?r?na kadar, Saydal?lar'a ait olan Meara;
5 Geval?lar'?n topraklar?; Hermon Da?? ete?indeki Baal-Gat'tan Levo-Hamat'a kadar do?u yцnьndeki bьtьn Lьbnan topraklar?.
6 Lьbnan'dan Misrefot-Mayim'e dek uzanan da?l?k bцlgede ya?ayanlar?, bьtьn Saydal?lar'? ?srailliler'in цnьnden sцkьp ataca??m. Sana buyurdu?um gibi, buralar? kura ile ?srailliler aras?nda mьlk olarak bцlь?tьr.
7 ‹‹Bu topraklar? ?imdiden dokuz oymakla Mana??e oyma??n?n yar?s? aras?nda mьlk olarak bцlь?tьr.››
8 Mana??e oyma??n?n цbьr yar?s? ile Ruben ve Gad oymaklar?, RAB'bin kulu Musa'n?n ?eria Irma??'n?n do?usundaki topraklar? kendilerine vermesiyle mьlkten paylar?n? alm??lard?.
9 Bu topraklar ?unlard?r: Arnon Vadisi k?y?s?nda Aroer'den vadinin ortas?ndaki kentle Divon'a kadar uzanan Medeva Yaylas?;
10 He?bon'da egemenlik sьrmь? olan Amor Kral? Sihon'un Ammon s?n?r?na kadar uzanan bьtьn kentleri;
11 Gilat, Ge?ur ve Maaka topraklar?, Hermon Da??'yla Salka'ya kadar bьtьn Ba?an;
12 sa? kalan Refal?lar'dan biri olup A?tarot ve Edrei'de egemenlik sьrmь? olan Kral Og'un Ba?an'da kalan topraklar?n?n tьmь. Musa'n?n, krallar?n? yenilgiye u?rat?p ele geзirdi?i topraklar bunlard?.
13 ?srailliler Ge?urlular'? ve Maakal?lar'? topraklar?ndan sьrmediler; bunlar bugьn de ?srailliler aras?nda ya??yorlar.
14 Musa, yaln?z Levi oyma??na topraktan pay vermedi. RAB'den ald??? buyru?a gцre, Levililer'in pay? ?srail'in Tanr?s? RAB iзin yak?lan sunulard?.
15 Musa'n?n boy say?s?na gцre Ruben oyma??na verdi?i topraklar ?unlard?r:
16 Arnon Vadisi k?y?s?nda Aroer'den vadinin ortas?ndaki kente kadar uzanan bцlgeyle Medeva'n?n зevresindeki yaylan?n tьmь;
17 He?bon ve buna ba?l? yayladaki bьtьn kentler; Divon, Bamot-Baal, Beytbaal-Meon,
18 Yahsa, Kedemot, Mefaat,
19 Kiryatayim ve Sivma, vadideki tepede kurulu Seret-?ahar,
20 Beytpeor, Pisga yamaзlar?, Beytye?imot,
21 yayladaki kentlerle He?bon'da egemenlik sьrmь? olan Amor Kral? Sihon'un bьtьn ьlkesi. Musa Sihon'u ve Sihon'un egemenli?i alt?ndaki topraklarda ya?ayan Midyan beylerini -Evi, Rekem, Sur, Hur ve Reva'y?- yenilgiye u?ratm??t?.
22 Цldьrьlenler aras?nda ?srailliler'in k?l?зtan geзirdi?i Beor o?lu falc? Balam da vard?.
23 Rubeno?ullar?'n?n s?n?r? ?eria Irma??'na dayan?yordu. Rubeno?ullar?'na, boy say?s?na gцre kцyleriyle birlikte mьlk olarak verilen kentler bunlard?.
24 Musa Gad oyma??na da boy say?s?na gцre miras verdi.
25 Verdi?i topraklar ?unlard?: Yazer bцlgesi, bьtьn Gilat kentleri, Rabba yak?n?ndaki Aroer'e kadar uzanan Ammonlular'a ait topraklar?n yar?s?;
26 He?bon'dan Ramat-Mispe'ye ve Betonim'e, Mahanayim'den Devir s?n?r?na kadarki bцlge;
27 ?eria Ovas?'ndaki Beytharam, Beytnimra, Sukkot, Safon, He?bon Kral? Sihon'un topraklar?ndan geri kalan bцlьm, Kinneret Gцlь'nьn gьney ucuna kadar uzanan ?eria Irma??'n?n do?u yakas?.
28 Gado?ullar?'na, boy say?s?na gцre kцyleriyle birlikte mьlk olarak verilen kentler bunlard?.
29 Musa, Mana??e oyma??n?n yar?s?na boy say?s?na gцre topraktan miras vermi?ti.
30 Bu topraklar Mahanayim'den ba?l?yor, Ba?an Kral? Og'un ьlkesini -bьtьn Ba?an'?- ve Yair'in Ba?an'daki yerle?im birimlerinin tьmьnь, yani toplam altm?? kenti,
31 Gilat'?n yar?s?n?, Ba?an Kral? Og'un egemenli?indeki A?tarot ve Edrei kentlerini iзine al?yordu. Buralar, Mana??e o?lu Makir'in soyuna, boy say?s?na gцre Makiro?ullar?'n?n yar?s?na ayr?lm??t?.
32 Musa'n?n, Eriha'n?n do?usunda, ?eria Irma??'n?n цtesinde kalan Moav ovalar?ndayken bцlь?tьrdь?ь topraklar bunlard?r.
33 Ama Levi oyma??na topraktan pay vermedi. Sцz verdi?i gibi, onlar?n miras? ?srail'in Tanr?s? RAB'bin kendisidir.

BЦLЬM 141 ?srailliler'in Kenan'da mьlk edindi?i topraklara gelince, bu topraklar Kвhin Elazar, Nun o?lu Ye?u ve ?srail oymaklar?n?n boy ba?lar? taraf?ndan miras olarak ?srailliler aras?nda bцlь?tьrьlmь?tьr.
2 RAB'bin Musa arac?l???yla buyurdu?u gibi, paylar dokuz oymakla bir oyma??n yar?s? aras?nda kura ile bцlь?tьrьldь.
3 Зьnkь Musa iki oymakla yar?m oyma??n pay?n? ?eria Irma??'n?n do?usunda vermi?ti. Ama onlarla birlikte Levililer'e mьlkten pay vermemi?ti.
4 Yusuf'un soyundan gelenler, Mana??e ve Efrayim diye iki oymak olu?turuyordu. Levililer'e de yerle?ecekleri kentler ve bu kentlerin зevresinde bьyьk ve kьзьk ba? hayvanlar?na ayr?lan otlaklar d???nda topraktan pay verilmedi.
5 ?srailliler, RAB'bin Musa'ya verdi?i buyru?a gцre hareket edip ьlkeyi payla?t?lar.
6 Bu arada Yahudao?ullar? Gilgal'da bulunan Ye?u'nun yan?na geldiler. Kenizli Yefunne o?lu Kalev Ye?u'ya ?цyle dedi: ‹‹RAB'bin Kade?-Barnea'da Tanr? adam? Musa'ya senin ve benim hakk?mda neler sцyledi?ini biliyorsun.
7 RAB'bin kulu Musa ьlkeyi ara?t?rmak ьzere beni Kade?-Barnea'dan gцnderdi?inde k?rk ya??ndayd?m. Gцrdьklerimi ona aз?k yьreklilikle ilettim.
8 Ne var ki, benimle gelmi? olan soyda?lar?m halk? korkuya dь?ьrdьler. Ama ben tьmьyle Tanr?m RAB'bin yolundan gittim.
9 Bu nedenle Musa o gьn, ‹Tьmьyle Tanr?m RAB'bin yolundan gitti?in iзin ayak bast???n topraklar sonsuza dek sana ve o?ullar?na mьlk olacak› diye ant iзti.
10 RAB sцzьnь tuttu, beni ya?att?. ?srailliler зцlden geзerken RAB'bin Musa'ya bu sцzleri sцyledi?i gьnden bu yana k?rk be? y?l geзti. ?imdi seksen be? ya??nday?m.
11 Bugьn de Musa'n?n beni gцnderdi?i gьnkь kadar gьзlьyьm. O gьnkь gibi hвlв sava?a gidip gelecek gьзteyim.
12 RAB'bin o gьn sцz verdi?i gibi, bu da?l?k bцlgeyi ?imdi bana ver. Orada Anakl?lar'?n ya?ad???n? ve surlarla зevrili bьyьk kentleri oldu?unu o gьn sen de duymu?tun. Belki RAB bana yard?m eder de, O'nun dedi?i gibi, onlar? oradan sьrerim.››
13 Ye?u Yefunne o?lu Kalev'i kutsad? ve Hevron'u ona mьlk olarak verdi.
14 Bцylece Hevron bugьn de Kenizli Yefunne o?lu Kalev'in mьlkьdьr. Зьnkь o, tьmьyle ?srail'in Tanr?s? RAB'bin yolundan gitti.
15 Hevron'un eski ad? Kiryat-Arba'yd?. Arba, Anakl?lar'?n en gьзlь adam?n?n ad?yd?. Bцylece sava? sona erdi ve ьlke bar??a kavu?tu.
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.